You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1

Konfigurácia parametrov komunikačnej linky kategórií "SerialOverUDP Device Redundant", "SerialOverUDP Line Redundant" a "SerialOverUDP System&Line Redundant"

Linky kategórii "SerialOverUDP Device Redundant", "SerialOverUDP Line Redundant" a "SerialOverUDP System&Line Redundant" boli navrhnuté pre podporu zariadení "Serial to Ethernet Device Servers" (napr. zariadenia rady Moxa NPort). Sériové servery sú výkonné kompaktné prevodníky rozhraní RS232/422/485 na ethernet TCP/IP, ktoré podporujú prácu v UDP móde. Linky naplno využívajú možnosti, ktoré poskytuje nastavenie módu činnosti do "UDP Mode". Zariadenia NPort prevádzajú prijaté dáta zo sériovej linky na UDP pakety a odosielajú na definovanú jednu alebo aj viaceré IP adresy a porty (lokalita procesu D2000 KOM). Podobne sériový server odošle dáta prijaté na špecifikovanom UDP porte na sériový port. Prenosové parametre sériovej linky sú fixne nastavené v konfigurácii sériového servera a nie je možné ich dynamicky meniť ani nastavovať zo systému D2000. Dáta prenášané v UDP paketoch medzi sériovým serverom a D2000 KOM procesom obsahujú iba dáta sériovej komunikácie, neobsahujú žiadne riadiace či kontrolné znaky (napr. handshaking).
Poznámka: Linku RFC2217 Client je možné použiť na riadenie parametrov sériovej linky, ak sériový server podporuje režim RFC2217.

Linka "SerialOverUDP Device Redundant"


Linka podporuje možnosť redundancie sériových serverov a pri niektorých komunikačných protokoloch tiež chod v redundantnom systéme D2000.

Konfiguračné parametre

    • Lokálny Port

UDP port, na ktorom KOM proces počúva a kde prijíma údaje zo sériového servera. Parameter Lokálny Port musí byť zhodný s konfiguráciou sériového servera, parameter Port v príslušnom riadku, kde je uvedená IP adresa lokality s KOM procesom. Použitý lokálny UDP port musí byť jedinečný, nesmie byť použitý inou linkou, alebo aj inou aplikáciou i mimo systému D2000.

    • Primárne zariadenie - Port

IP adresa alebo hostname sériového servera. UDP port, na ktorý sú smerované dáta pre vysielanie. Hodnota Port musí byť zhodná s konfiguráciou sériového servera, parameter "Local Listen Port".

    • Použi záložné zariadenie

Ak máte redundantnú konfiguráciu prevodníkov NPort, použite túto voľbu.

    • Záložné zariadenie - Port

IP adresa alebo hostname záložného prevodníka NPort. UDP port, na ktorý sú smerované dáta pre vysielanie. Hodnota Port musí byť zhodná s konfiguráciou prevodníka NPort, parameter "Local Listen Port".


Redundancia sériových serverov a redundancia systému D2000

Redundanciu sériových serverov na strane sériového rozhrania je možné najjednoduchšie realizovať prepojením na rozhraní RS485 pre half-duplex protokoly. Half-duplex protokoly sú všetky, ktoré fungujú na princípe request/response, čo sú v podstate takmer všetky protokoly pre asynchrónne sériové rozhrania.

Niektoré komunikačné protokoly podporujú navyše aj redundanciu systému D2000 v zostave viacerých inštancií KOM procesu (KOM proces HOT a KOM proces SBS). V takom prípade komunikačný proces pripojený k SBS serveru nikdy dáta neodosiela a neruší aktívnu komunikáciu KOM procesu pripojeného k HOT serveru. Realizuje iba odpočúvanie na strane príjmu z prevodníkov NPort a ak je to možné, tieto dáta aj analyzuje.

Iná je situácia, ak je odštartovaný KOM proces v redundantnom D2000 systéme sledujúci HS server (štartovací parameter /RD alebo /RF). V takom prípade v redundantnom systéme D2000 fungujú všetky komunikačné protokoly podporené na linke kategórie "SerialOverUDP Device Redundant".


Prepínanie medzi primárnym a záložným zariadením

V prípade použitia redundantnej konfigurácie sériových serverov sa používa po štarte KOM procesu primárne zariadenie. V prípade, že nie je nájdená žiadna prijatá dátová správa od primárneho zariadenia do daného timeoutu (štandardne 15 sekúnd, dá sa meniť pre niektoré protokoly parametrami protokolu), tak sa prepína na záložné zariadenie. Všetky dátové výzvy sa začnú odosielať na záložné zariadenie. Ak komunikácia cez záložné zariadenie funguje, ďalej sa už primárne zariadenie netestuje. Ak komunikácia cez záložné zariadenie zlyhá, opäť sa prepína na primárne zariadenie a testuje sa funkčnosť cez primárne zariadenie. Zjednodušene povedané, zariadenia sa prepínajú vždy po detekcii chyby komunikácie na aktívnom zariadení.


