Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dialógové okno slúžiace na vytvorenie novej aplikácie sa otvorí po stlačení tlačidla Create New Application (resp. kliknutím pravého tlačidla myši na Application a výberom položky New application).

V okne vyberte DB platformu Oracle


Po odsúhlasení sa zobrazí dialóg s parametrami

SQL Login

Name

Užívateľ s DBA právami.

Password

Heslo užívateľa.


Application parameters

TNS name

TNS databázy (Transparent Network Substrate, viď popis súboru tnsnames.ora v dokumentácii Oracle), v ktorej je umiestnená konfiguračná a monitorovacia databáza. Prednastavená hodnota je D2000.

Appl. description

Popis aplikácie, ktorý bude možné použiť v tlačových výstupoch.

Startup

Spôsob štartovania aplikácie:

  • Automatic - aplikácia sa odštartuje pri nábehu operačného systému
  • Manual - aplikáciu je potrebné štartovať ručne cez proces D2000 Management Console
  • Disable - štartovanie aplikácie nie je povolené

Allow service to interact with the desktop

Ak je voľba aktívna, procesy D2Start a D2Start a D2000 Server budú viditeľné na pracovnej ploche.


Path to executable

Cesta na aplikáciu D2Start vrátane parametrov, ktoré sa odovzdajú procesu D2Start a D2000 Server.

Create only link to existing application

Ak je voľba označená, skripty pre vytvorenie Oracle aplikácie nebudú spustené, vytvorí sa iba aplikačný uzol pre Oracle aplikáciu. Tento spôsob tvorby Oracle aplikácie ma význam vtedy, ak Oracle aplikácia fyzicky už existuje a je potrebné sa na ňu iba napojiť.

Zoznam parametrov


Názov parametraPopis
AppNameNázov aplikácie. Musí byť totožný s názvom aplikácie, ktorú ste vytvorili v nástroji D2000 Management Console.
TempTablespaceDočasný tablespace v databáze, ktorý bude mať D2000 k dispozícii. Štandardne je to tablespace 'TEMP'.
DatafilePathUmiestnenie dátových súborov databázy. Zadajte cestu vrátane koncovej lomky (napr. c:\oracle\ora92\oradata\D2000\) alebo zadajte prázdnu hodnotu '', pokiaľ sú dátové súbory umiestnené v prednastavenom adresári databázy.
SyscfgStartDatafileSizePočiatočná veľkosť dátového súboru konfiguračného tablespace.
SyscfgDatafileSizeStepVeľkosť prírastku dátového súboru konfiguračného tablespace alebo prázdna hodnota '', ak sa má použiť default hodnota Oracle databázy.

Poznámka: Maximálna veľkosť dátového súboru konfiguračného tablespace nie je obmedzená.
LogFileInSyscfg
Monitorovacia databáza bude umiestnená v konfiguračnom tablespace (kompaktná konfigurácia pre Oracle XE). Ak je tento parameter True, nasledujúce parametre týkajúce sa veľkosti dátového súboru monitorovacieho tablespace sa môžu ignorovať.
LogfileStartDatafileSizePočiatočná veľkosť dátového súboru monitorovacieho tablespace.
LogfileMaxDatafileSizeMaximálna veľkosť dátového súboru monitorovacieho tablespace alebo hodnota 'UNLIMITED'.
LogfileDatafileSizeStepVeľkosť prírastku dátového súboru monitorovacieho tablespace alebo prázdna hodnota '', ak sa má použiť default hodnota Oracle databázy.

Poznámka: Veľkosti a prírastky veľkosti dátových súborov uvádzajte v MB, napr. '5M', '1000M'.

Hodnoty parametrov sú načítané zo skriptu. V prípade chýbania skriptov je do zoznamu parametrov načítaný iba názov aplikácie.

Poznámka: Zmeniť parametre aplikácie zobrazené v zozname je možne len pri konfigurácii novej aplikácie.
Je zakázané meniť tento zoznam parametrov pri modifikácii existujúcej aplikácie.

Vytváranie aplikácie na platforme Oracle je zabezpečené spúšťaním Oracle skriptov, pričom po vytvorení novej aplikácie (stlačením tlačidla OK) sa otvorí okno pre konfiguráciu archívu.

Write a comment…