Importovanie trezorov pre platformu Sybase

Import údajov z trezorových databáz do archívnej databázy sa používa v dvoch prípadoch:

  1. Import skonvertovaných trezorových databáz z verzie D2000 V3.65 (OS/2).
  2. Rekonštrukcia archívnej databázy po jej zničení. 

Import dát sa vykonáva procesom D2000 Archiv. Štart sa aktivuje príkazom TELL:

LOAD_TREZOR path [maska] [from] [to]

path Povinný parameter - plná cesta na komprimovanú trezorovú databázu (aj s menom súboru).
maska Nepovinný parameter* - udáva mena archívnych objektov, pre ktoré sa majú importovať dáta z trezoru - náhradná hodnota je * - archív sa pokúsi importovať dáta pre všetky objekty v archíve.
from Nepovinný parameter* - počiatočný čas pre vyber dát z trezoru - náhradná hodnota je najmenší čas v trezore.
to Nepovinný parameter* - koncový čas pre vyber dát z trezoru - náhradná hodnota je najväčší čas v trezore.

* Parametre sú voliteľné a ich význam je daný poradím. To v podstate znamená, že nie je možné napríklad vynechať oparameter maska ak má byť zadaný parameter from.

Formát pre zadávanie času je "dd-mm-rrrr hh:mi:ss.mss", povinná časť je dátum.


Príklady:

LOAD_TREZOR D:\Trezory\Trezor_2000_11_26_00.cdb - import všetkých dát z uvedeného trezoru pre všetky objekty v archíve.

LOAD_TREZOR D:\Trezory\Trezor_2000_11_26_00.cdb *ABC* - import všetkých dát z trezoru pre objekty, ktorých mená vyhovujú uvedenej maske.

LOAD_TREZOR D:\Trezory\Trezor_2000_11_26_00.cdb *ABC* "26-11-2000 20:00" - import dát s časom väčším ako 20:00 26-11-2000 pre objekty, ktorých mena vyhovujú uvedenej maske.

LOAD_TREZOR D:\Trezory\Trezor_2000_11_26_00.cdb *ABC* "26-11-2000 20:00" "26-11-2000 21:00" - import dát z časového intervalu od 20:00 26-11-2000 do 21:00 26-11-2000 pre objekty, ktorých mená vyhovujú uvedenej maske.

Import trezoru prebieha On-line na nízkej priorite. Importovane dáta nespôsobujú prepočet štatistických archívnych objektov, ani aktualizáciu hodnôt archívnych polí. Pred importom je vhodné skontrolovať, či hĺbka archivácie objektov, ktoré sa budú importovať je dostatočná. V opačnom prípade by došlo k zmazaniu importovaných dát samotným archívom.

Write a comment...