Systém D2000 definuje pojem štruktúra ako určitý počet pomenovaných položiek, ktorým je možné špecifikovať vlastnosti ako typ hodnoty, štartovaciu hodnotu, ukladanie štartovacej hodnoty, limity. Štruktúra je v systéme definovaná objektom typu Definícia štruktúry, má teda priradené určité meno. Definícia štruktúry (nie je nositeľom hodnoty) predstavuje určitú šablónu, ktorá sa používa (formou referencie) pri definícii ďalších objektov typu:

Objekt typu Štruktúrovaná premenná je úzko zviazaný s objektom Definícia štruktúry. Definuje nenulový počet riadkov hodnôt. Každý riadok má štruktúru danú objektom Definícia štruktúry. Týmto vzniká matica hodnôt:

Príklad:
Objekt SD.OsobaDef typu Definícia štruktúry má nasledovné položky:

Názov položky Typ položky
Meno Text
Vek Celočíselný
Narodeny Absolútny čas
Deti Celočíselný

Nech objekt SV.Osoby je typu Štruktúrovaná premenná a má päť (5) riadkov. Nech je riadok tohto objektu definovaný objektom SD.OsobaDef. Hodnota objektu je zložená z dvadsiatich (20) hodnôt [5 x 4] rôznych typov, ktorých usporiadanie znázorňuje tabuľka:

Riadok/Stĺpec Meno Vek Narodeny Deti
1        
2        
3        
4        
5        

Každé políčko predstavuje jednu hodnotu, ktorá má plnohodnotne definované (a zvlášť pre každú hodnotu) všetky vlastnosti bežné v systéme D2000 (štartovacia hodnota, limity, stavové bity atď.). Jednotlivé hodnoty je možné zobrazovať v grafických schémach, používať ich vo výrazoch (SV.Osoby[3]^Vek), v počítaných bodoch alebo v eventoch.

Pomocou objektu typu Databáza je možné pristupovať do SQL databázy (prostredníctvom ODBC rozhrania), ktorej štruktúra (mená stĺpcov a ich typy) zodpovedajú štruktúre objektu typu Definícia štruktúry.

Pre každý stĺpec (políčko) na úrovni objektu Definícia štruktúry je možné definovať nasledujúce atribúty:

Tieto vlastnosti sú použité (alebo nepoužité podľa konfigurácie) pre stĺpce v objekte typu Štruktúrovaná premenná a Databáza. Pre objekt typu Štruktúrovaná premenná sa tieto vlastnosti dajú konfigurovať pre každé políčko (hodnotu) zvlášť.

* Atribút je pevne a nemenne definovaný na úrovni objektu typu Definícia štruktúry.