Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfigurácia zostáv a grafov


Ponuka Konfigurácia sprístupňuje konfiguráciu zostáv a grafov v prostredí procesu D2000 HI.

Ponuka Konfigurácia

Po výbere položky sa zobrazí nasledovné výberové okno akcie konfigurácie:

Výber akcie

Tieto môžeme rozdeliť na vytvorenie nového objektu a ostatné. Vytvorenie objektu otvorí okno nasledovného vzhľadu, v ktorom sa zadáva meno nového objektu. Po zadaní sa pokračuje oknom editácie objektu.

Vytvorenie nového objektu

V ostatných prípadoch sa otvorí výberové okno pre danú akciu, v ktorom si vyberieme požadovaný objekt a odštartujeme danú akciu. Okno má nasledovný vzhľad:

Ikony v tlačidlách vľavo hore závisia od typu akcie:


Zmena parametrov objektu.
Zrušenie objektu.
Zaradenie objektu do logických skupín.
Zatvorenie okna.
Tlacidlo filter
Zablokovanie masky a zobrazenie filtra pre triedenie. Text zadaný v maske sa nevymaže.
Tlacidlo zrusenie filtra
Vymaže zadaný text vo filtri. Tlačidlo je aktívne, len ak je vo filtri napísaný text.


Ikony v tlačidlách vpravo dole určujú správanie sa okna po uskutočnení výberu objektu:


Výberové okno ostane otvorené.
Tlačidlo Po výbere zatvoriť okno
Zatvorenie okna.


Write a comment…