Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Odblokovanie zablokovaných alarmov umožňuje obsluhe odblokovať alarm (skupinu alarmov). Počas platnosti tohto stavu nedochádza k prechodu alarmového objektu do iného stavu, až kým nie je alarm obsluhou odblokovaný.

Odblokovanie alarmu

  1. V okne Zoznam alarmov označte alarm (skupinu alarmov), ktorý chcete odblokovať.
  2. Stlačte tlačidlo Odblokovať.

Alarm sa okamžite po odblokovaní vyhodnotí. Znamená to, že na základe vyhodnotenia podmienok pre vznik a zánik alarmu definovaných pri konfigurácii objektu sa vykoná prechod do jedného zo stavov Normal alebo Alarm.

Odblokovaný alarm sa presunie buď do zoznamu kritických alebo nekritických alarmov (podľa konfigurácie alarmu).

Súvisiace stránky:

Write a comment…