Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol L&G ProfiBus

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol LGPROFIBUS implementuje komunikáciu so zariadeniami Landis&Gyr na báze komunikačného protokolu ProfiBus.

Komunikácia podporuje (je overená) nasledovné zariadenia Landis&Gyr:

Tab. č. 1

Typ zariadenia Verzia SW zariadenia Verzia protokolu
PRU10.64    

Konfigurácia komunikačnej linky


Ako fyzické komunikačné rozhranie je použitá karta KMFB02 (Incos a.s. Žilina) s firmware IpeSoft s.r.o. Žilina (uložený v EPROM). Komunikácia prebieha na rýchlosti 93.75 kBd a firmware karty zabezpečuje všetky základné úlohy pre prístup do siete ProfiBus. Karta vyžaduje inštalovať driver KMFB02.SYS.

  • Kategória komunikačnej linky: PROFIBUS.
  • Parametre linky (záložka PROFIBUS):
    • ID zariadenia – je ProfiBus Node Id pridelené karte KMFB02. Musí ísť o zatiaľ nepoužité číslo v rozsahu 0 až 32 rezervované pre kartu KMFB02 v sieti ProfiBus.

Konfigurácia komunikačnej stanice


  • Komunikačný protokol: L&G Profibus.
  • Adresa stanice je ProfiBus Node Id zariadenia (PRU10) v rozsahu 0 až 32.

Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácie stanice – Komunikačné stanice - položky konfiguračného okna.

Ovplyvňujú správanie sa prístupu ku komunikačnému médiu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 2

Kľúčové slovo Plný názov Popis Jednotka Náhradná hodnota
WT WR_TIME Oneskorenie pred odoslaním správy. ms 80
RT RD_TIME Oneskorenie vkladané do vykonávania transakcií pri prekročení ich maximálneho počtu. ms 100
MTR MAX_TRANSACTION_NUMBER Maximálny počet rozpracovaných transakcií. - 5
MWR MAX_WR_RETRY Maximálny počet opakovaní pri jednom zápise. - 5
MTT MAX_TRANSACTION_TIME Maximálny čas na odpoveď pre ukončenie transakcie. sek 6
MMT MAX_MESSAGE_TIME Maximálny čas na ukončenie minimálne jednej z rozpracovaných transakcií. Po uplynutí tohto timeoutu je vyhlásená komunikačná chyba pre stanicu. sek 10

Komunikácia prebieha transakčným spôsobom (Request/Response) pre čítanie i zápis dát. Údaje sa čítajú po jednom bode vždy ako samostatná transakcia.

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

WT=90;RT=200;MTR=7;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, použije sa náhradná hodnota podľa tabuľky.

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy bodov:

Ai, Ao, Ci, Co, Di, Do, TiR, ToR, TxtI, TxtO.

Typy bodov zodpovedajú nasledovným typom „Profibus_Type“:

Tab. č. 3

Typ D2000 Profibus_Type
Ci, Co Unsigned16
Ai, Ao FloatingPoint
TxtI, TxtO Bit_String
TiR, ToR TimeDiff32, TimeDiff48
Di, Do Unsigned16

Adresa je číslo v rozsahu 0 až 65535.

Poznámka:
Pre jednoduché konfigurovanie a údržbu adries meraných bodov pri zmene programu v PLC slúži program RefGen. Pomocou L&G utility „pointrep“ sa vygeneruje súbor „*.adr”, ktorý je vstupom pre RefGen. RefGen používa stĺpce “ProfiBus_Type” (tab. č. 3), “OV_Index” (adresa) a “Access_Right”(vstup/výstup).

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.1 – 8. feb. 2000 – Aktualizácia dokumentu

Súvisiace stránky:

Write a comment…