Definícia štruktúry - položky konfiguračného okna

Editácia všetkých objektov v procese D2000 CNF prebieha v konfiguračnom okne, ktorého určitá časť obsahu je spoločná pre všetky editovateľné objekty a časť závisí od typu editovaného objektu.

Konfiguračné okno objektov typu Definícia štruktúry pozostáva z viacerých častí (stránok), ktoré obsahujú príbuzné parametre.

Základné vlastnosti
Logické skupiny
Štruktúra

Základné vlastnosti


Popis

Textový reťazec popisujúci danú definíciu štruktúry. Maximálny počet znakov: 128.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Štruktúra


Jednotlivé položky (stĺpce) štruktúry sa definujú v zozname, pričom každý riadok zoznamu zodpovedá jednej položke štruktúry a zobrazuje všetky konfiguračné parametre.

Meniť počet položiek v zozname je možné pomocou nasledovných tlačidiel:

- vložiť riadok pred aktuálny riadok
- pridať riadok na koniec (ako posledný)
- zmazať aktuálny riadok
- vložiť kópiu aktuálneho riadku pred aktuálny riadok
- pridať kópiu aktuálneho riadku na koniec (ako posledný)

Pri editácii použitej definície štruktúry nie je možné zmenšovať počet stĺpcov.

Editácia jednotlivých konfiguračných parametrov začína stlačením ľavého tlačidla myši nad príslušným parametrom. Podľa typu parametra jeho zadávanie prebieha vyplnením vstupného políčka, alebo výberom zo zoznamu.

Meno

Jednoznačný reťazec znakov v rámci objektu, ktorý vyhovuje obmedzeniam pre meno objektu v systéme.
Meno sa používa pri odkazoch na položku.
UPOZORNENIE: Maximálne 32 znakov dlhý reťazec, nerozlišujúci veľkosť písmen (napr. meno stĺpca "Ahoj" a "ahoj" je rovnaké ).
 

Popis

Ľubovoľný, maximálne 50 znakov dlhý textový reťazec.

Typ hodnoty

Typ hodnoty položky môže byť:

Typ hodnoty Zápis štartovacej hodnoty a jej interpretácia
Logický T* - True (slovo začínajúce znakom 'T'), ináč False.
Celočíselný Celé číslo
Reálny Reálne číslo
Absolútny čas Čas vo formáte HH:MI:SS DD-MM-YYYY.
Relatívny čas Čas vo formáte DDD HH:MI:SS.MSS.
Text Text
Objekt Názov existujúceho objektu v systéme.

Typy LogickýText sú bežné hodnotové typy a určujú typ hodnoty príslušného stĺpca pri objektoch Štruktúrovaná premenná alebo Databáza. Typ Objekt reprezentuje odkaz na iný objekt alebo položku štruktúrovanej premennej alebo položku poľa hodnôt. Je to v podstate referencia na iný objekt systému D2000. Položka štruktúry ktorá obsahuje referenciu na objekt v podstate kopíruje hodnotu daného objektu.

Štartovacia hodnota **

Textový parameter, ktorý určuje štartovaciu hodnotu položky po štarte systému. Štartovacia hodnota je vyjadrená textom a pri štarte systému je konvertovaná na príslušný typ. Neúspešná konverzia sa prejaví neplatnou hodnotou.

Napríklad ak je typ stĺpca Celočíselný a Štartovacia hodnota je "4" po štarte systému budú mať príslušné stĺpce objektov typu Štruktúrovaná premenná hodnotu 4 (ak atribút nie je predefinovaný).

Pre typ hodnoty Objekt atribút Štartovacia hodnota definuje meno objektu na ktorý budú položky odkazovať. Odkaz na objekt znamená, že príslušná položka kopíruje hodnotu objektu.

Poznámka: Konfiguračný parameter je možné vypnúť*.

Limity (medze a hysterézia) **

Medze (VHL, HL, LL VLL) pre nastavovanie limitných príznakov a hysterézie.
Poznámka: Konfiguračný parameter je možné vypnúť*.

Stavový text

Pripojený objekt typu Stavový text určuje spôsob zobrazovania hodnôt stĺpca. Stavový text sa vypne zadaním prázdneho mena objektu.

Index do transformačnej palety

Definuje spôsob zobrazenia hodnoty ak toto nie je dané stavovým textom. Zobrazovanie pomocou transformačnej palety sa vypne výberom indexu 0.


* Vypnutie konfiguračného parametru vykonáme stlačením pravého tlačidla myši nad príslušným políčkom a zvolením voľby .

** Konfiguračné parametre sú aplikované len v prípade ich dedenia na nižších úrovniach ako 1 (Štruktúrovaná premenná, Stĺpec štruktúry, Položka štruktúry)

Zafarbenie políčka informuje o jeho konfigurácii nasledovne:

Políčko prvý riadok má definovanú štartovaciu hodnotu "Text pre štartovaciu hodnotu". Druhý riadok má štartovaciu hodnotu vypnutú a po štarte systému sú hodnoty políčok nedefinované.

Poznámka: Klávesnicová skratka CTRL+C vloží všetky konfiguračné parametre do ClipBoardu. Tieto je potom možné vložiť napr. do programu MS Excel.

Súvisiace stránky:

Write a comment...