Nasledovné parametre si archív, pri svojom štarte, načíta zo systémových registrov. Hodnoty sa nastavujú pomocou procesu D2000 System Management Console (d2smc.exe).

ParameterVýznam parametra
AlmostZero
Veľkosť odchýlky používanej pri porovnávaní dvoch hodnôt. Pokiaľ nie je parameter zadaný, má hodnotu 1e-10.
Dve hodnoty A a B sú považované za zhodné, pokiaľ platí aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
 • ABS(A-B) < AlmostZero
 • ABS(A) > AlmostZero a ABS ((A-B)/A) < AlmostZero
 • ABS(B) > AlmostZero a ABS ((A-B)/B) < AlmostZero
Poznámka: Parameter AlmostZero sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION.
Poznámka: Parameter bol zavedený kvôli tomu, že reálne čísla uložené do SQL databázy a znovu načítané môžu byť nepatrne odlišné od pôvodných.
ArcsynchroAuto
Príkaz pre automatickú synchronizáciu archívu po štarte. Ak nie je zadefinovaný, po štarte archív nespúšťa tento príkaz, ale predpokladá, že zaplátanie dier bude prebiehať externým mechanizmom.
Príkaz sa spustí, iba pokiaľ je archív spustený ako inštančný proces.
Viac informácií.
ArcsynchroBackground
Archív po zistení, že diera v archíve bola zaplátaná, spúšťa recalc na zaplátanú dieru, pričom pokiaľ je nastavený parameter ArcsynchroBackground na hodnotu 1, recalc bude spustený na pomocnom výpočtovom tasku. Prednastavená hodnota je 0 - recalc je spustený na hlavnom zapisovacom tasku/taskoch. Viac informácií.
ArcsynchroTimeDelta
Archív po zistení, že diera v archíve bola zaplátaná, spúšťa recalc na zaplátanú dieru, pričom recalc dieru presahuje o ArcsynchroTimeDelta sekúnd. Pokiaľ nie je parameter definovaný, default hodnota je 10 sekúnd (rovnako ako parametra /TD utility arcsynchro). Viac informácií.
AutoMountPathKonfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Sybase - viac informácií.
BackupOffset
Posun štartovania zálohovania v danej perióde. Udáva sa vo formáte HH:MM. Znamená posun v hodinách a minútach.
Poznámka: Zálohovanie (parametre BackupOffset, BackupPath, BackupPeriode, BackupPassive) je v súčasnosti implementované iba pre platformy Sybase a MS SQL databázy. Na platforme Oracle odporúčame použiť utility rman alebo exp, na platforme PostgreSQL utilitu pg_dump.
BackupPath
Cesta na adresár, do ktorého sa bude odkladať záloha archívnej databázy.
BackupPeriode
Perióda zálohovania, udáva sa v hodinách. Hodnota 0 znamená, že sa nevykonáva zálohovanie.

BackupPassive

Nadobúda hodnoty 0, 1:
 • 1 - archív bude vykonávať zálohovanie archívnej databázy, len ak je pasívny, t.j. ak je pripojený na HOT a je aktívny, ignoruje požiadavky na zálohovanie databázy,
 • 0 - archív bude vykonávať zálohovanie archívnej databázy bez ohľadu na to, či je v stave aktívny alebo pasívny.

ChainedReadPrio

Parameter aktivuje reťazené čítanie z archívov. Pokiaľ má čítaný archív malú hĺbku archivácie a sú požadované staršie dáta, D2000 Archív môže pokračovať čítaním z odvodeného štatistického archívu. Keďže môže existovať niekoľko rôznych štatistických archívov (a iba niektoré štatistické funkcie majú povahu zdrojových dát), pomocou parametra ChainedReadPrio je možné definovať ich priority (od najvyššej po najnižšiu), napr. F_WGAVG,F_AVG,F_TIMESLICE,F_MAX,F_MIN,NOFUNCTION (pokiaľ existuje viacero štatistických archívov vytvorených z jedného primárneho archívu, použije sa ten, ktorý má najvyššiu prioritu).
Parameter ChainedReadPrio sa dá nastavovať TELL príkazom SET_OPTION.
Poznámka 1: Hodnota NOFUNCTION reprezentuje štatistický archív bez zadanej štatistickej funkcie. Tento sa dá použiť na vytvorenie užívateľsky definovaného archívu plneného zo skriptu. Zadaním zdrojového archívneho objektu sa vytvorí väzba tohto štatistického archívu na zdrojový archív a následne je tento štatistický archív použiteľný pri reťazenom čítaní.
Poznámka 2: Pri reťazenom čítaní sú aktuálne štatistické archívy počítané pri čítaní ignorované.
CommitCountActive
CommitCountPassive
Počet hodnôt vložených do archívnej databázy, po ktorom D2000 Archiv urobí Commit. Prednastavená hodnota je 1000. Zväčšením hodnoty je možné zmenšiť frekvenciu Commit operácií. Je možné zvlášť nastaviť parameter pre aktívny a pasívny archív.
Parametre CommitCountActive a CommitCountPassive sa dajú nastavovať TELL príkazom SET_OPTION.

