Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 18 Current »

Realizovaním krokov popísaných v predchádzajúcej kapitole, aplikačný server Tomcat spustí pri svojom štarte aj SmartWeb Java EE aplikáciu. Pri prvom spustení si SmartWeb automaticky vytvorí štandardný konfiguračný súbor. O túto konfiguráciu sa nemusí správca aplikácie vôbec starať, dokonca ani po realizovaní upgradu - t.j. v rámci konfigurácie aplikačného servera si všetko nevyhnutné na svoj beh aplikácia manažuje sama. Bočným efektom tejto operácie je že server môže urobiť reset (redeploy) aplikácie viac krát kvôli zmenám konfigurácie realizovaným počas štartu. Wildfly uloží tieto zmeny aj do súboru so svojou konfiguráciou standalone.xml aby sa zachovali aj po reštarte servera.

Popri nevyhnutných zmenách konfigurácie Wildfly servera, SmartWeb pri štarte vytvorí aj svoju preddefinovanú konfiguráciu do súboru smartWeb.json, v prípade ak táto konfigurácia neexistuje. Vytvorený konfiguračný súbor sa nachádza v adresári aplikačného servera Wildfly /standalone/configuration/applications/<nazov .war súboru aplikácie>/smartweb.json. Tento konfiguračný súbor je možné meniť kedykoľvek, aj počas behu aplikácie. Zmeny sa ale prejavia až pri reštarte (redeploymente) SmartWeb aplikácie.

Konfiguračný súbor smartweb.json má nasledovnú štruktúru:

{
	"connections": [ 
		/* pole objektov s konfiguráciami konekcií na D2000 */ 
	],
	"listenableConnection": { 
		/* objekt s konfiguráciou reverznej konekcie kvôli DMZ (smerom z D2000 -> SmartWeb) */
	}
	"authentication": { 
		/* objekt s konfiguráciou autentifikácie používateľov */
	}
	"application": {
		/* objekt s konfiguráciou samotnej aplikácie */
		"cometApi": {
			/* objekt s konfiguráciou univerzálneho Comet API */
		},
		"restApi": {
			/* objekt s konfiguráciou univerzálneho REST API */
		},
		"development": {
			/* objekt s konfiguráciou povolenia vývoja web aplikácii na tejto inštancii */
		},
		"tcl" : {
		  	/* objekt s konfiguráciou integrácie SmartWeb aplikácie s tenkým klientom (až od verzie D2000 V12)*/
		},
		"webResourceDirectories": {
			/* objekt s konfiguráciou adresárov so zdrojmi webovej aplikácie */
		},
	}	
}

Detaily jednotlivých položiek konfigurácie sú vysvetlené v nasledujúcich kapitolách.


  • No labels