Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Externé funkcie sa editujú pomocou konfiguračného nástroja systému D2000 - CNF. V ľavom paneli okna so zoznamom objektov si vyberte objekt typu Externá funkcia.

Objekt typu Externá funkcia

Pomocou tlačidla vytvorte nový objekt Externá funkcia. Ako meno objektu zadajte ľubovoľný názov, najlepšie však podobný EDA funkcii, ktorú vytvárate (napríklad EDA_InsertValuesToVektor -> InsertValuesToVektor). Na názov externej funkcie sa budete neskôr odkazovať v ESL skripte.

Okno na vytvorenie novej Externej funkcie

Po vytvorení funkcie sa zobrazí okno na editáciu Externej funkcie. Na záložke Základné vlastnosti je možné do popisu napísať bližší popis funkcie (alebo jednotlivé parametre funkcie). Na záložke Parametre sa definujú nasledujúce parametre:

 • DLL súbor
  Meno DLL súboru, ktorý obsluhujú EDA funkcie (edadll.dll). Tento súbor sa nachádza v "bin" adresári aplikácie. 
 • Meno funkcie
  Názov EDA funkcie, ktorú chcete vytvoriť.
 • Typy parametrov
  Typy parametrov EDA funkcie, ktorú vytvárate. Počet parametrov zadaných v externej funkcii musí byť totožný s počtom parametrov EDA funkcie. Parametre sa značia pomocou písmena "v" / "V".

  v - vstupný (IN) parameter
  V - vstupno-výstupný (INOUT) parameter

Okno na editáciu Externej funkcie

Variabilný počet parametrov

Funkcie, ktorých reťazec špecifikácie typu (v konfigurácii Externá funkcia) končí znakom w alebo W (môže sa opakovať), potom počet znakov w alebo W určuje maximálny možný počet nepovinných parametrov. Maximum je 32 parametrov (vrátane povinných).

Ak sa ako nepovinný vstupný parameter (w) zadá _data[0]^colName, do externej funkcie bude prenesený len daný stĺpec hodnôt štruktúrovanej premennej.

Funkcie EDA_ReadValuesFromVektorVA a EDA_CalcFunctionVA podporujú w a W. Ak sú zadané nepovinné parametre, je možné ich prečítať EDA-L volaniami %GetParamsNr a %GetParam.

Skutočné parametre typu Int, Real, Bool, ... sa interpretujú v EDA-L ako jednoduché hodnoty.

Ak je ako skutočný parameter stĺpec štruktúrovanej premennej, kde sú samé platné hodnoty typu Int, v rámci %GetParam je toto vyhodnocované ako VEKTORS. Ináč je stĺpec vyhodnocovaný ako VEKTOR.

Write a comment...