Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na získanie podrobných informácií o tom, ktorými štruktúrami sú definované objekty systému D2000, aké atribúty tieto štruktúry obsahujú, aké sú typy hodnôt týchto atribútov a aké hodnoty môžu tieto atribúty nadobúdať je možné použiť program pre výpis aktuálnej štruktúry s názvom xml_doc.exe. Súčasne tento výpis obsahuje nepodporované objekty a vymenované typy.

Program generuje výpis v slovenskom (parameter /lsk) alebo anglickom (parameter /lgb) jazyku. Štandardne (ak je spustený bez parametrov) je generovaný výpis v anglickom jazyku. Program sa nachádza v podadresári bin programového adresára systému D2000. Automaticky vygenerovaný výpis aktuálnej štruktúry je v podadresári Help programového adresára systému D2000 s názvom xml_structs.htm.

Príklad: xml_doc.exe /lsk > vypis.htm

Výstupom programu xml_doc.exe sú tieto informácie:

Popis definícií záznamov


V tejto časti sú popísané všetky definície štruktúr, ich atribúty a popis týchto atribútov. Týmito štruktúrami sú definované objekty, ktoré sa vyskytujú v konfigurácii systému D2000.

Príklady definície atribútov štruktúry:

<MenoŠtruktúry>
 <NázovAtribútu1> : TypPoložky
 <NázovAtribútu2> : TypPoložky <NázovVymenovanéhoTypu>
 <NázovAtribútu3> : TypPoložky, Dĺžka: MaximálnyPrípustnýPočetZnakov, Typ: TypReťazca
 <NázovAtribútu4> : TypPoložky of TypPoložky_X [ X = NázovVymenovanéhoTypu ]
 <NázovAtribútu5> : TypPoložky of TypPoložky_X [ X = 0 .. N ]
 <NázovAtribútu6> : TypPoložky MenoŠtruktúrySDefiníciou

Popis definície atribútov štruktúry:

 • NázovAtribútu1 - je to väčšina atribútov jednoduchého typu (napríklad číselné hodnoty)
 • NázovAtribútu2 - sú to atribúty jednoduchého typu T_ENUM (hodnody vymenovaného typu)
 • NázovAtribútu3 - sú to atribúty jednoduchého typu T_STRING, T_BOUNDED_STRING alebo T_UNBOUNDED_STRING (reťazcové hodnoty)
 • NázovAtribútu4 - sú to atribúty štrukturovaného typu T_ARRAY (rozsah určený vymenovaným typom)
 • NázovAtribútu5 - sú to atribúty štrukturovaného typu T_ARRAY (rozsah určený celočíselnou hodnotou)
 • NázovAtribútu6 - sú to atribúty štrukturovaného typu T_RECORD (rekurzívne obsahuje definíciu atribútov vnorenej štruktúry)

Aj atribúty jednoduchého typu T_BOOLEAN majú hodnoty vymenovaného typu, avšak tam je jednoznačné, že ide buď o hodnotu True alebo False.

Ak došlo k premenovaniu a/alebo zmene typu niektorého atribútu štruktúry, obsahuje popis aj staršiu verziu v tvare:

<MenoŠtruktúry>
 <NázovAtribútu> : Definícia
 Staršia verzia:
  <StarýNázovAtribútu> : StaráDefinícia

Ak celá štruktúra bola nahradená inou štruktúrou v novšej verzii, obsahuje popis štruktúry aj odkaz na nasledovníka:

<MenoŠtruktúry>
--> <MenoNovejŠtruktúry>

Ak celá štruktúra nahradzuje štruktúru v staršej verzii, obsahuje popis štruktúry aj odkaz na predchodcu:

<MenoŠtruktúry>
<-- <MenoStarejŠtruktúry>

Popis vymenovaných typov


V tejto časti sú definované jednotlivé vymenované typy so svojím ID a názvom:

<MenoVymenovanéhoTypu>
0 : NázovHodnotyVymenovanéhoTypu0
1 : NázovHodnotyVymenovanéhoTypu1
...
N : NázovHodnotyVymenovanéhoTypuN

Popis definícií objektov


V tejto časti sú popísané definície všetkých objektov. Objekt sa skladá z viacerých štruktúr, pričom v popise sa nachádza zoznam týchto štruktúr s ich početnosťami:

ČísloObjektu - MenoObjektu
 MenoŠtruktúry1 ( Početnosť1 )
 MenoŠtruktúry1 ( Početnosť2 )
 ...
 MenoŠtruktúryN ( PočetnosťN )

Objekty, pre ktoré nie je podporovaný export a import konfigurácie, obsahujú namiesto zoznamu definovaných štruktúr len text, že ide o "Nepodporovaný objekt".

Ak objekt obsahuje štruktúry, ktoré majú definované aj staršie verzie, je to zobrazené v tvare:

ČísloObjektu - MenoObjektu
 MenoŠtruktúry ( Početnosť )
 Staršia verzia:
  MenoStaršejŠtruktúry1 ( Početnosť1 )
  MenoStaršejŠtruktúry2 ( Početnosť2 )
  ...
  MenoStaršejŠtruktúryN ( PočetnosťN )

1 Comment

 1. Anonymous

  Je táto utilita vôbec dostupná? Nikde ju neviem nájsť.

Write a comment…