Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Úplná podpora databázového systému PostgreSQL pre všetky typy databáz (konfiguračná, logovacia, archívna) sa v systéme D2000 nachádza od verzie V10.0.38. V nižšej verzii systému D2000 V10.0.37 je možné využívať PostgreSQL len čiastočne a to pri archívnych databázach.

Inštalácia PostgreSQL


Základným predpokladom pre využitie databázového systému PostgreSQL je jeho nainštalovanie na cieľovom počítači. Inštaláciu je možné vykonať dvoma spôsobmi a to buď manuálne alebo prostredníctvom inštalátora systému D2000, ktorý plne integruje inštaláciu všetkých potrebných súčastí databázového systému PostgreSQL.

Pozn: odporúčame ručnú inštaláciu PostgreSQL. Pre zvolenú verziu PostgreSQL (napr. 12) stiahnite a inštalujte najnovší patch (napr. 12.10). Následne si stiahnite a inštalujte najnovší patch ODBC ovládača pre príslušnú verziu (napr. pre verziu 12 je to v čase písania tejto dokumentácie psqlodbc_12_02_0000.zip). Nakoniec spustite inštalátor D2000 a nainštalujte D2000.
Pozor - použitie PostgreSQL ODBC ovládača nižšej verzie (napr. 11) s novšou verziou PostgreSQL databázy  (napr. 12) môže spôsobiť rôzne problémy a nefunkčnosti!

Automatická inštalácia

Inštalácia pomocou inštalátora Systému D2000 je užívateľsky komfortnejšia, pričom zabezpečí nainštalovanie všetkých nutných súčastí na plnú integráciu zo Systémom D2000. Pre užívateľov, ktorý s databázovým systémom PostgreSQL ešte neprišli do kontaktu sa odporúča použiť tento spôsob inštalácie.

Pre povolenie inštalácie PostgreSQL je potrebné v rámci sprievodcu konfiguráciu systému D2000 zaškrtnúť políčko s názvom "Inštalovať PostgreSQL" v nasledovnom dialógu:

Označenie nainštalovania PostgreSQL

V niektorých prípadoch môže byť toto políčko znefunkčnené, čo znamená, že inštalátor zistil na počítači nainštalovaný databázový systém PostgreSQL a žiadna ďalšia inštalácia teda nie je potrebná. Inštalátor systému D2000 dovoľuje nainštalovať PostgreSQL iba raz a v prípade detekcie už existujúceho, nepovolí nainštalovať ďalší.

V prípade povolenia inštalácie PostgreSQL sa pri finálnej konfigurácii systému D2000 spustí aj inštalátor databázového systému PostgreSQL, ktorý vyžaduje zadanie určitých dôležitých informácií týkajúcich sa databázového systému PostgreSQL a nakonfigurovania príslušného databázového servisu (viď sekcia Štruktúra databázového systému PostgreSQL). Inštalátor PostgreSQL pozostáva zo série dialógových okien, v ktorých sa zadávajú určité nastavenia potrebné pre konfiguráciu databázového systému. Väčšina okien obsahuje prednastavenú hodnotu, ktorá sa odporúča pre bežné účely.


