Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol ALYA VT200

Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol umožňuje čítať navážené hodnoty z váhy VT200 firmy ALYA Poprad. Protokol popri načítaní netto váhy a tara umožňuje čítanie znakov z klávesnice, čítanie čiarových kódov a ovládanie zabudovaného monochromatického LCD grafického displeja s rozlíšením 240x64 bodov.

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: TCP/IP-UDP
 • Parametre UDP linky:
  • Host: IP adresa váhy konfigurovaná v parametroch váhy
  • Port: UDP port na strane váhy, kam sú posielané dotazy. Štandardná hodnota je podľa dokumentácie 3396
  • Pozn: parametre záložného servera (Host a Port) nie sú v protokole použité

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: ALYA VT200.
 • Adresa stanice je nepodstatná a nezadáva sa. Na jednej linke smie byť nakonfigurovaná iba jedna stanica.


Parametre protokolu stanice

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
LP
Local PortUDP port na strane KOM procesu, na ktorom KOM proces počúva odpovede od váhy. Povolené hodnoty sú z intervalu 1-65535.-3396
DT
Data TimeoutČasový limit na príchod odpovede váhy na výzvu KOM procesu.sec.mss0.500
ND
No DeleteHodnota True spôsobí, že pri vyčítavaní znakov klávesnice a čiarových kódov sa nebudú posielať výzvy na vymazanie načítaných dát z buffra váhy. Parameter má význam iba pri ladení komunikácie.-False

Konfigurácia meraných bodov


Adresa meraného boduTyp meraného boduPopis
NETTOAiNetto hmotnosť v kg.
Poznámka: Pokiaľ váha reportuje neustálený stav (viď meraný bod STEADY), bod nadobudne hodnotu Invalid.
TARAAiTara hmotnosť (hmotnosť obalu) v kg.
Poznámka: Pokiaľ váha reportuje neustálený stav (viď meraný bod STEADY), bod nadobudne hodnotu Invalid.
STEADY
DiInformácia, či je váha ustálená (True) alebo ešte nie (False).
ZERODiInformácia, či je na váhe nulová hmotnosť (True) alebo nie (False).
RANGECiRozsah váhy: 0, 1 alebo 2 podľa normy EN 45510
KEYCODETxtIZnak alebo znaky načítané z klávesnice.
Poznámka: Po načítaní znakov z klávesnice sú tieto vymazané z buffra klávesnice, takže pri ďalšom čítaní z váhy je tento meraný bod nastavený na Invalid hodnotu (pokiaľ nie je nastavený parameter ND). Preto treba obsluhu znakov vykonávať v rámci ESL skriptu.
BARCODETxtIČiarový kód načítaný z čítačky čiarových kódov.
Poznámka: Po načítaní znakov z čítačky čiarových kódov sú tieto vymazané z buffra čítačky, takže pri ďalšom čítaní z váhy je tento meraný bod nastavený na Invalid hodnotu (pokiaľ nie je nastavený parameter ND). Preto treba obsluhu kódov vykonávať v rámci ESL skriptu.
DISPLAYTxtOMeraný bod slúžiaci na komunikáciu s monochromatickým displejom váhy. Zapisovaný reťazec musí obsahovať binárne dáta vo formáte, ktorý popisuje dokument výrobcu.
Formát správy je <XH><XL><YH><YL><WH><WL><HH><HL><data> kde:
 • XH - horný bajt pre X súradnicu (binárne)
 • XL - dolný bajt pre X súradnicu (binárne)
 • YH - horný bajt pre Y súradnicu (binárne)
 • YL - dolný bajt pre Y súradnicu (binárne)
 • WH - horný bajt pre šírku bitmapy (binárne)
 • WL - dolný bajt pre šírku bitmapy (binárne)
 • HH - horný bajt pre výšku bitmapy (binárne)
 • HL - dolný bajt pre výšku bitmapy (binárne)
 • data - binárne dáta bitmapy
Poznámky:
 • X súradnica aj šírka bitmapy musí byť deliteľná 8.
 • Ľavý horný roh displeja má súradnice X=0, Y=0. Pravý dolný roh displeja má súradnice X=239, Y=63.
 • Jeden bajt dát popisuje osmicu bodov v jednom riadku displeja. Takže od súradnice (0,0) po súradnicu (7,0) je potrebný jeden bajt, ktorého najvyšší bit popisuje bod (0,0) a najnižší bit bod (7,0).
 • Celý displej sa dá popísať (240/8) * 64 = 1920 bajtami. Maximálna dĺžka UDP paketu je ale 1500 bajtov, t.j. ak je potrebné prekresliť celý displej, je nutné poslať viacero dotazov (napr. prvá polovica displeja a druhá polovica displeja).

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 – 14. júla 2015 – Vytvorenie dokumentu

Súvisiace stránky:

Write a comment…