Importovanie archívnych databáz z D2000 V3.65 (OS/2)

Pre prechod z verzie D2000 V3.65 (OS/2) na verziu D2000 V4.XX (Windows NT) bez straty historických údajov z archívnych databáz boli vytvorené dve metódy prenosu údajov do nových databáz :

 • On-line import archívnej databázy - program na on-line prevod údajov z archívu OS2 do NT dokáže čítať archívnu databázu vo formáte SQL GUPTA a poskytuje dáta archívnemu procesu, ktorý ich v režime on-line zapisuje do aktuálneho archívu. Táto metóda umožňuje úplný prevod archívnych údajov medzi platformami OS2 a NT.
 • Konverzia trezorov a následný on-line import trezorových databáz - konverzný program konvertuje a spája v režime off-line trezorové databázy vytvorené vo formáte SQL GUPTA do formátu SQL Sybase. Proces D2000 Archiv dokáže v režime on-line importovať trezorové databázy do aktuálnej archívnej databázy.

On-line import archívnej databázy


Program LoadOS2Arc číta archívnu databázu vytvorenú vo formáte SQL GUPTA, konvertuje dáta do formátu používaného v aktuálnom archíve a poskytuje ich archívnemu procesu. Pre svoju prácu vyžaduje inštaláciu SQLBase Server 5.2.1 for Windows NT. 

Postup pri importe :

 1. Po konverzii konfiguračnej databázy sa odštartuje systém. Archív si v prázdnej archívnej databáze vytvorí štruktúry zodpovedajúce konfigurácii archívnych hodnôt.
 2. TELL príkazom IMPORT_DATA z procesu D2000 Application Manager sa aktivuje proces D2000 Archiv na príjem dát.
 3. Databáza určená na import sa premenuje na "MENO_ARCHIVU".DBS (meno nesmie obsahovať podčiarnik - meno s podčiarnikom je pre použitú verziu SQLBase neprípustné) a umiestni sa do adresára "MENO_ARCHIVU". Adresár "MENO_ARCHIVU" musí byť vytvorený v adresári určenom parametrom dbdir  v SQL.INI.
 4. Odštartuje sa DBNT5SV.EXE (SQLBase Server 5.2.1 for Windows NT). Cez menu Display/Databases sa dá skontrolovať otvorenie archívnej databázy.
 5. Odštartuje sa program na import databázy LoadOS2Arc s nasledovnými parametrami :
  • APL = MEN0_APLIKACIE
  • ARC = MENO_ARCHIVU - napr. ak sa používa v systéme len jeden archív, meno je SELF
  • SRV = MENO_SERVERU_GUPTA  - nepovinný parameter (Default hodnota je SERVER1)
 6. Po skončení importu sa TELL príkazom STOP_IMPORT_DATA deaktivuje vlastnosť procesu D2000 Archiv prijímať externé dáta.

Zapísané externé dáta nespôsobujú v archíve spätné prepočty štatistických hodnôt. Všetky importované dáta majú v archívnych príznakoch nastavený atribút LoadData.

Konverzia trezorov z OS/2 do NT


Konverzný program vyžaduje inštaláciu 

 1. Sybase Adaptive Server Anywhere Database Engine.
 2. SQLBase Server 5.2.1 for Windows NT.

Program TrezorCnv je určený na konvertovanie trezorových databáz vytvorených vo verzii D2000 V3.11 a V3.65 ( OS/2, SQL Gupta). Umožňuje spájať viac trezorov do jedného. Výsledkom je nová trezorová databáza vo formáte zhodnom s trezorovými databázami používanými v D2000 V4.xx (Windows NT, SQL Sybase). Činnosť programu je riadená skriptom, ktorý sa nachádza v súbore CONVERT.TXT v aktuálnom adresári. Skript má dve časti. V prvej časti (SETTINGS) sa nachádzajú nastavenia platné počas vykonávania celého skriptu. Druhá časť (WORK) obsahuje postupnosť činností riadiacich vytváranie trezorovej databázy.

