Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Inštalácia a upgrade

Smart Web aplikácia sa inštaluje a upgraduje ako štandardná Java EE aplikácia na aplikačný server Wildfly. Postup je nasledovný:

  1. Vypnúť aplikačný server Wildfly AS.
  2. Rozbaliť inštalačný balíček smartWeb.zip do dočasného adresára. Smart Web sa distribuuje v závislosti na verzii D2000 systému (10.1.39 alebo 11.0.53). Treba sa uistiť, že rozbalíme balíček so správnou verziou.
  3. Nakopírovať súbor smartWeb.war z inštalačného balíčka smartWeb.zip do adresára aplikačného servera Wildfly: /standalone/deployments.
  4. Premenovať súbor smartWeb.war na <xxx>.war, kde <xxx> môže byť ľubovoľné meno vystihujúce názov aplikácie. Pod týmto menom bude aplikácia dostupná po spustení aplikačného servera: na URL ceste http://<serverDomena.sk>/xxx.
  5. Spustiť aplikačný server Wildfly AS.

Premenovaním archívu aplikácie (smartWeb.war) definujeme URL cestu k spustenej aplikácii. Zároveň tým umožníme spustenie viacerých, na sebe úplne nezávislých verzii Smart Web aplikácii na jednom Wildfly serveri, z ktorých každá bude dostupná na inej URL ceste. Tieto aplikácie sa môžu pripájať na rôzne D2000 inštancie dokonca aj rozdielnych verzií.

Pozor, pre správne fungovanie aplikácie je nevyhnutné názov .war súboru aplikácie premenovať iba s použitím alfanumerických znakov a bez diakritiky.

Konfigurácia

Realizovaním krokov popísaných v predchádzajúcej kapitole, aplikačný server Wildfly spustí pri svojom štarte aj Smart Web Java EE aplikáciu. Pri prvom spustení Smart Web automaticky nakonfiguruje Wildfly podľa svojich požiadaviek. O túto konfiguráciu sa nemusí správca aplikácie vôbec starať, dokonca ani po realizovaní upgradu - t.j. v rámci konfigurácie aplikačného servera si všetko nevyhnutné na svoj beh aplikácia manažuje sama. Bočným efektom tejto operácie je že server môže urobiť reset (redeploy) aplikácie viac krát kvôli zmenám konfigurácie realizovaným počas štartu. Wildfly uloží tieto zmeny aj do súboru so svojou konfiguráciou standalone.xml aby sa zachovali aj po reštarte servera.

Popri nevyhnutných zmenách konfigurácie Wildfly servera, Smart Web pri štarte vytvorí aj svoju preddefinovanú konfiguráciu do súboru smartWeb.json, v prípade ak táto konfigurácia neexistuje. Vytvorený konfiguračný súbor sa nachádza v adresári aplikačného servera Wildfly /standalone/configuration/applications/<nazov .war súboru aplikácie>/smartweb.json. Tento konfiguračný súbor je možné meniť kedykoľvek, aj počas behu aplikácie. Zmeny sa ale prejavia až pri reštarte (redeploymente) Smart Web aplikácie.

Konfiguračný súbor smartweb.json má nasledovnú štruktúru:

{
	"connections": [ 
		/* pole objektov s konfiguráciami konekcií na D2000 */ 
	],
	"listenableConnection": { 
		/* objekt s konfiguráciou reverznej konekcie kvôli DMZ (smerom z D2000 -> Smart Web) */
	}
	"authentication": { 
		/* objekt s konfiguráciou autentifikácie používateľov */
	}
	"application": {
		/* objekt s konfiguráciou samotnej aplikácie */
		"cometApi": {
			/* objekt s konfiguráciou univerzálneho Comet API */
		},
		"restApi": {
			/* objekt s konfiguráciou univerzálneho REST API */
		},
		"development": {
			/* objekt s konfiguráciou povolenia vývoja web aplikácii na tejto inštancii */
		},
		"tcl" : {
		  	/* objekt s konfiguráciou integrácie Smart Web aplikácie s tenkým klientom (až od verzie D2000 V12)*/
		},
		"webResourceDirectories": {
			/* objekt s konfiguráciou adresárov so zdrojmi webovej aplikácie */
		},
	}	
}

Detaily jednotlivých položiek konfigurácie sú vysvetlené v nasledujúcich kapitolách.


  • No labels