Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Hivus

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol Hivus podporuje komunikáciu s riadiacimi jednotkami (RJ) a dataloggermi (HDL) firmy Hivus. Komunikácia bola implementovaná a testovaná s riadiacou jednotkou RJ-05e. Riadiaca jednotka slúži na časové ovládanie výkonu a reguláciu prístrojov DEZOSTER (ozonizátorov vzduchu).

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: Serial, MOXA IP Serial Library
 • Parametre sériovej linky:
  • Prenosová rýchlosť: 19200 Baud
  • Parita: ľubovoľná
   Poznámka: Počas prenosu sa nastavuje parita MARK (posielanie adresy zariadenia) a SPACE (všetko ostatné), takže na nastavení parity nezáleží.
  • Handshaking: žiadny

Poznámka: Komunikácia na linke Serial bola overená cez sériový port počítača, virtuálny sériový port zodpovedajúci MOXA NPort zariadeniu a virtuálny sériový port zodpovedajúci Serial/USB prevodníku USB-COM GemBird.
Komunikácia na linke MOXA IP Serial Library bola overená pomocou zariadenia MOXA NPort 5450I.

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol Hivus Controller.
 • Adresa stanice je 1 Byte.
  Adresa 0 je "broadcast" (odpovedá na ňu každé zariadenie, ale iba na čítanie funkciou 02h. Pomocou meraného bodu s typom 105 (číslo loggera) je možné následne zistiť skutočnú adresu zariadenia.
  Adresy 1-255 sú štandardné adresy zariadení (na vyčítavanie dát sa použije funkcia 04h).
 • Časové parametre - odporúčaná perióda pollingu je 1 min (aby príliš častá komunikácia nezaťažovala procesor riadiacej jednotky).


Parametre protokolu stanice

Dialógové okno konfigurácia stanice - pole "Parameter protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
DBGI
Debug InputHodnota 1 zapína vypisovanie informácií o načítaných hodnotách meraných bodov v trace súbore linky v tvare
In Názov_meraného_bodu = hodnota
-2
DBGO
Debug OutputHodnota 1 zapína vypisovanie informácií o zapísaných hodnotách meraných bodov v trace súbore linky v tvare
Out Názov_meraného_bodu = hodnota
-2
RAW
Read After WriteAk je parameter nastavený na True, po zápise hodnoty (funkciou protokolu 05h) nasleduje čítanie.
Poznámka: Čítanie sa netýka nastavenia dátumu a času, ktoré sú vykonávané funkciou protokolu 01h (viď meraný bod s typom 121).
-False

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Ci, Di, TxtO, TxtI.

Adresa meraných bodov sa zapisuje v tvare:

 • T=typ - merané body bez indexu
 • T=typ;I=index - merané body s indexom (kanály a signalizácia porúch dezosterov)
 • T=typ;I=index;J=index; - meraný bod obsahujúci surové dáta protokolu s adresou 100

Hlavička, ktorú KOM proces vyčítava z riadiacej jednotky, obsahuje jednak informácie mapované do meraných bodov bez indexu (napr. odpracované motohodiny, počet obsadených kanálov, typ riadiacej jednotky), následne informácie o kanáloch a signalizáciu porúch dezosterov.
Nakonfigurovaných kanálov môže byť 0 až 8. Každý kanál má definovanú charakteristiku (1-15, viď tabuľku), hodnotu, hornú/dolnú hraničnú hodnotu (niečo ako horný/dolný limit v D2000). Kanály môžu býť adresované dvoma spôsobmi:

 1. poradovým číslom 1-8:
  • okamžitá hodnota je v meranom bode s T=16, Index=1..8
  • typ je v meranom bode s T=17, Index=1..8
  • horná hraničná hodnota je v meranom bode s T=18, Index=1..8
  • dolná hraničná hodnota je v meranom bode s T=19, Index=1..8
 2. poradím v rámci kanálov s konkrétnou charakteristikou. Okamžitá hodnota i-teho merania s charakteristikou t je v meranom bode s Typ=t, Index=i.
  Napr. okamžitá hodnota tretieho merania typu 1 [teplota] je v meranom bode s Typ=1, Index=3 bez ohľadu na to, na ktorom kanáli sa táto teplota nachádza.

Signalizácia porúch dezosterov umožňuje vyčítavať stavy dezosterov 1..10 pripojených ku koncentrátoru 1 (Typ=101) alebo ku koncentrátoru 2 (Typ=102).

