Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

Funkcia %JSON_ArrayIsValue


Funkcia

Zistí či na danej pozícii v JSON poli sa nachádza hodnota typu BOOL, INT, REAL alebo TEXT.


Deklarácia
BOOL %JSON_ArrayIsValue(
   INT in handle
   INT in index
 )
Parametre
handleHandle na JSON pole
indexIndex položky
Návratová hodnota

@TRUE ak sa na danej pozícii nachádza hodnota typu BOOL, INT, REAL, TEXT alebo neplatná hodnota, @FALSE v opačnom prípade

Popis

Zistí či na danej pozícii v JSON poli sa nachádza hodnota typu BOOL, INT, REAL, TEXT alebo neplatná hodnota.

V prípade že je neplatný index alebo je neplatný handle na JSON pole, vyvolá sa výnimka.


Príklad
 INT _arr
 _arr := %JSON_ArrayFromString("[[1,2,3],{},514]")
 
 BOOL _is_value
 _is_value := %JSON_FreeArrayHandle(_arr, 3)

 %JSON_DeleteArray(_arr)
  • No labels