Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Advantech ADAM 4000 Series

Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia podporuje čítanie a zápis údajov do zariadení Advantech ADAM series 4000.

Typy použiteľných meraných bodov podľa typu ADAM4000 sú v nasledujúcej tabuľke č. 1:

Tab. č. 1

Typ a rozsah meraní Typ zariadenia ADAM Čítanie/Zápis
1 x analógový vstup AI 4011, 4011D, 4012, 4013, 4014D, 4016 Č
8 x analógový vstup AI 4017, 4018, 4018M, 4019 Č
1 x analógový výstup AO 4021 Č/Z
4 x analógový výstup AO 4024 Č/Z
4 x digitálny výstup DOUT 4060 Č/Z
8 x digitálny výstup DOUT 4068, 4069 Č/Z
12 x digitálny výstup DOUT 4056S, 4056SO Č/Z
8 x digitálny vstup DI 4052, 4068 Č
16 x digitálny vstup DI 4051, 4053 Č

Konfigurácia komunikačnej linky


Požadované parametre komunikačnej linky:

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Advantech ADAM Series 4000.
 • Adresa stanice – Module Address - adresa ADAM modulu, dekadické číslo v rozsahu 0 až 255 (podľa konfiguračného nastavenia modulov).
 • Časové parametre – parametre pollingu – pre optimálnu a rýchlu komunikáciu Delay 0 sekúnd (všetky stanice).

Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka „Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu.

Tab. č. 2

Parameter Popis Jednotka Náhradná hodnota
Retry Count Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie. - 2
Retry Timeout Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie. ms 300 milisek.
Wait First Timeout Oneskorenie po odvysielaní výzvy pred čítaním odpovede. ms 200 milisek.
Wait Timeout Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. ms 200 milisek.
Max Wait Retry Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania. - 8
Checksum Voľba použitia kontrolnej sumy. Nastavte podľa konfiguračného nastavenia modulu ADAM. YES/NO YES

Bližšie informácie o parametroch protokolu viď Parametre protokolu asynchrónnych komunikačných protokolov.

Konfigurácia meraných bodov


Adresa meraného bodu vyžaduje dva parametre:

 • Channel - číslo kanálu modulu ADAM, dekadické číslo v rozsahu 0 až 15.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje konfiguráciu kanálov pre jednotlivé typy modulov ADAM:

Tab. č. 3

Modul Typ bodu Kanál (kanály) číslo
4011, 4011D, 4012, 4013, 4014D, 4016 1 x AI 0
4017, 4018, 4018M, 4019 8 x AI 0 až 7
4021 1 x AO 0
4024 4 x AO 0 až 3
4060 4 x DOUT 0 až 3
4068, 4069 8 x DOUT 0 až 7
4056S, 4056SO 12 x DOUT 0 až 11
4052, 4068 8 x DI 0 až 7
4051, 4053 16 x DI 0 až 15

Čítanie a zápis analogových vstupov a výstupov je podporený pre formát dát “Engineering units”.

Ostatné konfiguračné parametre meraných bodov viď Merané body - položky konfiguračného okna.

Literatúra


 • Advantech ADAM 4000 Data Acquisition Modules User's Manual, Edition 10.7, May 2008.

Zmeny a úpravy


 • feb. 2008 – Doplnená voľba kontrolnej sumy.
 • aug. 2009 - Podpora typu hodnoty DOUT.

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.2 – 8. feb. 2000 – Aktualizácia pre verzie 4.07 a 4.10.
 • Ver. 1.3 - 13. mar. 2008 - Aktualizácia parametrov protokolu.
 • Ver. 1.4 - 27. apr. 2009 - Aktualizácia dokumentu.
 • Ver. 1.5 - 17. aug. 2009 - Aktualizácia dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…