Poznámka 1: Aktívnym sa rozumie archív, z ktorého sa čítajú dáta. Pasívny je teda archív pripojený k Standby serveru alebo pasívna inštancia archívu.
Poznámka 2: Parametre CommitCount a CommitTime boli implementované primárne pre Oracle databázy kvôli šetreniu diskov. Pri Commit-e sa inkrementuje SCN číslo, ktoré sa zapisuje do controlfile databázy. Pri zaťaženom archíve tak dochádza k opotrebovaniu disku a poškodeniu controlfile.

CommitDeleteRatio
Počet zmazaných hodnôt (TELL príkazom DELETE_DATA alebo akciou DELETEARCHDATA), ktoré sú považované za ekvivalentné jednej vloženej hodnote, čo sa týka Commitu (viď popis CommitCountActive/CommitCountPassive). Prednastavená hodnota je 100 hodnôt. Parameter sa uplatní pri mazaní väčšieho množstva hodnôt, pri ktorom spôsobuje priebežné commitovanie (a napr. pre databázu Oracle nedôjde k nadmernému použitiu UNDO tablespace).
CommitTimeActive
CommitTimePassive
Čas (v sekundách), po ktorom archív vykonáva periodický Commit. Prednastavená hodnota je 60 sekúnd. Je možné zvlášť nastaviť parameter pre aktívny a pasívny archív. Viď poznámky pri parametroch CommitCountActive/CommitCountPassive.
Parametre CommitTimeActive a CommitTimePassive sa dajú nastavovať TELL príkazom SET_OPTION.
CursorCacheSizeVeľkosť cache na predkompilované kurzory (predkompilované INSERT a prípadne UPDATE príkazy).
Tento parameter je podporovaný od verzie 7.01.007 release 26. Pred touto verziou existovala cache na INSERT statementy, ktorá mala pevnú veľkosť 1500 položiek a UPDATE statementy neboli cachované. Od tejto verzie je veľkosť dynamická. Pokiaľ tento parameter typu DWORD neexistuje (štandardný stav), veľkosť cache nie je obmedzená. Pre jeden archivovaný objekt (jednoduchý alebo štruktúrovaný) je potrebná jedna dvojica INSERT a UPDATE predkompilovaných kurzorov. Optimálny stav je, keď cache je väčšia ako počet archivovaných objektov a nie je treba predkompilované príkazy z cache odstraňovať, aby urobili miesto ďalším.

Na platforme Sybase 6.0, 7.0, 9.0, 12.0 MS SQL a MSDE bola otestovaná cache s veľkosťou viac ako 3000 kurzorov.

Poznámka 1: Zvyčajne nie je potrebné nastavovať parametre CursorCacheSize ani CursorCacheUpdates.Edit
Poznámka 2: Zistenie aktuálneho stavu kurzorovej cache je možné príkazom Tell príkazom SHOW_INFO.
Poznámka 3: Na platforme Oracle je tento parameter ignorovaný - predkompilované INSERT kurzory sa udržujú v cache všetky, predkompilované UPDATE kurzory buď všetky, alebo žiadne v závislosti od parametra CursorCacheUpdates.
Poznámka 4: Na platforme Oracle aj PostgreSQL je obmedzený počet kurzorov na cca 64 tisíc na jedno spojenie. Keďže každý objekt môže používať 2 kurzory (INSERT a UPDATE; výnimkou je PostgreSQL ak je zapnutý parameter Upsert), parameter CursorCacheSize by mal byť pre aplikácie s veľkým počtom archívnych objektov nastavený na 32000 * WriteThreadsCount (ak je zapnutý parameter Upsert, tak 64000 * WriteThreadsCount), pokiaľ je počet archívnych objektov väčší ako táto hodnota. V opačnom prípade môže dochádzať k pádom archívu s chybou (pre PostgreSQL):
myapp_Archiv - (HY001)Maximum number of statements exceeded. ErrorCode= 203

CursorCacheUpdates
Ak je tento parameter nastavený na hodnotu 1, v cache sa udržujú aj predkompilované kurzory na UPDATE príkazy.
Tento parameter je podporovaný od verzie 7.01.007 release 26. Pred touto verziou existovala cache na INSERT statementy, ktorá mala pevnú veľkosť 1500 položiek a UPDATE statementy neboli cachované. Od tejto verzie je štandardne zapnutá aj cache na UPDATE príkazy. Pokiaľ tento parameter typu DWORD neexistuje (štandardný stav), cache na UPDATE príkazy je zapnutá.

Poznámka 1: Zvyčajne nie je potrebné nastavovať parametre CursorCacheSize ani CursorCacheUpdates.
Poznámka 2: Zistenie aktuálneho stavu kurzorovej cache je možné príkazom SHOW_INFO.

