Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

D2000 Komponenty slúžia pre rýchlu a efektívnu tvorbu vizualizácie, základného prehľadu Stavu, hodnoty, procesu, zariadenia, merania, regulácie, stavu procesu a poskytujú základné ukazovatele pre užívateľa / operátora.


  • Komponent je schéma, slúžiaca na zapuzdrenie dizajnu a funkcionality grafického objektu
  • Jednoduché opätovné použitie
  • Dátová väzba je parametrizovaná z rodičovskej schémy
  • Podpora neobmedzeného vnárania komponentov
  • Kategorizácia komponentov

Použitie komponentov

Výber objektu komponent a vloženie do schémy

 

 Obrázok  1Výber objektu komponent


Použite komponentu na schéme a parametrizácia


 Obrázok  2 – Použitie komponentu na schéme – Parametre ExtVar


 

 Obrázok  3 – Použitie komponentu na schéme – Parametre ExtVar


 Parametrizácia lokálnych premenných typu “EXTERNAL”

  

 Obrázok  4 – Definície lokálnych premenných typu EXTERNAL

  

Pri vložení komponentovej schémy do rodičovskej schémy je možné naviazať externé premenné komponentu na premenné rodičovskej schémy alebo objekty D2000.


 

 Obrázok  5 – Naviazanie externých premenných komponentu


Kategorizácia komponentov

V parametroch schémy je možné editovať komponentové skupiny a zaradiť schému do komponentovej skupiny.


Komponentové skupiny je možné vytvárať, premenovať a mazať zvolením položky z kontextovej ponuky, ktorá sa otvorí stlačením pravého tlačidla myši.

 Obrázok  6 – Kategorizácia komponentov

Zdieľanie a distribúcia komponentov

Komponentové schémy je možné, rovnako ako všetky D2000 objekty, prenášať medzi aplikáciami pomocou D2000 XML exportu/importu.

Pre komponenty odporúčame zvoliť si takú mennú konvenciu, aby nedochádzalo ku konfliktom mien s prípadnými existujúcimi schémami a inými objektami. Komponenty dodávané firmou IPESOFT majú v mene prefix com.ipesoft.lib.


  • Prefix do mien komponentov/objektov D2000

–       S.com.ipesoft.lib.Valve

–       com.ipesoft.lib.Valve_Coloring.PAL

–       com.ipesoft.lib.Valve_StatusText


  • Prefix ako koreň hierarchie kategórií komponentov
  • Jednoduchý XML import komponentov


 

 Obrázok  7 – Prefix mien komponentov


 

Obrázok  8 – (CNF) XML Import komponentov


Postup importu komponentov dodávané firmou IPESOFT


-        balík vo forme súboru zip (com.ipesoft.lib.Valves.zip) rozbaliť do pripraveného adresára.

-        v procese CNF v menu objekty zvoliť položku XML Import (pozri Obrázok  8 – (CNF) XML Import komponentov)

-        v adresárovej štruktúre zvoliť adresár kde sme rozbalili balík komponent

-        realizovať Import

po úspešnom importe sa v procese grafický editor v príslušnej kategórii zobrazia importované komponenty (pozri Obrázok  1 – Výber objektu komponent)


Write a comment…