Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akcie DBS_* pre prístup k tabuľke

Skupina akcií DBS_READ, DBS_DELETE, DBS_INSERT, DBS_UPDATE slúži pre prácu s objektom typu Tabuľka. Od akcií DB_READ, DB_DELETE, DB_INSERT, DB_UPDATE sa líšia tým, že nevyžadujú predchádzajúce otvorenie tabuľky (volanie akcie DB_CONNECT).

Všetky parametre akcií DBS_* sú zhodné s parametrami akcií DB_* okrem prvého. Prvý parameter pri akciách DB_* je vždy handle na tabuľku získaný pri jej otvorení akciou DB_CONNECT. Tento je pri akciách DBS_* nahradený odkazom na objekt typu Tabuľka.

Výhodou akcií DBS_* pri práci z tabuľkou je možnosť vynechať jej otvorenie a zatvorenie (jednoduchší zápis).

Pre D2000 verziu 5: nevýhoda akcií DBS_* je v rýchlosti. Každé volanie akcie DBS_* má za následok, v rámci jej obsluhy v procese D2000 DBManager, nutnosť databázu otvoriť a následne zatvoriť, čo môže byť časovo náročná činnosť a predstavuje z databázového hľadiska pomerne neštandardný postup.Nutnosť otvárania a zatvárania databázy je možné potlačiť v rámci transakčného spracovania, tak že za príkaz uvedieme klauzulu TRANS _transHandle_Int, pričom _transHandle_Int je identifikátor Pripojenia na databázu.

Pre D2000 verziu 6 a vyššie: optimalizácia procesu D2000 DBManager (recyklovanie spojení, predpripravené spojenia) spôsobila, že akcie DBS_* sa vykonajú rovnako rýchlo ako akcia DB_UPDATE a navyše sa ušetrí čas potrebný na spracovanie explicitného príkazu na otvorenie databázy DB_CONNECT.

Súvisiace stránky:

Write a comment…