DataTableSlices
Hodnota 0 (prednastavená) znamená, že archív nepoužíva časové rezy.
Hodnota 1 zapína časové rezy v archíve pre všetky archívne objekty.
Hodnota 2 zapína časové rezy v archíve pre štruktúrované archívy.
Poznámka: Zmena hodnoty na 1 alebo 2 spôsobí nevratnú konverziu archívnej databázy!
Preto odporúčame zálohovanie archívnej databázy pred zmenou tohto parametra. Záloha databázy + dáta z konvertovanej databázy (s pomocou arcsynchro) môžu byť použité na návrat k archívu bez časových rezov.
Poznámka: je možné prejsť z hodnoty 1 (časové rezy pre všetky archívne objekty) na hodnotu 2 (časové rezy pre štruktúrované archívy). Následne je nutné spustiť TELL príkaz CLEANUP_SLICES na zrušenie časových rezov jednoduchých archívnych objektov a presun hodnôt z týchto časových rezov do pôvodných dátových tabuliek.
DbUsername
Parameter mení prednastavenú hodnotu užívateľského mena, pod ktorým sa archív pripája do archívnej databázy.
Prednastavené meno je:
 • dba na platformách Sybase, MSSQL a PostgreSQL
 • <nazov_aplikacie_>_archiv na platforme Oracle (napr. MyTest_archiv)
Poznámka: Parameter je možné využiť pri premenovávaní alebo migrácii aplikácie s Oracle archívom. Inak by bolo nutné urobiť export archívnych tabuliek a ich import pod iným Oracle užívateľom, resp. do inej Oracle schémy (napr. MyNewTest_archiv). Pokiaľ sú na archíve zapnuté aj trezory, odporúčame nastaviť aj parameter TrezorPrefix.
DbPassword
Parameter mení prednastavenú hodnotu užívateľského hesla, pod ktorým sa archív pripája do archívnej databázy.
Parameter je nutné nastaviť, ak je heslo iné ako štandardné swx.
Poznámka: ak bolo menené heslo databázového užívateľa pre D2000 Server na platforme PostgreSQL, kde je spoločný užívateľ pre konfiguračnú, monitorovaciu aj archívnu databázu, tak sa najskôr použije toto heslo uložené v kryptovanej forme v registroch aplikácie (X1). Ak je definovaný parameter DbPassword, tak má vyššiu prioritu.
DeleteInSlice0
Pokiaľ sa používajú časové rezy v archíve, hodnota 1 (prednastavená) znamená, že pri periodickom mazaní archívu sa bude mazať aj z nulových rezov (pôvodných dátových tabuliek). Hodnota 0 mazanie vypína. Vtedy pri periodickom mazaní sa z nulového rezu nemaže, ale celý rez bude vyprázdnený (SQL príkaz TRUNCATE TABLE), keď sa ocitne za hĺbkou archivácie. Výhodou je rýchlosť (databáza nie je zaťažovaná DELETE príkazmi, ktoré generujú REDO logy a prípadne následnou automatickou reorganizáciou), nevýhodu je až zdvojnásobenie potrebného diskového miesta na databázu (až kým sa nulové rezy nevyprázdnia).
Pre nové aplikácie tento parameter nemá zmysel meniť, pre staré aplikácie upgradované na verziu 8 a vyššie odporúčame nechať hodnotu 1.
Poznámka: Pokiaľ sú časové rezy vypnuté, parameter DeleteInSlice0 musí mať hodnotu 1, v opačnom prípade sa nebude vykonávať periodické mazanie archívu (pôvodné archívne tabuľky sa považujú za nulové rezy).
DeleteInSlices
Pokiaľ sa používajú časové rezy v archíve, hodnota 0 (prednastavená) znamená, že pri periodickom mazaní archívu sa nemaže z časových rezov, ale celý rez bude vyprázdnený (SQL príkaz TRUNCATE TABLE), keď sa ocitne za hĺbkou archivácie. Výhodou je rýchlosť (databáza nie je zaťažovaná DELETE príkazmi, ktoré generujú REDO logy a prípadne následnou automatickou reorganizáciou), nevýhodu je zväčšenie potrebného diskového miesta na databázu o dáta v jednom časovom reze (t.j. 1 mesiac).
Hodnota 1 znamená, že pri periodickom mazaní sa budú vykonávať DELETE príkazy (a prípadne automatická reorganizácia, pokiaľ je nakonfigurovaná).
Odporúčame ponechať hodnotu tohto parametra na 0.
DiskUsageWarning
Nastavením parametra na hodnotu 0 sa vypne varovanie archívu (iba ODBC verzia), že voľné miesto na disku s archívnou databázou je menšie ako 10% veľkosti archívnej databázy.
Prednastavená hodnota 1 znamená, že varovanie sa vypíše na všetky procesy D2000 HI.
Poznámka: Parameter DiskUsageWarning sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION.
DropOldRequests
Pokiaľ je zapnuté spracovanie prepočítavania starších hodnôt vypočítaných archívov pomocným prepočtovým taskom (viď parameter RecalcImmediateDepth), nastavenie parametra DropOldRequests na hodnotu 1 spôsobí, že prepočty sa nevykonajú, ale zapisujú do súboru v adresári aplikácie. Názov súboru je SELF_ARCHIV_DROPPED_CALCS.DAT pre proces SELF.ARC, resp. meno_ARCHIV_DROPPED_CALCS.DAT pre proces meno.ARC. Obsah súboru je možné následne spracovať TELL príkazom CALC_OLD_REQUESTS. Prednastavená hodnota parametra DropOldRequests=0 znamená, že prepočty sa vykonávajú.
Poznámka: Parameter DropOldRequests sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION DROP_OLD_REQUESTS ON/OFF.
DSN_Override
Tento parameter má podobný význam pre archív na platformách Sybase / MS SQL / PostgreSQL, ako má parameter TNS_Service_Name pre archív na platforme Oracle. T.j. umožňuje zmeniť preddefinované DSN (Aplikacia.Archiv pre SELF.ARC, resp. Aplikacia.Arcname.Archiv pre Arcname.ARC), ktoré proces D2000 Archiv použije na pripojenie sa k archívnej databáze. Takto je umožnené spustiť napr. na jednom počítači dve inštancie archívu.
Ak parameter nie je definovaný alebo jeho hodnota je prázdna, vtedy sa použije preddefinované DSN.
Poznámka 1: Parameter bol implementovaný v D2000 verzii 8.0.
Poznámka 2: Pokiaľ je nastavená hodnota parametra DSN_Override, tak pri editácii archívu v D2MC sa edituje nie preddefinované DSN archívu, ale DSN, ktorého názov je v parametri DSN_Override.
ForceSelectIndexAk je tento parameter typu DWORD nastavený na nenulovú hodnotu, pri čítaní zo Sybase Anywhere verzie 9 a vyšších sa použije FORCE INDEX klauzula SELECT príkazu.
Sybase verzia 9.0.1 a vyššie implementujú v SELECT príkaze klauzulu FORCE INDEX (meno_indexu), ktorá obchádza optimalizátor SQL príkazov a prikazuje použiť pri SELECT-e zvolený index. Parameter ForceSelectIndex bol implementovaný kvôli zrýchleniu čítania z archívnej databázy, ale skutočný prínos je nutné otestovať.

