Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inštalácia programu D2000 OPC Server

Táto kapitola popisuje spôsob inštalácie programu D2000 OPCServer a jeho odinštalovanie.

Je možná ručná inštalácia v rámci existujúcej D2000 inštalácie alebo inštalácia pomocou externého inštalátora.

Ručná inštalácia

D2000 OPC Server je najskôr nutné zaregistrovať do Windows ako OPC server. Registrácia sa vykonáva z príkazového riadku. D2000 OPC Server sa zaregistruje štandardne pod názvom Ipesoft.D2000.OPCSserver.opcserver.

Tento názov môže byť upravený (napr. pokiaľ je potrebné zaregistrovať na jednom komunikačnom serveri paralelne niekoľko D2000 OPC Serverov, z ktorých každý je pripojený k inému D2000 Serveru a môže byť inej verzie). V tomto prípade treba skopírovať program opcserver.exe pod iným názvom (napr. myprogram.exe) a takýto premenovaný D2000 OPC Server sa zaregistruje pod názvom Ipesoft.D2000.OPCSserver.myprogram.

Procedúra pre ručnú inštaláciu je táto:

 1. Voliteľný krok (ak nevyhovuje štandardné meno Ipesoft.D2000.OPCSserver.opcserver): nakopírovanie opcserver.exe pod iným názvom (napr. myprogram.exe). Nakopírovaný program by mal byť umiestnený v tom istom podadresári (bin alebo bin64) inštalačného adresára D2000 ako pôvodný opcserver.exe.

 2. Spustenie registrácie OPC servera: spustenie programu s parametrom -RegServer napr.
  opcserver.exe -RegServer
  alebo ak bol vykonaný krok 1, spustenie nakopírovaného programu, napr.
  myprogram.exe -RegServer


 3. Teraz je možné spustiť Windows utilitu dcomcnfg (Component Services) a overiť, že Ipesoft D2000 OPC Server je zaregistrovaný (na obrázku vybratý):


 4. Následne pokračujte vytváraním D2000 užívateľa, ktoré je popísané v kapitole Konfigurácia.


Inštalácia pomocou externého inštalátora

Spustenie inštalácie
Sprievodca inštaláciou
Odinštalovanie

Spustenie inštalácie


Na inštaláciu slúži inštalačný program D2000 OPC Servera. Postup pri inštalácii je podrobnejšie popísaný v ďalšom texte tejto kapitoly.
Pri inštalácii programu D2000 OPCServer postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Do DVD mechaniky vložte inštalačné DVD s označením D2000 V10.00.
 2. Spustite program sprievodcu inštaláciou setupOPCServer.exe.

Sprievodca inštaláciou


V tomto odseku sú popísané okná inštalačného programu. V oknách je možné postupovať pomocou tlačidiel Next alebo Back v oboch smeroch. Stlačením tlačidla Next sa zmeny vykonané v aktuálnom okne akceptujú a zobrazí sa ďalšie okno inštalácie. Pomocou tlačidla Back sa vykoná návrat na predchádzajúce okno.

Úvodné okno

Úvodné okno obsahuje všeobecné inštalačné informácie. Odporúča pred inštaláciou pozatvárať bežiace aplikácie (z dôvodu možnej aktualizácie systémových súborov počas inštalácie).

Okná licenčných a softwarových požiadaviek

Okná licenčných a softwarových požiadaviek informujú o licenčných podmienkach a základných predpokladoch pre inštaláciu programu D2000 OPCServer. Inštalácia pokračuje po súhlase - stlačením tlačidla Yes.

Voľba umiestnenia inštalácie

Okno cieľového adresára obsahuje cestu na adresár, do ktorého bude nainštalovaný program D2000 OPCServer. Nastavenie je možné zmeniť stlačením tlačidla Prehliadať…, ktoré otvorí okno pre zadanie požadovaného adresára.

Nastavenia OPC Servera

Okno obsahuje parametre potrebné pre nastavenie konfiguráciu programu D2000 OPCServer:

 1. Políčko ProgID umožňuje zadať koncovú časť tzv. ProgID, ktoré bude jednoznačne identifikovať nainštalovaný OPC server. Na základe definovaného ProgID sa bude môcť OPC klient pripojiť na OPC server.
 2. Políčko Umiestnenie D2000 servera umožňuje nastaviť meno D2000 servera, na ktorý sa bude OPC server pripájať. V prípade pripájania OPC servera na lokálny počítač, políčko nevyplňujte. V prípade pripojenia OPC servera na vzdialený D2000 Server, zadajte meno počítača s bežiacim D2000 serverom.

Po zadaní potrebných údajov stlačte tlačidlo Inštalovať.

Odinštalovanie


Odinštalovanie programu D2000 OPCServer je podobné ako pri väčšine aplikácií inštalovaných pod operačným systémom Windows.

 1. Z ponuky Štart -> Nastavenia vyberte položku Ovládací panel.
 2. Otvorte zástupcu Pridať alebo odobrať programy. V zobrazenom zozname vyberte OPC server (meno je v tvare Ipesoft D2000 OPC server - <meno_servera>) a stlačte tlačidlo Odinštalovať.

Súvisiace stránky:

Write a comment...