Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Vizualizácia horizontálnej nádrže s alarmom výšky hladiny

Hodnoty jednotlivých sledovaných údajov nádrže sú reprezentované parametrami  (_Value_01, _Value_02, _Value_03, _Value_04) typu Real.
Pričom interpretácia hodnôt  (_Value_01, _Value_02, _Value_3) sú číselne zobrazené podľa masiek nastavených parametrami (_Mask_1, _Mask_2, _Mask_3). 
Hodnota parametra (_Value_04) reprezentuje výšku stĺpika - napr. ukazovateľa hladiny kvapaliny v nádrži.
Zároveň podľa definície  hodnôt hraničných technologických medzí  VHL, HL, LL a VLL  na tomto zobrazovanom objekte, dochádza jednak k nastaveniu farebnej interpretácie nádrže podľa farieb nastavených v zobrazovacej palete i k zobrazeniu

Neumožňuje ovládanie.

Parametre:

_Value_01

 • Typ Real
 • Prvý zobrazovaný parameter nádrže
 • Technické jednotky sa preberajú z definície tohoto zobrazovaného objektu, ktorý je pripojený na zobrazenie. 
 • Maska zobrazovanej hodnoty sa nastaví parametrom (_Mask_1)

_Value_02

 • Typ Real
 • Druhý zobrazovaný parameter nádrže
 • Technické jednotky sa preberajú z definície tohoto zobrazovaného objektu, ktorý je pripojený na zobrazenie. 
 • Maska zobrazovanej hodnoty sa nastaví parametrom (_Mask_2)

_Value_03

 • Typ Real
 • Tretí zobrazovaný parameter nádrže
 • Technické jednotky sa preberajú z definície tohoto zobrazovaného objektu, ktorý je pripojený na zobrazenie. 
 • Maska zobrazovanej hodnoty sa nastaví parametrom (_Mask_3)

_Value_04

 • Typ Real
 • Hodnota tohoto parametra vyjadruje výšku zobrazovaného stĺpika.
 • Podľa hodnôt hraničných technologických medzí  VHL, HL, LL a VLL, zobrazovaného objektu, dochádza k nastaveniu farebnej interpretácie nádrže. 
 • Farebná 

_Mask_1

 • Typ TEXT
 • Maska je definovaná textovým výrazom 
 • Maska je definovaná textovým výrazom.  
 • Ak maska nie je definovaná, bude zobrazená jej preddefinovaná hodnota "{####.0}"
 •  
 • Ak maska nie je definovaná, bude zobrazená jej preddefinovaná hodnota "{###.0}"

_Mask_2

 • Typ TEXT
 • Maska je definovaná textovým výrazom.  
 • Ak maska nie je definovaná, bude zobrazená jej preddefinovaná hodnota "{####.0}"

_Mask_3

 • Typ TEXT
 • Maska je definovaná textovým výrazom.  
 • Ak maska nie je definovaná, bude zobrazená jej preddefinovaná hodnota "{####.0}"

_Alarm_Max

 • Typ Bool

_Alarm_Min

 • Typ Bool

V tabuľke sú zobrazené komponenty na bielom pozadí plochy schémy, v stave _Value_01  = 50 , _Value_02 = 50  , _Value _03 = 50 , _Value_04  = 50

Varianthorizontálny
Nádrž


S.com.ipesoft.lib.Tank_AI.V5.0.1.H
Všetky varianty ventilov sú pri hodnotách parametrov  _Value_01  = FALSE, _Value_02 = FALSE, _Value _03 = FALSE, a bez zadania parametra _ColorID farbené nasledovne: . 

Neplatné hodnoty parametrov _Value_10, _Value_02, _Value _03, Value _04 sú vizualizované pomalým blikaním prostredníctvom zobrazovacej palety nasledovne:  -   . 


Prezentácia rôznych úrovni naplenia nádrže v závislosti od hodnôt parametrov  (_Value_01, _Value_02, _Value _03, Value _04) .

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy):

_Value_01_Value_02_Value_03_Value_04_Alarm_Min_Alarm_MaxPrezentácia stavuDruhý stav pri blikaní

Význam stavu

0000TRUEFALSE


Priamo
50505050TRUEFALSE


z ľava dole
100100100100TRUEFALSE


z prava dole
ERROR

Error

Prezentácia varovných, resp. alarmových, stavov

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy):

_ColorIDPrezentácia stavuDruhá fáza pri blikaníVýznam varovných, resp. alarmových, stavov
Err


Error
0


Normal
2

Otvára / zatvára
4

Nepotvrdená, pretrvávajúca výstraha
5


Potvrdená, pretrvávajúca výstraha
6

Nepotvrdený alarm
7


Nepotvrdený, pretvávajúci alarm
 • No labels