Poznámka 1: Pokiaľ je čítanie z archívnej databázy Sybase pomalé, overte, či je voľba Optimization_goal nastavená na First-row.
Postup: Otvorte Sybase Central, pripojte sa k archívnej databáze, kliknite na ňu pravým tlačidlom, choďte do Options, nájdite voľbu Optimization_goal, a overte, že má hodnotu First-row. Ak nie, zmeňte hodnotu z All-rows na First-row a kliknite Set Permanent Now.
Poznámka 2: Zistenie, či je parameter ForceSelectIndex zapnutý, je možné príkazom SHOW_INFO.
FreeSpaceQuery
Parameter typu STRING určuje, akým spôsobom zisťuje D2000 Archiv voľné miesto v archívnej databáze na platforme Oracle:
 • USER - voľné miesto sa zisťuje z databázového view USER_FREE_SPACE (prednastavená hodnota),
 • DBA - voľné miesto sa zisťuje z databázového view DBA_FREE_SPACE (užívateľ musí mať práva na čítanie z tohto view),
 • NONE - voľné miesto sa nezisťuje.
Voľné miesto v databáze je zobrazované ako položka FreeSpace v preddefinovanej štruktúre SV._System_ArchivPerformance. Pokiaľ nie je parameter FreeSpaceQuery zadaný alebo je iný ako vymenované hodnoty, voľné miesto sa zisťuje z databázového view USER_FREE_SPACE.
Poznámka 1: Parameter bol implementovaný kvôli zasekávaniu sa archívu v konkrétnej aplikácii, ktoré bolo spôsobené zisťovaním voľného miesta z databázového view USER_FREE_SPACE. Implementácia tohto parametra a jeho nastavenie na hodnotu NONE a neskôr DBA problém vyriešilo.
Poznámka 2: Od verzie D2000 v7.02.005 sú parametre databázy FreeSpace, AutoExtensible a DatabaseSize zisťované pri každom 100. commite. Tj. frekvencia zmien je ovplyvnená aj parametrami CommitCountActive/CommitCountPassive a CommitTimeActive/CommitTimePassive.
IsochronousCache
Hodnota 1 prepína cache archívu do nového módu, tzv. izochrónnej cache. V tomto móde funguje cache procesu D2000 Archiv nasledovne:
 • Hodnoty všetkých archivovaných hodnôt (s výnimkou objektov vypočítaných pri čítaní - OnRead archívy - ktoré nie sú cachované) sú držané v cache rovnakú dobu (pre výnimky viď popis parametra IsoCacheFullDepth).
 • Doba držania hodnôt (časová hĺbka cache) je dynamicky prispôsobovaná tak, aby veľkosť cache zodpovedala hodnote zadanej parametrom MaxCacheSize.
 • Hodnoty z cache sú používané aj pre čítanie do grafov a eventov.
 • Hodnoty z cache sú používané aj vtedy, keď cache neobsahuje celý požadovaný časový interval (zvyšok hodnôt je dočítaný z databázy).
 • Pokiaľ cache konkrétneho archivovaného objektu neobsahuje dostatočnú hĺbku dát a nasleduje čítanie dát z databázy, tieto dáta sú doplnené do cache (iba tie, ktoré nie sú staršie ako časová hĺbka cache).
 • Hodnoty čítané z cache majú nastavený príznak (flag) 'M'.
Pokiaľ je parameter IsochronousCache nastavený na hodnotu 0, funguje cache pôvodným sposobom, tj:
 • V cache sú držané hodnoty iba tých archivovaných objektov, ktoré sú potrebné pre iné vypočítané a štatistické archívne objekty (iba pre tie, ktoré sú vypočítané priebežne - Continuous archívy).
 • Doba držania hodnôt (časová hĺbka cache) je pre každý objekt nastavovaná zvlášť podľa maximálnej periódy na ňom závislých vypočítaných a štatistických archívnych objektov. Pokiaľ je veľkosť cache zadaná parametrom MaxCacheSize nedostatočná, sú z cache odstraňované najzriedkavejšie čítané objekty.
 • Hodnoty z cache sa používajú pre štatistické výpočty, nie pre čítanie do grafov a eventov.
 • Hodnoty z cache sa používajú iba vtedy, keď cache obsahuje celý požadovaný časový interval.
 • Do cache konkrétneho archivovaného objektu sa vkladajú iba dáta novšie ako najstaršie, ktoré už cache obsahuje - staršie dáta sa do cache nikdy nedopĺňajú.
Zapnutím izochrónnej cache a nastavením dostatočne veľkej cache (v závislosti od zaťaženia archívu) je možné dosiahnuť stav "in memory archive", v ktorom je hĺbka archívnej cache taká (napr. niekoľko hodín), že postačuje na bežné čítanie do grafov a skriptov, čo zrýchli otváranie grafov a zníži záťaž archívnej databázy. Zapnutie izochrónnej cache sa odporúča aj v prípade bilančných systémov, ktoré majú veľa archívnych objektov vypočítaných na požiadanie (OnDemand archívy) a sú počítané v závese za reálnym časom (napr. s hodinovým oneskorením). Nastavenie dostatočnej časovej hĺbky zabezpečí, že dáta potrebné pre výpočet štatistických a vypočítaných archívov budú k dispozícii v cache, čo prepočty zrýchli.

