Podľa typu archivovanej hodnoty sa tvoria nasledovne:

  • pre jednoduchý archívny objekt - meno archívneho objektu
  • pre jedno-stĺpcový archívny objekt - meno archívneho objektu a index riadku. V ESL je index riadku umiestnený v zložených zátvorkách (napr. H.ColArchiv[2] alebo (H.ColArchiv\HBJ,2,0))
  • pre štruktúrovaný archívny objekt - meno archívneho objektu, index riadku a meno stĺpca. Zoznam stĺpcov je daný objektom typu Definícia štruktúry, ktorý definuje štruktúru archivovaného objektu. V ESL je odkaz podobný odkazu na položku objektu typu Štruktúrovaná premenná (napr. H.Struct[2]^ColName (H.Struct\HBJ,2,3)).
Write a comment...