Je možné nakonfigurovať nasledovné merané body:

Tab. č. 1 - Merané body týkajúce sa kanálov

AdresaTyp hodnotyVýznam
T=typ;I=index
Ai, Ci, Di
Čítanie okamžitej hodnoty merania typu typ, ktoré je index-té v poradí.
Hodnota index je v rozmedzí 1..8.
Hodnota typ je v rozmedzí 1..15 podľa nasledovnej tabuľky:

TypPopis typu
1
Teplota (v °C)
2
Relatívna vlhkosť (v %)
3
Koncentrácia ozónu (v ppm - parts per million)
4
Tlak (v kPa)
5
Prietok (v m3/hod)
6
Kvalita vzduchu (v ppm)
7
VOC - Volatile organic compounds (v ppm - parts per million)
8
Rýchlosť prúdenia (v m/s)
9
Toxicita (v %)
10
Intenzita (v %)
11
Koncentrácia NH3 (v ppm - parts per million)
12
Koncentrácia CO (v ppm - parts per million)
13
Stav blokovacieho senzora (0/1)
14
Dew point - rosný bod (v %)
15
Stav bežania ventilátora (0/1)

Príklad adresy: T=8;I=1 - meraný bod bude obsahovať okamžitú hodnotu rýchlosti prúdenia, ktorá je prvá v poradí. Pokiaľ na žiadnom z kanálov 1..8 nebude nakonfigurovaný typ 8 (rýchlosť prúdenia), hodnota meraného bodu bude invalid.

Poznámka: Okamžitá hodnota kanálu môže mať príznak nepripojeného snímača. Tento príznak je mapovaný do atribútu "WEAK" hodnoty v D2000. Ak by mala okamžitá hodnota z predchádzajúceho príkladu príznak nepripojeného snímača, mala by zrejme hodnotu 0 s atribútom "WEAK".
T=16;I=index
Ai, Ci, DiČítanie okamžitej hodnoty kanála s indexom index. Hodnota index je v rozmedzí 1..8.
Príklad adresy: T=16;I=2 - meraný bod bude obsahovať okamžitú hodnotu kanála č.2.

Poznámka: Okamžitá hodnota kanálu môže mať príznak nepripojeného snímača. Tento príznak je mapovaný do atribútu "WEAK" hodnoty v D2000. Ak by mala okamžitá hodnota z predchádzajúceho príkladu príznak nepripojeného snímača, mala by zrejme hodnotu 0 s atribútom "WEAK".
T=17;I=index
Ai, CiČítanie charakteristiky kanála s indexom index. Hodnota index je v rozmedzí 1..8.
Príklad adresy: T=17;I=2 - meraný bod bude obsahovať charakteristiku kanála č.2.

Poznámka: Hodnota charakteristiky je číslo 1..15 s významom podľa tabuľky alebo neplatná, pokiaľ ku kanálu nie je pripojený snímač.
T=18;I=index
Ai, CiČítanie hornej hraničnej hodnoty kanála s indexom index. Hodnota index je v rozmedzí 1..8.
Príklad adresy: T=18;I=2 - meraný bod bude obsahovať hornú hraničnú hodnotu kanála č.2.

Poznámka: Hodnota bude neplatná, pokiaľ ku kanálu nie je pripojený snímač.
T=19;I=index
Ai, CiČítanie dolnej hraničnej hodnoty kanála s indexom index. Hodnota index je v rozmedzí 1..8.
Príklad adresy: T=19;I=2 - meraný bod bude obsahovať dolnú hraničnú hodnotu kanála č.2.

Poznámka: Hodnota bude neplatná, pokiaľ ku kanálu nie je pripojený snímač.

Tab. č. 2 - Merané body - surové dáta z protokolu

AdresaTyp hodnotyVýznam
T=100;I=index;J=index
TxtIČítanie surových dát hlavičky protokolu do textového meraného bodu. Indexy I a J udávajú začiatočný a koncový bajt (1-128), pričom musí platiť I<=J.
Napr. meraný bod s adresou T=100;I=113;J=128 (bajty 113-128 hlavičky) obsahuje komentár tlačiarne (a je ekvivalentný bodu s T=110).
Napr. meraný bod s adresou T=100;I=27;J=29 (bajty 27-29 hlavičky) obsahuje typ zariadenia (a je ekvivalentný bodu s T=106).

Poznámka: Merané body tohto typu sú určené pre odborníkov a pre potenciálne budúce rozšírenia protokolu.