Poznámka: Parameter IsochronousCache sa dá nastavovať TELL príkazom SET_OPTION.
Poznámka: Dynamické prispôsobovanie hĺbky cache je možné sledovať pomocou Systémovej konzoly po zapnutí debug kategórie DBG.ARCHIV.CACHE.
IsoCacheFullDepth
Parameter má význam, iba ak je zapnutá Izochrónna cache nastavením parametra IsochronousCache.
Hodnota 0 znamená, že doba držania hodnôt (časová hĺbka cache) je pre každý objekt rovnaká.
Hodnota 1 znamená, že pokiaľ existujú vypočítané alebo štatistické objekty s periódou dlhšou ako aktuálna časová hĺbka cache, dáta zdrojových objektov budú mať predĺženú hĺbku cache.

Príklad:
majme primárny zmenový archív H.X
majme aktuálnu hĺbku cache 45 minút (závisí od hodnoty MaxCacheSize a záťaže archívu)
majme štatistický archív H.X.AVG definovaný ako 3-hodinový priemer z H.X
pokiaľ IsoCacheFullDepth=0, časová hĺbka cache H.X bude 45 minút
pokiaľ IsoCacheFullDepth=1, časová hĺbka cache H.X bude 3 hodiny, takže pri periodickom výpočte H.X.AVG budú k dispozícii všetky dáta z poslednej periódy