Priebeh inštalácie databázového systému PostgreSQL

 1. Proces inštalácie začína uvítacím dialógovým oknom:
  PostgreSQL inštalácia - úvod
 2. Následne je potrebné vybrať alebo nastaviť miesto na disku, kde bude inštalácia vykonaná:
  PostgreSQL inštalácia - výber adresára
 3. Potom je potrebné zvoliť umiestnenie dátových súborov pre PostgreSQL servis:
  PostgreSQL inštalácia - výber adresára pre PostgreSQL servis
  V tomto adresári sa budú nachádzať konfiguračné a pomocné súbory pre servis databázového systému PostgreSQL (pre viac informácií viď sekcia Štruktúra databázového systému PostgreSQL). Adresár neobsahuje databázové súbory databáz Systému D2000.
  Tento adresár bude zdieľaný všetkými databázami na cieľovom počítači, preto by NEMAL byť umiestnený do takého adresára, ktorý môže byť zmazaný (napríklad adresárová štruktúra Systému D2000).
 4. V ďalšom kroku je nutné zadať heslo pre hlavného užívateľa. Každý PostgreSQL servis obsahuje hlavného užívateľa s menom postgres, ktorý má administrátorské práva (vytváranie nových databáz, užívateľov, ...). Toto heslo je veľmi dôležité, pretože bude vyžadované pri každom vytváraní aplikácie alebo archívu pod databázovým systémom PostgreSQL.
  PostgreSQL inštalácia - nastavenie hesla
 5. Ďalšími nastaviteľnými položkami je číslo portu, na ktorom bude počúvať databázový servis.
  PostgreSQL inštalácia - nastavenie portu
  Vo väčšine prípadov je prednastavené nastavenie vyhovujúce. V prípade, že na cieľovom počítači už existuje proces počúvajúci na danom porte, je vhodné zmeniť číslo portu, aby nedošlo ku konfliktu týchto dvoch procesov.
 6. Ďalej je potrebné vybrať lokalizáciu.
  PostgreSQL inštalácia - lokalizácia
  V prípade ponechania prednastavenej hodnoty [Default locale] je lokalizácia nastavená podľa nastavenia operačného systému.
 7. V nasledujúcich krokoch inštalátor obsahuje ešte niekoľko potvrdzovacích dialógových okien, po ktorých sa následne vykoná inštalácia.
 8. Po ukončení inštalácie inštancie systému D2000 sú nainštalované všetky potrebné súčasti databázového systému PostgreSQL pre kooperáciu týchto dvoch systémov.


Manuálna inštalácia

Databázový systém PostgreSQL je možné nainštalovať aj samostatne. Pre správnu integráciu so systémom D2000 je však potrebné nainštalovať ešte niekoľko súčastí, podľa nasledovného postupu:

 1. V prvom rade je potrebné vykonať inštaláciu PostgreSQL podľa postupu popísaného v sekcii Priebeh inštalácie databázového systému PostgreSQL. Inštalátor je možné stiahnuť tu: http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows. Odporúča sa inštalácia posledného stabilného vydania tohto databázového systému. Minimálne požiadavky sú uvedené v sekci Požiadavky Systému D2000.
 2. Následne je nutné nainštalovať ODBC ovládač pre PostgreSQL. Jeho inštalátor je možné získať na adrese http://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/. Pozor! Je nutné nainštalovať ODBC ovládač (driver) rovnakej architektúry ako je systém D2000, s ktorým bude databázový systém spolupracovať. To znamená, že pre 64-bitový systém D2000 je nutné mať nainštalovaný 64-bitový ODBC ovládač. Aj v tomto prípade sa odporúča nainštalovať poslednú stabilnú verziu.
 3. Inštalátor ODBC ovládača poskytne prehľadného sprievodcu, ktorý aj nového užívateľa prevedie všetkými potrebnými krokmi k nainštalovaniu ODBC ovládača pre databázový systém PostgreSQL.

Po vykonaní manuálnej alebo automatickej inštalácie je databázový systém PostgreSQL nakonfigurovaný a jeho služby sa môžu využívať v systéme D2000.

Požiadavky systému D2000


Systém D2000 vyžaduje pre svoj chod na databázovom systéme PostgreSQL nasledovné správne nakonfigurované programy:

 • PostgreSQL vo verzii 9.3.x a vyššej
 • PostgreSQL ODBC ovládač

V prípade povolenia inštalácie PostgreSQL v inštalátore systému D2000, sú všetky potrebné súčasti nainštalované automaticky.

Štruktúra databázového systému PostgreSQL


Po vykonaní inštalácie sa na cieľovom počítači nachádzajú nainštalované súbory databázového systému PostgreSQL vo vybratom adresári. Napríklad v podadresári bin sa nachádza utilita psql.exe, ktorá umožňuje prácu s databázou v prostredí príkazového riadka.

Pri inštalácii sa v systéme vytvorí prednastavený PostgreSQL servis s názvom postgresql-XXX-VV (kde XXX určuje architektúru x86/x64 a VV určuje verziu databázového systému napr.: 9.3), ktorý tvorí hlavnú časť databázového systému PostgreSQL. V prípade, že je tento servis bežiaci, je možné s databázovým systémom pracovať (vytvárať databázy, pripojiť sa k databáze, ...).

Pri naštartovaní servisu začne databázový systém počúvať na nakonfigurovanom sieťovom rozhraní, ktorého port bol zadaný pri inštalácii. Toto rozhranie je možné meniť v konfiguračnom súbore databázového servisu.

Každý servis má vlastný adresár (cesta k nemu bola zadávaná počas inštalácie), ktorý obsahuje jeho konfiguračné a dátové súbory.

