Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dialógové okno konfigurácie hodnôt parametrov aplikačného modulu sa používa najmä pri importe a aktualizácii aplikačného modulu.
Umožňuje priradenie hodnôt parametrom modulu, pričom ošetruje obmedzenia definované pre každý parameter.

Parametre aplikačného modulu zobrazuje v poradí definovanom pri konfigurácii aplikačného modulu, pričom parametre, ktoré sú závislé od hodnoty iného parametra sú zobrazené hneď po tomto parametri. Parametre, ktoré do modulu pribudli od posledného importu/update sú farebne zvýraznené.
Parametre, ktoré zanikli, sú zobrazené len pre informáciu - nie je možné meniť im hodnoty. V prípade, že niektorý parameter zmenil typ alebo sa zmenila závislosť parametrov, užívateľ je na to upozornený.

Import AM

Podľa toho, pri akej príležitosti bol dialóg zobrazený, povoľujú a zakazujú sa určité možnosti dialógu:

Import AM Vyvolané z menu Objekty. Dialóg umožňuje uloženie aktuálnej konfigurácie do XML súboru aplikačného modulu bez zmeny v databáze aplikácie. Toto je užitočné v prípade, že modul obsahuje veľké množstvo parametrov a ich konfigurácia je dlhá. Pokračovať v konfigurácii je potom možné štandardným postupom pre import AM.
Zobrazenie / Aktualizácia AM na bežiacej aplikácii Vyvolané z popup menu rozšírených akcií nad objektom typu AM (položka Zobraziť / Upraviť hodnoty parametrov modulu). Dialóg zobrazí hodnoty parametrov, s ktorými bol modul naimportovaný a umožní ich zmenu, ktorá sa aplikuje na všetky naviazané konfiguračné vlastnosti členských objektov.
Náhľad parametrov modulu Vyvolané z popup menu rozšírených akcií nad objektom typu AM (položka Náhľad parametrov modulu). Dialóg zobrazí náhľad konfigurácie parametrov modulu, bez možnosti uloženia. Užitočné pri vývoji modulu, pretože zobrazuje konfiguráciu tak, ako bude vyzerať pri importe AM.
Porovnanie parametrov modulu Vyvolané z popup menu rozšírených akcií nad objektom typu AM (položka Porovnať parametre modulu). Dialóg zobrazí náhľad konfigurácie parametrov modulu, bez možnosti uloženia, pričom zdrojom dát je aktuálny modul uložený v konfigurácii a staršia verzia archívu modulu. Užitočné pri vývoji modulu, pretože znázorní zaniknuté parametre a upozorní na zmeny v typoch parametrov a závislostiach.

Pre zjednodušenie konfigurácie hodnôt parametrov je cez menu dialógu možný aj export a import hodnôt do/z CVS súboru a schránky.

Write a comment…