Poznámka: Parameter IsoCacheFullDepth sa dá nastavovať TELL príkazom SET_OPTION.
IsoCacheAutoFill
Parameter má význam, iba ak je zapnutá Izochrónna cache nastavením parametra IsochronousCache.
Hodnota 1 znamená, že po štarte archívu bude izochrónna cache naplnená načítaním hodnôt z archívnej databázy. Načítanie sa vykoná pre všetky archívne objekty s výnimkou archívov počítaných pri čítaní. Časová hĺbka čítania je určená dynamickým parametrom IsoCacheDepth.
Poznámka: Ručné načítanie dát do izochrónnej cache sa dá vyvolať aj TELL príkazom FILL_CACHE.
Poznámka: Pre inštančný archív prebehne čítanie dát do cache až po zaplátaní všetkých archívnych dier (viď parameter ArcsynchroAuto), pre neinštančný archív prebehne čítanie dát do cache hneď po inicializácii archívu.
IsoCacheDepth
Parameter má význam, iba ak je zapnutá Izochrónna cache nastavením parametra IsochronousCache.
Parameter určuje časovú hĺbku izochrónnej cache v sekundách. Parameter je dynamický, t.j. menený počas behu archívu v závislosti od zaťaženia archívu tak, aby veľkosť izochrónnej cache bola udržovaná na požadovanej hodnote MaxCacheSize. Pokiaľ sa časová hĺbka zmení, archív automaticky zapíše novú hodnotu parametra IsoCacheDepth do registrov. Poznámka: Parameter IsoCacheDepth sa dá nastavovať TELL príkazom SET_OPTION, čo je použiteľné pri zväčšení izochrónnej cache (SET_CACHE), ručnom nastavení parametra IsoCacheDepth a ručnom načítaní dát do izochrónnej cache (FILL_CACHE).
MaxCacheSize
Veľkosť pamäte [MB], ktorú môže proces D2000 Archiv používať na vytvorenie dynamickej cache. Použitie archívnej cache výrazne zrýchľuje výpočty štatistických a vypočítaných archívnych objektov.
Poznámka: Parameter MaxCacheSize sa dá nastavovať TELL príkazom SET_CACHE.
MaxOpenTrezorsMaximálny počet trezorov súčasne otvorených na čítanie.
Pri použití databázy Sybase Anywhere Engine (t.j. nie Network Server) je maximálny počet súčasných užívateľských spojení obmedzený na 10. Ak je zapnuté trezorovanie, tak až 6 spojení spotrebuje archív na bežnú prácu (čítanie, zápis, mazanie/reorganizácia, konfigurácia, aktuálny trezor, predchádzajúci trezor). Na čítanie z namountovaných trezorov zostanú iba 4 spojenia, preto ak je zapnuté trezorovanie, treba nastaviť parameter MaxOpenTrezors na hodnotu max. 4.
V prípade dosiahnutia maximálneho počtu súčasných užívateľských spojení, bude pri čítaní z trezoru vypisovať archív chybu
(08004) [Sybase][ODBC Driver][Adaptive Server Anywhere]Database server connection limit exceeded ErrorCode=-102.

Prednastavená hodnota parametra je z dôvodov spätnej kompatibility 10.
Pri použití Sybase Anywhere Network Server je možné hodnotu parametra zväčšiť.
Od verzie D2000 7.01.21 je možné nastavením parametra MaxOpenTrezors=0 obmedzenie vypnúť.

Poznámka:
 1. Parameter je použiteľný iba pre platformu Sybase, pre platformy Oracle a PostgreSQL je ignorovaný.
 2. Tell príkazom LIST_TREZOR na platforme Sybase je možné zistiť, koľko a ktoré trezory sú otvorené (stĺpec Open).
 3. Na platforme Sybase Anywhere 12 boli zaznamenané pády archívu pri zatváraní trezorovej databázy (pády boli vnútri ODBC ovládača). Riešením bolo nastaviť parameter MaxOpenTrezors na vysokú hodnotu (1000), takže k odpájaniu trezorov nedochádzalo.

OldValIgnoreAge

Ak je hodnota parametra nenulová, tak hodnoty staršie ako OldValIgnoreAge hodín budú zahodené. Pokiaľ je zapnutá ladiaca kategória DBG.ARCHIV.IGNORED_VALUES.OLD, informácia o zahodení bude zapísaná do logu archívu. Tento parameter je použiteľný ako spôsob ochrany archívu pred starými hodnotami z komunikácie (keďže následné masívne prepočty závislých historických objektov by mohli archív preťažiť).

Zahadzovanie hodnôt sa týka starých hodnôt z komunikácie (ktoré idú iba do archívu a majú archívny flag OldVal) ako aj hodnôt bez OldVal flagu. Netýka sa hodnôt vkladaných zo skriptu ani hodnôt menených ručne v HI.

Parameter OldValIgnoreAge sa dá nastavovať TELL príkazom SET_OPTION.

OldValOnAuxTask

Staré hodnoty z komunikácie (ktoré idú iba do archívu a majú archívny flag OldVal) budú spracované na pomocnom prepočtovom tasku.
Tento parameter slúži na optimalizáciu výkonnosti archívu v špecifických aplikáciách. Pokiaľ komunikácia bežne generuje väčšie množstvo starých hodnôt (napr. protokol NMEA-0183 na linke File I/O), nastavenie parametra na hodnotu 1 odľahčí hlavný task presunutím starých hodnôt na pomocný prepočtový task.
Prednastavená hodnota 0 znamená, že staré hodnoty sa spracujú na hlavnom tasku.
Parameter OldValOnAuxTask sa dá nastavovať TELL príkazom SET_OPTION.
OneThreadForGraph
Hodnota parametra môže byť 0 alebo 1. Pri nastavení parametra OneThreadForGraph = 1, sa pri čítaní dát pre jednu inštanciu grafu použije len jedno vlákno. Ak OneThreadForGraph = 0, použije sa počet vlákien definovaných v parametri ReadThreadsCount.
PG_CreateTrezor
Konfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme PostgreSQL - viac informácií.

