Protokol Johnson Controls N2-Bus

Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Parametre protokolu stanice
Konfigurácia meraných bodov
Konfigurácia časových programov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol podporuje čítanie dát/zápis údajov do zariadení Johnson Controls rady DX9100 vybavených sériovým portom pre zbernicu N2 Bus. Implementácia momentálne nepodporuje štandard N2 Open.

Konfigurácia komunikačnej linky


Poznámka: na linke TCP-IP/TCP je možné definovať viacero názvov zariadení resp. IP adries oddelených čiarkou / bodkočiarkou, aby sa KOM proces mohol skúšať pripájať postupne k viacerým zariadeniam.

Konfigurácia komunikačnej stanice


Parametre protokolu stanice


Dialóg konfigurácia stanice - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Wait Timeout
Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.millisec100 millisec
Wait First Timeout
Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.millisec200 millisec
Retry Timeout
Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.millisec500 millisec
Max. Wait Retry
Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-10

Retry Count

Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.1 .. 322

Max Errors

Maximálny počet po sebe idúcich chýb pri jednom cykle čítania zo stanice, po ktorých sa ďalšie merané body už nečítajú. Hodnota 0 spôsobí, že budú vyčítané všetky merané body.
Parameter je implementovaný kvôli tomu, aby jedna nekomunikujúca stanica nespôsobila prílišné oneskorenie vyčítavania z ďalších staníc na linke.
-0
Full Debug
Zapína podrobné ladiace informácie o hodnotách meraných bodov získaných pollingom.YES/NONO

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Dout.

Adresu meraného bodu je možné zadávať v dvoch tvaroch:

  1. ako preddefinované itemy DX9100,
  2. v užívateľskom formáte.

1. Preddefinované itemy DX9100 majú tvar:

Modul.Tag

Kde Modul je meno modulu a Tag je meno tagu v rámci modulu. Zoznam itemov vychádza z dokumentácie DX-9100 Configuration Guide, Appendix B. Keďže sa jedná o rozsiahly zoznam statických itemov, je pripravený "Object Browser", kde je možné si konkrétny objekt pohodlne vybrať zo zoznamu. V adresnej záložke konfigurácie meraného bodu stlačte tlačidlo za poľom "Item".

Tlačidlo na otvorenie Object Browsera

Zobrazí sa nasledovné okno:

Object Browser

V ľavej časti okna je zoznam modulov. Po kliknutí na vybraný modul sa vpravo zobrazí zoznam tagov v rámci tohto modulu.

Parametre itemov:

Tag: Meno tagu.
Popis
: Stručný popis itemu.
Prístup
: Úroveň prístupu (R - iba čítanie, R/W - čítanie aj zápis, CNF - čítanie aj zápis, konfiguračný parameter zapisovaný do EEPROM).
Typ: Typ hodnoty itemu (viď tiež tu).
Adresa
: Fyzická adresa itemu použitá pre čítanie/zápis. Je vypočítaná zo štartovacej adresy modulu a ofsetu tagu (zobrazovaná hexadecimálne). Adresy binárnych itemov majú uvedené číslo bitu (1 až 32) za bodkou.

Po vybratí konkrétneho tagu sa po dvojkliknutí naň dialóg zatvorí a meno itemu sa prenesie do poľa "Item" adresného dialógu meraného bodu.


2. Užívateľský formát má tvar:

#Typ.Addr[.Bit]

Kde:

Typ je typ hodnoty itemu. Podporené sú tieto typy:

Typ hodnotyRozsah, interpretácia hodnoty
#U88 bitov bez znamienka (JC značenie 1 Byte)
#U1616 bitov bez znamienka (JC značenie 2 Byte)
#U3232 bitov bez znamienka (JC značenie 4 Bytes)
#I88 bitov so znamienkom (JC značenie 1 Byte Int)
#I1616 bitov so znamienkom (JC značenie 2 Byte Int)
#FP16 alebo #N16 bitov floating point v Johnson Controls formáte (JC značenie Number)
#CONNConnection - interpretovaný ako 16 bitov bez znamienka
#DSTDestination - interpretovaný ako 16 bitov bez znamienka

Adresa je adresa itemu, zadávaná dekadicky.

Bit je číslo bitu. Nepovinný parameter, má význam iba pri binárnych itemoch, kedy sa extrahuje konkrétny bit z hodnoty celého itemu (v prípadoch itemov U8, U16 alebo U32).

Príklady:

#N.1232
#U8.765.1
#U32.4078

Užívateľský formát má význam použiť v prípadoch, kedy sa požadovaný item nenachádza v zozname preddefinovaných itemov.

Konfigurácia časových programov


Od verzie 10.1.37 (patche 12.4.2016 a novšie) pribudla možnosť konfigurovať časové programy (time schedules). V "Object Browseri" pribudli vľavo moduly TS1cfg, TS2cfg .. TS8cfg, každý z nich reprezentuje konfiguráciu jedného časového programu.
Každý časový program má niekoľko obecných parametrov a sadu ôsmich časov začiatku (BETIME1..8), časov konca (EETIME1..8) a dní, v ktorých je časový program aktívny (EEDAYS1..8).
Zápisom hodnoty do časov začiatku a konca sa konfiguruje časový interval. Zápis je podporený pre relatívny čas (napr. 01:05:00) a pre analógový/celočíselný výstup (hodnota v sekundách, tj. 01:05:00 zodpovedá 3 900). Časy sa odosielajú do zariadenia ako hodiny:minúty (tj. sekundy sa ignorujú). Zneplatnenie času je možné zápisom neplatnej hodnoty alebo hodnoty 24:00:00 alebo väčšej (86400 sekúnd alebo viac).
Zápisom hodnoty do dní (EEDAYS1..8) sa špecifikuje, v ktorých dňoch je program aktívny. Hodnota je číslo (0-255) chápané ako bitová maska:


Literatúra


  1. DX-9100 Configuration Guide, © 2000 Johnson Controls, Inc., Code No. LIT-6364030, Issue Date 0900

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


Komunikačné protokoly