Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Štartovacie parametre pre EDA server

ParameterPredvolenéPopis
/EDATNS<tns> TNS názov databázového pripojenia. Povinný parameter v prípade použitia Oracle databázy.
/EDADSN<dsn>
DSN dátového zdroja ODBC. Povinný parameter v prípade použitia PostgreSQL databázy.
/EDAUSR<user> Meno databázového užívateľa použitého pre pripojenie. Povinný parameter.
/EDAPWD<password> Heslo databázového užívateľa. Povinný parameter.
/EDAG<group[,subgroup]> Názov EDA server skupiny (prípadne aj číslo podskupiny), do ktorej bude EDA server patriť. Povinný parameter.
/EDAH<host1[,host2]> Názov alebo IP adresa (v prípade dual TCP/IP dve adresy) EDA servera, na ktorú sa budú pripájať klienti. Povinný parameter.
/EDAP<port> Číslo portu určeného na počúvanie spojení od klientov. Povinný parameter.
/EDANDB<count>rovné počtu logických procesorovPočet databázových spojení (vlákien).
/EDANWRK<count>rovné počtu logických procesorovPočet výpočtových vlákien.
/EDAPRI<priority>0Priorita EDA servera, ktorá sa zohľadňuje pri výpočte najvhodnejšieho EDA servera pre klienta. Rozsah od -10000000 do 100000000.
/EDACBL<count>512Počet hodnôt v predalokovaných blokoch cache pre dáta vektorov.
/EDACSC<size>256 MiBPredalokovaná veľkosť (MiB) pre všetky klientske cache dokopy.
/EDACSG<size>128 MiBPredalokovaná veľkosť (MiB) globálnej cache. 0 vypne globálnu cache.
/EDARO Zapína read-only režim EDA servera. Read-only režim je nezlučiteľný s používaním globálnej cache.
/EDACIF<subor>
Názov súboru, ktorý slúži na inicializáciu globálnej cache.
/EDAUPGRADE
EDA Server vykoná upgrade databázy (ak je potrebný) a skončí.

Súvisiace stránky:

  • No labels