Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pripojenie na D2000 sa realizuje cez proces D2Connector.exe ktorý je spustený na strane D2000. Pripojenie môže byť definované ako priame (cez objekt connections) alebo ako reverzné (cez objekt listenableConnection), pri ktorom sa proces D2Connector pripája na port ktorý otvoril SmartWeb Server (resp. ním použitá knižnica JAPI). SmartWeb nemôže byť nikdy konfigurovaný oboma spôsobmi naraz, ale vždy práve jedným spôsobom, t.j. v konfiguračnom súbore sa bude nachádzať buď definícia objektu connections alebo listenableConnection.

Pozor: Pre úspešné prepojenie SmartWeb Servera s D2000 je nevyhnutné, aby verzia SmartWeb platformy korešpondovala k verzii systému D2000. Napr. k D2000 verzii 11.0.53 je možné použiť iba SmartWeb verzie 11.0.53.Bxx kde xx je číslo buildu pre danú verziu.

Priame prepojenie na D2000

{
    /* pole objektov s konfiguráciami priamych konekcií na D2000 */ 
	"connections": [ 
		{
  			"host": "localhost", // hostname alebo IP adresa
  			"port": "3120",
			"certificatePath" : "C:/cesta k X509 certifikátu/d2connector-cert.crt"
		},
		{
  			"host": "localhost", // hostname alebo IP adresa
  			"port": "3121",
			"certificatePath" : "C:/cesta k X509 certifikátu/d2connector-cert.crt"
		},
		...
	]   
}

Object connections v konfiguračnom súbore smartweb.json obsahuje pole redundantných pripojení na D2000 procesy D2Connector cez atribúty host a port. Dodatočne je možné definovať cestu k X509 certifikátu v súbore s príponou crt pre zabezpečené prepojenie s D2Connectorom. SmartWeb (JAPI) automaticky manažuje pripojenia na procesy D2Connector, tak aby bolo vždy práve jedno spojenie aktívne. V prípade výpadku aktívneho spojenia sa pokúsi nadviazať spojenie s ďalším procesom. V tejto situácií sa automatcky uzavrú všetky aktuálne sedenia s používateľmi univerzálneho API rozhrania alebo web aplikácie a používatelia sa musia znova prihlásiť resp. sú automaticky presmerovaný na prihlasovaciu obrazovku.

Reverzné prepojenie s D2000

{
    /* objekt s konfiguráciou reverznej konekcie kvôli DMZ (smerom z D2000 -> SmartWeb) */
	"listenableConnection": { 
		"bindingInterface": "0.0.0.0",
		"port": "3120",
		"certificatePath" : "C:/cesta k X509 certifikátu/d2connector-cert.crt",
		"allowedHosts": ["168.12.35.40"]
	}		
}

Konfigurácia reverzného prepojenia obahuje nasledovné atribúty:Atribút bindingInterface definuje sieťový interface na ktorom sa otvorí daný port. Nastavením hodnoty 0.0.0.0 sa port otvorí na všetkých sieťových rozhraniach, hodnota 127.0.0.1 otvorí port iba pre pripojenie z lokálneho počítača. Atribút port definuje číslo portu. Voliteľný atribút certificatePath je cesta ku X509 kľuču v súbore s príponou crt pre zabezpečené prepojenie s D2Connectorom. Ďalší voliteľný atribút allowedHosts definuje zoznam IP adries alebo názvov počítačov z ktorých je povolené sa pripojiť s procesom D2Connector.

Write a comment…