Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Redundancia komunikačných ciest umožňuje zvýšiť bezpečnosť komunikácie medzi vybranými klient procesmi systému D2000 a procesom D2000 Server.

Nasledujúci obrázok zobrazuje systém D2000 s použitím redundancie komunikačných ciest medzi procesmi D2000 Archiv a D2000 HI a procesom D2000 Server.

Technológia DUAL TCP/IP umožňuje realizovať spojenie medzi procesom D2000 Server a klientskými procesmi systému D2000 prostredníctvom dvoch nezávislých TCP/IP kanálov. V prípade, že dôjde k výpadku jedného kanála, komunikácia je automaticky a transparentne presmerovaná do druhého kanála.

Technológia DUAL TCP/IP je použiteľná, pokiaľ medzi serverom a klientskými procesmi existujú dve nezávislé TCP/IP siete, do ktorých sú pripojené serverovský a klientské počítače (t.j. každý počítač má dve sieťové karty). DUAL TCP/IP zabezpečuje redundantné spojenia medzi serverom a klientskými procesmi, takže aplikácia bude pracovať aj v prípade poškodenia alebo výpadku jednej siete.

Princípy komunikácie:

 1. Klient sa pokúsi pripojiť cez obidva TCP/IP kanále na proces D2000 Server
 2. Prvý kanál, ktorému sa pripojenie podarí je tzv. aktívny
 3. Komunikácia prebieha aktívnym kanálom, pričom druhý kanál je tzv. záložný
 4. Záložným kanálom komunikácia neprebieha - je udržovaný v pohotovosti a jeho priechodnosť je monitorovaná pomocou periodicky odosielaných "WATCHDOG" správ
 5. V prípade poruchy aktívneho kanála sa jeho stav na nefunkčný a stav záložného kanálu sa zmení na aktívny. Klient proces sa cez nefunkčný kanál periodicky pokúša opätovne nadviazať prerušené spojenie. Ak sa spojenie obnoví, kanál je považovaný za záložný.


Systém D2000 umožňuje nastaviť jeden z kanálov ako kanál preferovaný, t.j. ak je kanál funkčný, vždy bude aktívny. Toto nastavenie sa vykonáva v systémových registroch na strane klienta a má dve možnosti:

 1. V kľúči HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000V70\PreferredNetAddr sa nastaví maska siete, ktorá bude preferovaná (napr. PreferredNetAddr=172.16.0.0 znamená, že preferovaná bude sieť s danou maskou)
 2. V kľúči HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000V70\PreferredNetNr sa uvedie poradové číslo sieťového adaptéra, ktorý bude preferovaný (napr. PreferredNetNr=1 znamená, že preferovaný bude prvý sieťový adaptér)

  Poznámka:
  Prioritu nastavenia preferovaného kanála má prvá možnosť; ak táto nie je zadaná, alebo zadaná hodnota vyhovuje obom sieťam, do úvahy sa vezme nastavenie poradového čísla siete.

Súvisiace stránky:

Write a comment…