Príklad riadiaceho skriptu:

[SETTINGS] 
 ParalelWork = NO 
 MaxBatchSize = 50000 
 DriverName = Adaptive Server Anywhere 6.0 
 TrezorCompressPath =d:\Trezor\Compress 
 TrezorPath = d:\Trezor 
 TemplateDir = d:\D2000\Templates 
 SqlBaseDir = d:\SqlBase 
 TrezorVer = Ver3.11 ; Ver3.65
 [WORK] 
 NEW = d:\TREZOR.OLD\A990201d.dbs 
 ADD = d:\TREZOR.OLD\A990206m.DBS 
 ADD = d:\TREZOR.OLD\A990212k.DBS 
 ADD = d:\TREZOR.OLD\A990217v.DBS 
 ADD = d:\TREZOR.OLD\A990224c.DBS 
 CORRECT = d:\TREZOR.OLD\C990201d.DBS 
 CORRECT = d:\TREZOR.OLD\C990206m.DBS 
 CORRECT = d:\TREZOR.OLD\C990212k.DBS 
 CORRECT = d:\TREZOR.OLD\C990217v.DBS 
 CORRECT = d:\TREZOR.OLD\C990224c.DBS 
 PACK 
 END

Parametre v časti SETTINGS:

[SETTINGS] Povinné kľúčové slovo označujúce sekciu.
ParallelWork Možné hodnoty YES alebo NO Ak je povolená paralelná práca, znamená to, že program súčasne číta pôvodný trezor a zapisuje dáta do nového trezoru. Môže to zrýchliť prácu, ak sú napríklad trezory na rôznych fyzických diskoch.
MaxBatchSize Parameter určujúci maximálny počet položiek vo fronte na zápis do nového trezoru.
DriverName Meno nainštalovaného ODBC drivera pre Sybase. Dá sa zistiť cez Control Panel\ODBC Data Source Administrator\Drivers.
TrezorCompressPath Cesta pre uloženie výsledného komprimovaného trezoru.
TrezorPath Adresár, v ktorom sa vytvára nový trezor.
TemplateDir Adresár, v ktorom sa nachádza template novej trezorovej databázy.
SqlBaseDir Adresár, do ktorého sa budú kopírovať pôvodné trezorové a korekčné databázy. Musí obsahovať adresárovú štruktúru vyhovujúcu pre SQL Gupta.
TrezorVer Určuje verziu pôvodnej trezorovej databázy. Možné sú hodnoty Ver3.11 alebo Ver3.65.

Parametre v časti WORK:

[WORK] Povinné kľúčové slovo označujúce sekciu.
NEW = path\name.dbs Príkaz na skonvertovanie udaného trezoru do novej trezorovej databázy.
ADD = path\name.dbs Príkaz na skonvertovanie udaného trezoru do existujúcej trezorovej databázy.
CORRECT = path\name.dbs Príkaz na skonvertovanie udanej korekčnej databázy do existujúcej trezorovej databázy.
CNV_DIR = path Príkaz na skonvertovanie obsahu udaného adresára. Program skonvertuje obsah adresára tak, že na prvý trezor ( spracovávajú sa v abecednom poradí ) sa aplikuje príkaz NEW a na ostatné príkaz ADD. Potom sa aplikuje príkaz CORRECT  na všetky korekčné databázy z adresára.
PACK Komprimácia výsledného trezoru.
END Ukončenie programu.

Poznámka: 
Príkaz:

CNV_DIR = d:\TREZOR.OLD

umožňuje nahradiť nasledovné príkazy:

NEW = d:\TREZOR.OLD\A990201d.dbs
ADD = d:\TREZOR.OLD\A990206m.DBS
ADD = d:\TREZOR.OLD\A990212k.DBS
ADD = d:\TREZOR.OLD\A990217v.DBS
ADD = d:\TREZOR.OLD\A990224c.DBS
CORRECT = d:\TREZOR.OLD\C990201d.DBS
CORRECT = d:\TREZOR.OLD\C990206m.DBS
CORRECT = d:\TREZOR.OLD\C990212k.DBS
CORRECT = d:\TREZOR.OLD\C990217v.DBS
CORRECT = d:\TREZOR.OLD\C990224c.DBS

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.