Najdôležitejšie konfiguračné súbory databázového servisu sú:

 • postgresql.conf
  Základný konfiguračný súbor, v ktorom je možné meniť konfiguráciu databázového servisu, ako napríklad konfiguráciu sieťových rozhraní, na ktorých databáza počúva, veľkosť cache, ...
 • pg_hba.conf
  Konfiguračný súbor, ktorý špecifikuje užívateľov, ktorí sa môžu pripojiť k databázovému systému a akým spôsobom. Tento konfiguračný súbor je potrebné meniť iba v prípade potreby pripájania sa na databázový systém z vonkajšej siete. Viac informácií je uvedených v sekcii Pripojenie k PostgreSQL databáze bežiacej na dedikovanom stroji.


Opätovné načítanie konfigurácie databázového servisu

Väčšina zmien v konfiguračných súboroch vyžaduje opätovné načítanie konfigurácie databázovým servisom, ktoré je možné vykonať:

 • spustením príkazu:

  pg_ctl reload

  z príkazového riadka (utilita pg_ctl.exe sa nachádza v podadresári bin inštalačného adresára databázového systému PostgreSQL)
 • spustením SQL dotazu:

  SELECT pg_reload_conf();

Oba tieto príkazy by nemali prerušiť žiadnu momentálne prebiehajúcu operáciu alebo spojenie k databázového servisu.

Na cieľovom počítači je možné prevádzkovať viac ako jeden databázový servis, ktorý bude počúvať na samostatnom sieťovom rozhraní/porte a bude obsahovať vlastný adresár s konfiguráciou. Manuálne nakonfigurovanie ďalšieho servisu však vyžaduje podrobnejšie znalosti o databázovom systéme PostgreSQL. V systéme D2000 je nový databázový servis možné vytvoriť jednoducho pomocou konfiguračného nástroja D2000 Management Console.
Pod jedným databázovým servisom je možné prevádzkovať niekoľko samostatných databáz. Každá databáza je potom identifikovaná unikátnym menom. Vzhľadom na tento fakt je postačujúce, aby na jednom počítači bežal jeden (prednastavený) databázový servis, ktorý je schopný zastrešovať niekoľko rôznych databáz. Rozdelenie databáz na niekoľko databázových servisov na jednom počítači prináša výkonostné zlepšenie iba v určitých špecifických prípadoch.

V databázovom systéme PostgreSQL sú dáta v databáze ukladané na disk do jedného dátového adresára databázy, ktorý obsahuje množstvo dátových súborov. V prípade štandardného vytvorenia novej databázy je dátový adresár uložený v podadresári prislúchajúceho databázového servisu. To znamená, že pri vytvorení novej databázy pribudne v adresárovej štruktúre jej databázového servisu nový podadresár, do ktorého budú ukladané všetky dáta, ktoré budú v databáze uložené.

V niektorých prípadoch je ukladanie dát do adresárovej štruktúry databázového servisu nežiaduce, ak je napríklad potrebné dátové adresáre jednotlivých databáz vzájomne oddeliť do samostatných adresárov. Tento problém je možné v databázovom systéme PostgreSQL vyriešiť využitím tzv. tabuľkových priestorov (tablespace). Tabuľkový priestor reprezentuje umiestnenie určitého adresára na fyzickom disku a je definovaný pre celý databázový servis. Do tab. priestoru je po jeho vytvorení možné zaradiť celú databázu, ale tak isto iba určité entity databázy ako sú tabuľky, indexy, ... V takom prípade sa dátové súbory, reprezentujúce danú entitu (tabuľka, index, ...), ukladajú do podadresára tabuľkového priestoru a nie do adresára databázového servisu. Pri vytváraní databázy je možné nastaviť prednastavený (default) tabuľkový priestor. Jednotlivé entity je možné medzi priestormi presúvať, ale táto problematika už nie je zahrnutá v tomto návode.

Vlastnosti tabuľkového priestoru využíva aj systém D2000, ktorý dátové súbory svojich databáz ukladá do aplikačného adresára.

Pre správu databáz systému PostgreSQL je možné použiť buď utilitu psql.exe (nachádza sa v adresári bin inštalačného adresára), ktorou je možné prehliadať a spravovať systém pomocou príkazového riadka, alebo použiť grafický nástroj pgAdmin III, ktorý sa inštaluje spolu s databázovým systémom.

Súvisiace stránky:

Write a comment...