Príklady konfigurácie

Príklad číslo 1

Jednoduché zapojenie prevodníka NPort ako náhrada asynchrónneho sériového portu priamo v PC. Žiadna redundancia, či už na strane prevodníkov, systému D2000 alebo sieťových rozhraní.

Zapojenie prevodníka NPort

Použitá je TCP/IP sieť, napr. 192.168.0.0/16. IP adresa prevodníka NPort je napr. 192.168.0.50, IP adresa servera s D2000 KOM procesom je napr. 192.168.0.1.

Konfigurácia módu, činnosť prevodníka NPort bude vyzerať nasledovne:

Konfigurácia módu - prevodník NPort

Pre Local Listen Port bol vybratý port číslo 4001. Dáta sú odosielané D2000 KOM procesu 192.168.0.1, ktorý používa tiež Lokálny port 4001. Odporúčame používať v rámci konfigurácie jednej linky vždy to isté číslo portu pre lepšiu prehľadnosť.

Konfigurácia D2000 linky je v podstate zrkadlová ku konfigurácií prevodníka NPort:

Konfigurácia D2000 linky

Príklad číslo 2

Zdvojené redundantné zapojenie prevodníkov NPort bez redundancie systému D2000 a sieťovej ethernet infraštruktúry.

Zdvojené redundantné zapojenie prevodníkov

Konfigurácia módu činnosti oboch prevodníkov NPort 1 aj NPort 2 musí byť zhodná ako v prípade príkladu číslo 1.

Konfigurácia D2000 linky navyše zahŕňa záložný prevodník NPort 2:

Použitie záložného prevodníka

Príklad číslo 3

Tento príklad predstavuje kompletne redundantný systém jednak na strane asynchrónnej komunikácie prevodníkmi NPort, zdvojenou sieťovou infraštruktúrou a taktiež redundantným systémom D2000.

Kompletný redundandný systém

Použité sú dve TCP/IP siete Ethernet A 192.168.1.0/24 a Ethernet B 192.168.2.0/24. Prevodník NPort 1 je pripojený do siete Ethernet A s IP adresou 192.168.1.50, prevodník NPort 2 je v sieti Ethernet B s IP adresou 192.168.2.50. Redundantný systém D2000 pozostáva z dvoch serverov SRVA a SRVB, ktoré sú pripojené do oboch sietí s adresami:

SRVA: 192.168.1.1 a 192.168.2.1,
SRVB: 192.168.1.2 a 192.168.2.2.

Konfigurácia módu činnosti prevodníka NPort 1 je nasledovná:

Konfigurácia módu činnosti NPort1

a podobne konfigurácia módu činnosti prevodníka NPort 2:

Konfigurácia módu činnosti NPort2

Z uvedených konfigurácií je zrejmé, že každý prevodník NPort odosiela dáta obom serverom (t.j. KOM procesom) D2000 a to na IP adresy v sieti, v ktorej je pripojený (NPort 1 v sieti Ethernet A a NPort 2 v sieti Ethernet B).

V konfigurácii D2000 linky sa objavujú oba prevodníky NPort:

Oba prevodníky v konfigurácii linky

Takáto konfigurácia je plne redundantná a odolná voči výpadku ktoréhokoľvek zo zdvojených zariadení ako aj voči výpadku jedného zo sieťových segmentov.

Linka "SerialOverUDP Line Redundant"


Táto linka je akoby "zdvojená" linka kategórie "SerialOverUDP Device Redundant". Je určená špeciálne pre komunikačné protokoly s definovaným prenosom na dvoch redundantných fyzických sériových linkách. Pre konfiguráciu takejto linky platí všetko, čo bolo uvedené pre linku kategórie SerialOverUDP Device Redundant.

Linka "SerialOverUDP System&Line Redundant"


Táto linka je akoby "zdvojená" linka kategórie "SerialOverUDP Line Redundant". Je určená špeciálne pre komunikačné protokoly s definovaným prenosom voči dvom vzdialeným systémom, s každým z nich sa komunikuje na dvoch redundantných fyzických sériových linkách (alebo pre jeden vzdialený systém, s ktorým sa komunikuje cez štyri redundantné linky). Pre konfiguráciu takejto linky platí všetko, čo bolo uvedené pre linku kategórie SerialOverUDP Device Redundant.

Poznámka: Linka je podporená pre komunikačné protokoly používané voči hlavnému a záložnému elektroenergetickému dispečingu SED - SEPS.

Súvisiace stránky:

  • No labels
Write a comment...