Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akcia GETOLDVAL


Funkcia
Čítanie hodnôt z archívu stanice.
Deklarácia
GETOLDVAL statIdent, fromTimeIdent_TmA, endTimeIdent_TmA, retIdent_Int, archIdent [MASK mask_txt]

 
alebo
 
GETOLDVAL statIdent, fromTimeIdent_TmA, endTimeIdent_TmA, retIdent_Int NOWAIT [MASK mask_txt]

Parametre
statIdent in Odkaz na objekt typu Stanica.
fromTimeIdent_TmA in Identifikátor typu Absolútny čas - počiatočný čas pre čítanie z archívu.
endTimeIdent_TmA in Identifikátor typu Absolútny čas - koncový čas pre čítanie z archívu.
retIdent_Int out Identifikátor typu Int - návratový kód.
archIdent in Odkaz na objekt typu Proces (archívny).
NOWAIT in Kľúčové slovo. Ak nie je uvedené, akcia synchrónne čaká na ukončenie čítania dát.
MASK in Kľúčové slovo.
mask_txt in Identifikátor typu Text - textový reťazec obsahujúci masku názvov meraných bodov, pre ktoré sa majú hodnoty dočítať.

Popis
Akcia odštartuje spätné dočítanie hodnôt z archívu stanice. Časový interval je daný parametrami fromTimeIdent_TmA a endTimeIdent_TmA. Návratový kód retIdent_Int nadobúda jednu z nasledujúcich hodnôt:
  • _ERR_TRANS_ABORT
  • _ERR_TRANS_ERROR
  • _ERR_TRANS_IGNORED
  • _ERR_NO_ERROR
V prípade prvého variantu akcia čaká na ukončenie čítania a archivácie hodnôt, ak sú tieto archivované. V tomto prípade je nutné, aby všetky merané body boli archivované v jednom archíve. Archív reprezentuje identifikátor archIdent. Druhý variant len odštartuje dočítanie hodnôt a nečaká na jeho ukončenie. Návratová hodnota je vždy _ERR_NO_ERROR.

Ak je uvedené kľúčové slovo MASK a identifikátor mask_txt, akcia dočíta hodnoty iba vybraným meraným bodom, ktoré vyhovujú definícii zadanej v identifikátore mask_txt. Napr. mask_txt := "M.RIADENIE*".
Poznámka
Ak prebieha spätné dočítanie hodnôt z komunikačnej stanice, hodnota stanice má nastavený flag A.

Súvisiace stránky:

Write a comment…