Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis konfiguračného okna grafu - Osi

Na konfiguráciu parametrov osí slúži časť Osi konfiguračného okna grafu.

Pre každý graf môže byť definovaných maximálne 99 rôznych zvislých osí (y-ové osi). Súčasne môžu byť v grafe na jeho oboch stranách zobrazené dve osi - ľavá a pravá os.
Okrem viacerých zvislých Y osí sa v tomto dialógovom okne nastavujú pre XY grafy aj parametre osi X. Táto je vždy analógová a má zakázané a schované niektoré prvky.

V otvorenom okne grafu je možné jednotlivé osi podľa potreby zapínať alebo vypínať.

Konfigurácia grafu - Osi

Tlačidlá sú aktívne na základe vybraného objektu v zozname objektov.

Počas konfigurácie osi (v dialógovom okne Konfigurácia osi) je väčšina tlačidiel zakázaná. Editovanú os je možné vymeniť za inú dvojklikom ľavého tlačidla myši v zozname osí alebo výberom osi a stlačením tlačidla Zmeniť.

Ignorovať hodnoty mimo zobr. intervalu

Ak je parameter zaškrtnutý, rozsah dynamickej y-ovej osi sa počíta iba z hodnôt, ktoré sú v intervale zobrazenia. Ak nie je zaškrtnutý, do úvahy sa berú aj hodnoty pred a za intervalom.

Ľavá os

Číslo osi, ktorá sa zobrazí ako ľavá zvislá os v grafe po jeho otvorení.

Pravá os

Číslo osi, ktorá sa zobrazí ako pravá zvislá os v grafe po jeho otvorení.

Osi

Zoznam osí definovaných pre graf. Zoznam obsahuje nasledovné stĺpce:


Číslo Poradové číslo osi. Číslo sa zobrazí aj v záhlaví dialógového okna Konfigurácia osi.
Typ hodnôt Typ hodnôt (parameter Typ osi v dialógovom okne Konfigurácia osi).
Rozsah Pre analógové osi - rozsah osi (parametre Minimum a Maximum v dialógovom okne Konfigurácia osi).
Pre digitálne osi - počet úrovní (parameter Počet úrovní v dialógovom okne Konfigurácia osi) .
Farba Farba osi (parameter Farba osi v dialógovom okne Konfigurácia osi).
Dynamická os Typ dynamickej osi - len pre analógové osi (parameter Dynamická os v dialógovom okne Konfigurácia osi).
Popis Popis osi (parameter Popis osi v dialógovom okne Konfigurácia osi).

Zmena poradia

Tlačidlá a umožňujú meniť poradie definícií osí v zozname. Zmenou poradia sa opravuje odkaz na os v konfigurácii bodu.

Pridať

Pridanie novej osi. Po stlačení tlačidla sa otvorí dialógové okno Konfigurácia osi, v ktorom definujte parametre osi.

Zmeniť

Editácia parametrov osi.

Zrušiť

Zrušenie osi.

Write a comment…