Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokoly PCMBA/IEC870-FT1.2 a PCMBA/IEC870-FT1.2 Scan

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Chyby a problémy
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol PCMBA/IEC870-FT1.2 implementuje priamu komunikáciu s RTU zariadeniami na regulačných staniciach plynu.
Protokol PCMBA/IEC870-FT1.2 Scan podporuje odposluch komunikácie medzi RTU zariadeniami na regulačných staniciach plynu a centrálnym dispečingom SPP. Protokol sa dá použit na sledovanie parametrov odberu zemného plynu veľkoodberateľov (majúcich vlastné regulačné stanice) ako sú sumárne množstvá odberu, okamžité/hodinové/denné prietoky plynu, teplota, vstupný a regulovaný tlak plynu a pod. Technické zariadenie na vykonávanie odposluchu komunikácie medzi RTU a rádiomodemom (galvanický read-only oddelovač komunikácie) dodáva na požiadanie veľkoodberateľa priamo Slovenský plynárenský priemysel.

Konfigurácia komunikačnej linky


  • Kategória komunikačnej linky: Serial, SerialOverUDP Device Redundant.
  • Parametre sériovej linky typicky 9600 Baud, 8 dat. bitov, 1 stop bit, párna parita. Skutočné hodnoty overte pri preberaní zariadenia od pracovníkov SPP.

Konfigurácia komunikačnej stanice


  • Komunikačný protokol: PCMBA/IEC870-FT1.2 alebo PCMBA/IEC870-FT1.2 Scan.
  • Adresu stanice získate od pracovníka SPP pri preberaní zariadenia. Ďalším dôležitým adresným parametrom je číslo skupiny. Zadáva sa ako parameter protokolu stanice (viď ďalej).
  • Konfigurujte vždy len jednu stanicu na jednu linku.

Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parameter protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Parameter Popis Jednotka Náhradná hodnota
Wait Timeout in Scan Mode Čakanie medzi čítaniami dát (iba PCMBA/IEC870-FT1.2 Scan protokol). ss.mss 5 sek.
Max. Wait Retry in Scan Mode Počet opakovaní čítania dát, po ktorých prechádza stanica do chybového stavu, pokiaľ nie sú načítané žiadne dáta (iba PCMBA/IEC870-FT1.2 Scan protokol). - 720
Retry Count Maximálny počet opakovania výzvy (nepoužité pre PCMBA/IEC870-FT1.2 Scan protokol). - 2
Wait First Timeout Prvý timeout na čítanie odpovede po odvysielaní správy (nepoužité pre PCMBA/IEC870-FT1.2 Scan protokol). ss.mss 0.2 sec
Wait Timeout Timeout medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania (nepoužité pre PCMBA/IEC870-FT1.2 Scan protokol). ss.mss 0.1 sec
Max Wait Retry Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania (nepoužité pre PCMBA/IEC870-FT1.2 Scan protokol). - 20
Group address Číslo skupiny - adresný parameter v rozsahu 0 až 255. - 0
Full Debug Vysoká úroveň sledovania komunikácie, zobrazujú sa načítané hodnoty meraných bodov a iné ladiace informácie. YES/NO NO

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

WT=100;MWR=20;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, je použitá náhradná hodnota podľa tabuľky.

Poznámka: Keďže protokol PCMBA/IEC870-FT1.2 Scan je pasívny (sleduje prebiehajúcu komunikáciu), nábeh dát a overenie ich hodnôt môže byť zdĺhavé. Kompletné oživenie všetkých hodnôt by malo prebehnúť najneskôr do 24 hodín. Aby sa tento proces urýchlil, je možné vo fáze testovania požiadať plyn. dispečing SPP o prioritné čítanie hodnôt z vašej regulačnej stanice. Ak neprichádzajú vôbec žiadne údaje po dobu väčšiu ako WT * MWR, sú všetky hodnoty zneplatnené a stav stanice prejde do stavu HARDERR.

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Di, Ao, Dout (PCMBA/IEC870-FT1.2) resp. Ai, Di (PCMBA/IEC870-FT1.2 Scan).

Adresy pre jednotlivé merania získate od pracovníka SPP. Adresy pre analógové alebo celočíselné hodnoty sú čísla v rozsahu 0 až 255. Binárne hodnoty sa zadávajú vo forme "Adresa.Offset", napr. "10.1". Adresa je číslo v rozsahu 0 až 255 a offset číslo v rozsahu 0 až 15.

Chyby a problémy


Počas zberu dát sa môžu vyskytovať nasledovné chybové hlásenia. Pre ľahšiu identifikáciu problému zapnite úroveň sledovania komunikácie v konfigurácií príslušnej linky minimálne na úroveň "Monitor", najlepšie však dočasne na úroveň "Monitor & Disk". V prípade nastavenia "Monitor & Disk" bude v podadresári "\TRACE" adresára aplikácia vznikať súbor "meno_linky.LOG", kde sa nachádzajú všetky ladiace a chybové informácie. Ak sa Vám nepodarí chybu odstrániť a problémy pretrvávajú, kontaktujte technickú podporu firmy Ipesoft.

Chyba: PCMBA : Detected long data for different station (Received addr=x, Used addr=y) !
alebo
PCMBA : Detected short data for different station (Received addr=x, Used addr=y) !
Popis: Boli prijaté dáta pre adresu x, hoci máte nastavenú adresu y. Opravte adresu stanice v konfigurácií stanice. 
Chyba: PCMBA : Detected unknown data type (Type=xx)
alebo
PCMBA : Unknown long data format detected !
Popis: Bol detekovaný nepodporený typ dát. Kontaktujte technickú podporu firmy Ipesoft.
Chyba: PCMBA : Detected long data for different group (Received grp=x, Used grp=y) !
Popis: Boli prijaté dáta pre stanicu zo skupiny x, hoci vaša stanica má skupinu y. Opravte číslo skupiny parametrom protokolu GRP.
Chyba: PCMBA : Point address error : 'MenoBodu', address: 'AdresaBodu' !
Popis: Zlá adresa meraného bodu.
Chyba: PCMBA : Station address error : 'MenoStanice' !
Popis: Chybná adresa stanice.

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 - 29. október 2002 - Vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…