Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Funkcia NewValueProc je volaná rozhraním D2000 ObjApi pri zmene hodnoty alebo stavu objektu, ktorý bol užívateľským procesom otvorený funkciou OpenObject.
Deklarácia
void NewValueProc(HOBJ id, const UniValPtr value, unsigned int row, unsigned int col, Object_Status status)

Parametre
Parameter id je jednoznačným identifikátorom zmeneného objektu a bol vrátený funkciou OpenObject alebo asynchrónnou funkciou NewDefProc. Parameter value popisuje novú hodnotu, stav a čas objektu. Parametre row a col majú význam len pri hodnote typu štruktúra (Rec) a bližšie popisujú novú hodnotu value:
  • Ak row aj col = 0, parameter value obsahuje celú hodnotu typu Rec.
  • Ak row je rôzny od 0 a col = 0, parameter value obsahuje jeden riadok hodnoty štruktúry.
  • Ak row aj col je rôzny od 0, parameter value obsahuje jednu položku štruktúry.
  • Pri iných typoch hodnoty (ako Rec) sú parametre row a col rovné 0.

Po návrate z procedúry bude dynamicky alokovaná pamäť pre hodnotu value odalokovaná rozhraním D2000 ObjApi. Parameter status môže nadobúdať dve hodnoty: Def a Deleted. Ak je status rovný Deleted znamená to, že objekt bol zrušený.


Write a comment…