PG_ReorganizeSlice

Hodnota určujúca, aký mechanizmus sa použije na platforme PostgreSQL pri reorganizácii predchádzajúcich časových rezov:
 • 0 - použije sa príkaz VACUUM (prednastavené)
 • 1 - použije sa príkaz VACUUM FULL
 • 2 - použije sa príkaz CLUSTER
 • 3 - neurobí sa nič
Poznámka: hodnota PG_ReorganizeSlice sa uplatní aj pri TELL príkaze REORGANIZE pre SLICE=-3 ("predchádzajúci časový rez") a SLICE=-4 ("všetky časové rezy staršie ako aktuálny časový rez").
Poznámka: Parameter PG_ReorganizeSlice sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION.

PG_ReorgSliceTime

Hodnota určujúca dobu (v sekundách), po ktorej sa na platforme PostgreSQL uskutoční reorganizácia predchádzajúcich časových rezov. Prednastavená hodnota je 3600 + 600 sekúnd, t.j. hodina a desať minút po tom, čo sa predchádzajúce časové rezy prestali používať.
Poznámka: Parameter PG_ReorgSliceTime sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION. 

PG_TrezorFileMulti

Konfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme PostgreSQL - viac informácií.
Parameter PG_TrezorFileMulti sa dá nastavovať TELL príkazom SET_OPTION.

PG_TrezorFilePath

Konfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme PostgreSQL - viac informácií.

PG_TrezorName0

Konfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme PostgreSQL - viac informácií.

PG_TrezorName

Konfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme PostgreSQL - viac informácií.

Pg_TrezorOldConnect

Konfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme PostgreSQL - hodnota 1 zapína stará spôsob práce (permanentné databázové spojenie na každý pripojený trezor), ktoré má vyššie nároky na databázový server. Hodnota 0 (prednastavená) spôsobí, že spojenie sa otvára iba pri čítaní konkrétneho trezora a následne je zatvorené.
ReadThreadsCount
Počet vlákien (thread) zabezpečujúcich paralelný prístup k dátam z archívu. Možné hodnoty 1...10. Prednastavená hodnota je 1. Hodnota väčšia ako 1 vyžaduje aby licencia obsahovala balík "High Performance Archiv".
ReadTimeBeforeStart

Experimentálny parameter. Pri čítaní časového intervalu <Start, Stop> z archívu, sa bude čítať interval <Start-ReadTimeBeforeStart, Stop>. Pre konkrétne aplikácie, vhodnou voľbou parametra ReadTimeBeforeStart možno dosiahnuť, že sa načíta aj prvá hodnota pred časovým intervalom <Start, Stop>, ktorá je inak dočítavaná samostatným SELECT príkazom.
Prednastavená hodnota parametra ReadTimeBeforeStart je 0 sekúnd.

RecalcImmediateDepth

Časová hĺbka (v sekundách) prepočtov archivovaných hodnôt, ktoré sú vykonávané hlavným taskom. Default hodnota 0 znamená, že všetky prepočty archivovaných hodnôt sú vykonávané hlavným archívnym taskom. Nenulová hodnota znamená, že prepočty staršie ako RecalcImmediateDepth sekúnd budú vykonávané pomocným prepočtovým taskom, takže hlavný archívny task nebude zaťažovaný dopočtami starých údajov.
Prepočty archivovaných hodnôt (vypočítané a štatistické archívy) sú iniciované príchodom hodnoty so staršou časovou značkou. Pokiaľ prepočítavaný časový interval obsahuje aj hodnoty staršie ako RecalcImmediateDepth sekúnd, bude prepočítaný pomocným prepočtovým taskom.

Poznámka 1: Parameter RecalcImmediateDepth sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION RecalcImmediateDepth sekundy/OFF.
Poznámka 2: Prepočty vyžiadané TELL príkazom RECALC sú vykonávané hlavným archívnym taskom.

