Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfigurácia univerzálneho REST a Comet API sa nastavuje v súbore smartWeb.json nasledovne:

{
  "application": {
    "cometApi": {
      "enabled": "true", /* globálne povolenie alebo zakázanie Comet API rozhrania, preddefinovaná hodnota je true */
			"accessFilter": {
 				"allowedD2RpcEventNames": ["*"], /* zoznam povolených eventov, preddefinovaná hodnota je "*" */
 				"allowedD2RpcMethodNames": ["*"], /* zoznam povolených RPC metód, preddefinovaná hodnota je "*" */
 				"allowedD2ObjectNames": ["*"] /* zoznam prístupných objektov, preddefinovaná hodnota je "*" */
			}
		},
    "restApi": {
      "enabled": "true", /* globálne povolenie alebo zakázanie REST API rozhrania, preddefinovaná hodnota je true */
			"accessFilter": {
 				"allowedD2RpcEventNames": ["*"], /* zoznam povolených eventov, preddefinovaná hodnota je "*" */
 				"allowedD2RpcMethodNames": ["*"], /* zoznam povolených RPC metód, preddefinovaná hodnota je "*" */
 				"allowedD2ObjectNames": ["*"] /* zoznam prístupných objektov, preddefinovaná hodnota je "*" */
			}
    },   
  } 
}

Pokiaľ túto časť konfigurácie nedefinujeme, štandardne sú povolené obe rozhrania s volaniami všetkých RPC metód a získavanie hodnôt všetkých objektov (aktuálne hodnoty aj archívne). V konfigurácii je možne jednotlivé API úplne zakázať atribútmi enabled. Obsahom konfiguračných objektov cometApi a restApi je objekt accessFilter, ktorý definuje povolené názvy objektov, eventov, ich RPC metód. Povolené názvy je možné definovať aj všeobecne pomocou štandardných wildcard znakov, používaných pri vyhľadávaní súborov (napr. "*" pre ľubovoľný počet znakov, "?" pre ľubovoľný jeden znak).

Write a comment…