Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfigurácia parametrov grafického editora

Parametre grafického editora sa nastavujú v dialógovom konfiguračnom okne "Parametre Grafického editora", ktoré sa otvorí výberom položky Parametre Gr. Editora z ponuky Nastavenia, alebo výberom položky Parametre Gr. Editora z popup ponuky, ktorá sa otvorí stlačením pravého tlačidla myši nad grafickou schémou, pričom v schéme nie je vybratý žiadny grafický objekt.

Konfigurácia parametrov GrEditora
Write a comment...