Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dátové typy použité v systéme D2000 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Dátový typ Rozsah
LongInteger -2147483648 ≤ x ≤ 2147483647
LongReal 0, 2.3x10-308 ≤ |x| ≤ 1.7x10308
Čas 1.1.1972 - 31.12.2099. Presnosť časového údaja v systéme D2000 je lepšia ako 1 µs (mikrosekunda).
Text Textové reťazce s pohyblivou dĺžkou s obmedzením na 10 000 znakov. Texty sú interne kódované v UTF-8.

Databázové typy majú rozsah:

-1.0x1038 ≤ x ≤ 1.0x1038

Z rozsahu databázových typov vyplývajú obmedzenia týkajúce sa:

Write a comment…