Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol ALYA Gina

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol umožňuje čítať navážené hodnoty z váh firmy ALYA Poprad. Protokol je použiteľný iba pri zapojení jedinej váhy na linku, keďže neobsahuje adresáciu váhy.
Na komunikáciu s viacerými váhami slúži protokol ALYA SPOOL.

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: Serial (RS-232 alebo RS-422), SerialOverUDP Device Redundant
 • Parametre sériovej linky:
  • Prenosová rýchlosť 2400 Baud
  • 8 dátových bitov
  • 1 stop bit
  • Parita Odd (nepárna)

Pozn: u konkrétneho zariadenia museli byť nastavené signály DTR a RTS na hodnotu ON, preto sa nedala použiť linka SerialOverUDP Device Redundant s prevodníkom MOXA Nport-5110 v UDP móde (ktorý nepodporuje nastavenie DTR a RTS do fixného stavu), ale musel sa prevodník NPort-5110 prepnúť do Real COM módu a použiť linka Serial.

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Alya Gina.
 • Adresa stanice je nepodstatná.

Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - pole "Parameter protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Kľúčové slovo Plný názov Popis Jednotka Náhradná hodnota
WT Wait Timeout Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. ms 100 milisek.
WFT Wait First Timeout Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy. ms 100 milisek.
MWR Max Wait Retry Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania. - 6
RC Retry Count Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie. - 2

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy bodov: AI

Adresy meraných bodov:

 • NET - netto - čistá váha nákladu
 • TARA - tara - váha obalu

Poznámka: Pokiaľ váha odpovedá správou, ktorá znamená, že plošina ešte nie je ustálená, hodnoty meraných bodov NET aj TARA sú nastavené na neplatnú hodnotu.

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 – 8. júla 2015 – Vytvorenie dokumentu

Súvisiace stránky:

Write a comment…