Tab. č. 3 - Merané body týkajúce sa poruchových stavov dezosterov

AdresaTyp hodnotyVýznam
T=101;I=index
T=102;I=index
Ai, Ci, DiČítanie signalizácie poruchy dezosterov s indexom index pripojených ku koncentrátoru č.1 (ak Typ=101) alebo ku koncentrátoru č.2 (ak Typ=102).
Ak index je v rozmedzí 1..10, hodnota meraného bodu bude obsahovať informáciu o poruche konkrétneho dezostera (podľa typu hodnoty 0/1, False/True).
Ak index=0, hodnota meraného bodu bude obsahovať informáciu o všetkých 10 dezosteroch ako celočíselné číslo (stav dezostera 1 v 1. bite až dezostera 10 v 10. bite)
Príklad adresy: T=101;I=2 - meraný bod bude čítať signalizáciu poruchy dezostera č. 2 pripojeného ku koncentrátoru 1.

Poznámka: Pokiaľ informácia v protokole obsahuje nastavený bit signalizujúci "koncentrátor je nepripojený", hodnota meraného bodu bude Invalid.

Tab. č. 4 - Merané body bez indexov

AdresaTyp hodnotyVýznam
T=103
Ai, CiOdpracované motohodiny - hodnota z intervalu 0-999 999.
T=104
Ai, CiPočet pripojených snímačov - hodnota z intervalu 0-8. Kanály, ktoré majú pripojené snímače, majú platné hodnoty (merané body s typmi 1 až 19 v tabuľke 1), ostatné kanály majú neplatné hodnoty.
T=105
Ai, CiČíslo riadiacej jednotky (rovné adrese stanice). Použiteľné na zistenie skutočnej adresy stanice, ak sa nakonfiguruje adresa stanice 0 (broadcast).
T=106
TxtI3-znakový reťazec udávajúci typ zariadenia:
 • HDL - Hivus Data Logger
 • RJB - riadiaca jednotka bez ventilátora
 • RJV - riadiaca jednotka s ventilátorom
T=107
Ai, AoŽiadaná hodnota (setpoint) regulácie ozónu (O3) v ppm. Podporený je aj zápis hodnoty (funkciou protokolu 05h).
T=108
Ai, AoPrah pre signalizáciu hladiny O3 v ppm. Podporený je aj zápis hodnoty (funkciou protokolu 05h).
T=109
TxtI, TxtO16-znakový reťazec - horné a dolné hraničné hodnoty tlačiarne. Podporený je aj zápis hodnoty (funkciou protokolu 05h).
Poznámka: Aktuálne obsahuje tento reťazec iba protokolovo zakódovanú žiadanú hodnotu regulácie ozónu a prah signalizácie ozónu, preto sa odporúča vykonávať čítanie aj zápis cez body s T=107 a T=108.
T=110
TxtI, TxtO16-znakový reťazec - komentár tlačiarne. Podporený je aj zápis hodnoty (funkciou protokolu 05h).
Poznámka: Pomocou tohto meraného bodu je možné nastavovať regulačné pásmo, blokovací snímač, signalizáciu, jazyk, prepínať medzi ručným a automatickým režimom, nastavovať parametre režimov, atď. Viac informácií viď dokumentácia komunikačného porotokolu.
T=121
TxtOZápis hodnôt do riadiacej jednotky (funkciou protokolu 01h). Podporené sú:
 • zápis času - nastavením hodnoty vo formáte Thhmmss (hh-hodina, mm-minúta, ss-sekunda), napr. T142030 nastaví čas 14:20:30
 • zápis dátumu - nastavenie hodnoty vo formáte Dddmmyyw (dd-deň, mm-mesiac, yy-rok, w-deň v týždni: pondelok=1 .. nedeľa=7), napr. D2304153 nastaví 23.4.2015, streda
T=122TxtI, TxtOZápis 32-bajtov hraničných hodnôt do riadiacej jednotky (funkciou protokolu 05h).
Poznámka: Prvých 16 bajtov zodpovedá meranému bodu s adresou 109, druhých 16 bajtov meranému bodu s adresou 110. Odporúčané je preto vykonávať čítanie aj zápis cez body s T=107, T=108 a T=110.

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 23. apríl 2015 - Vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

1 Comment

 1. Tento protokol bol síce implementovaný, ale v súčasnosti nie je súčasťou D2000 KOM. V prípade záujmu kontaktujte prosím úsek vývoja D2000.

Write a comment…