RecalcOptimize

Parameter aktivuje optimalizáciu opakovaného prepočtu časového intervalu.
Optimalizovaný prepočet spočíva v načítaní pôvodných cieľových dát pred výpočtom a následne v porovnaní pôvodných dát s prepočítanými. Dáta, ktoré sú identické, nie sú mazané a znovu vkladané.
Poznámka: Parameter RecalcOptimize dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION RecalcOptimize ON/OFF.
RecalcParallelInterval
Udáva veľkosť prepočítavaného intervalu (v sekundách) určeného na paralelizáciu. Parameter má zmysel pre multiwrite archívy (t.j. pokiaľ hodnota parametra WriteThreadsCount > 1 a teda archív používa viacero zapisovacích taskov). Pokiaľ sa parameter RecalcParallelInterval nastaví na nenulovú hodnotu (prednastavená hodnota je 0), tak prepočty časových intervalov väčších ako zadaná hodnota vyvolané externe (TELL príkazom alebo zo skriptu) nebudú prebiehať na zapisovacom tasku pridelenom prepočítavanému archívnemu objektu, ale na prepočet sa použije ten zapisovací task, ktorý má vo fronte najmenej požiadaviek na prepočet intervalu.
Parameter slúži na zrýchlenie prepočtov v bilančných systémoch, ktoré používajú štruktúrované vypočítané/štatistické archívne objekty. Pokiaľ príde požiadavka na prepočet celej štruktúry, štandardne sa výpočty pre všetky riadky štruktúry vykonávajú na konkrétnom zapisovacom tasku. Nastavenie parametra RecalcParallelInterval na nenulovú hodnotu spôsobí, že prepočty pre jednotlivé riadky sa paralelizujú. Avšak výsledné vypočítané hodnoty budú stále vkladané do databázy iba jedným konkrétnym zapisovacím taskom určeným pre konkrétny archívny objekt.
Poznámka 1: Parameter nemá vplyv na prepočty intervalov spôsobené príchodom novej hodnoty, iba na prepočty vynútené TELL príkazmi a zo skriptu.
Poznámka 2: Parameter RecalcParallelInterval sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION.
RecalcTimeIntervalLimit
Parameter (udávaný v hodinách) pre proces D2000 Archiv definuje obmedzenie časového intervalu na prepočet štatistík. Pokiaľ je vygenerovaná požiadavka na prepočet dlhšieho intervalu (vnútorne alebo TELL príkazom RECALC), bude rozdrobená na niekoľko kratších požiadaviek s maximálnou dĺžkou určenou parametrom RecalcTimeIntervalLimit. Tento parameter slúži na ochranu proti pádu procesu D2000 Archiv pri prepočtoch dlhých časových intevalov zadaných užívateľom alebo spôsobených príchodom starej hodnoty.
Poznámka 1: Ak je hodnota = 0, časový interval nie je obmedzený - pôvodné správanie.
Poznámka 2: Parameter RecalcTimeIntervalLimit sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION RecalcTimeIntervalLimit hodiny/OFF.
RecalcUseTrezor
Hodnota parametra môže byť 0 alebo 1.
Pri nastavení parametra RacalcUseTrezor = 1 bude archív pri spätných prepočtoch čítať dáta aj z trezorových databáz. K čítaniu z trezorov dôjde vtedy, ak sú požadované dáta za hĺbkou archivácie čítaného objektu.
Parameter sa dá nastaviť aj TELL príkazom SET_OPTION RECALC_USE_TREZOR ON.

ReorganizeOffset

Posun štartovania periodickej reorganizácie v danej perióde. Udáva sa vo formáte HH:MM. Znamená posun v hodinách a minútach. Viď popis parametra ReorganizePeriode.
ReorganizePeriode
Perióda periodickej reorganizácie zadaná v hodinách. Pri periodickej reorganizácii sa reorganizujú všetky archívne tabuľky bez ohľadu na množstvo vymazaných riadkov a čas poslednej reorganizácie (viď parametre ReorganizeTableRowLimit a ReorganizeTableTimeLimit).
Hodnota 0 znamená, že sa nevykonáva periodická reorganizácia.
Poznámka: Periodická reorganizácia je ovplyvňovaná štartovacími parametrami /DBCA, /DBCY, /DBCP a /DBCA ako obyčajná automatická reorganizácia.
ReorganizeTableRowLimit
ReorganizeTableTimeLimit
Parametre definujú, kedy proces D2000 Archiv vykoná automatickú reorganizáciu archívu. Automatická reorganizácia archívu sa vykoná vtedy, ak je z tabuľky zmazaný väčší počet riadkov ako je uvedené v parametri. ReorganizeTableRowLimit, avšak nie častejšie ako je počet hodín daný parametrom ReorganizeTableTimeLimit (napr. ReorganizeTableRowLimit=50000 a ReorganizeTableRowLimit=24 --> automatická reorganizácia archívu sa vykoná po zmazaní 50000 hodnôt z archívnej tabuľky, ale nie častejšie ako raz za 24 hodín).

Upozornenie:
Parametre platia len pre archív na platformách Oracle, PostgreSQL a Sybase 9.0 a vyššie.

ReportLongRecalc

Zapnutie reportovania prepočtov intervalov dlhších ako hodnota parametra. Prednastavená hodnota je 30 * 24 * 3600 sekúnd. Hodnota 0 reportovanie vypína.
Poznámka: Parameter ReportLongRecalc sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION.

SelectBeforeUI

Ak je hodnota parametra 1, tak pred Insert/Update sa vykoná Select, ktorý zisťuje, či už hodnota s takýmto časom je v databáze. Ak áno, vykoná sa Update. Ak nie, vykoná sa Insert. Pri použití tohto parametra je nutné zapnutie parametra IsochronousCache a nastavenie parametra RecalcImmediateDepth na hodnotu 0.
Default hodnota parametra je 0.
Poznámka: parameter má zmysel pre PgSql archívy na minimalizáciu generovania transakčných ID (XID) pri použití DSN s nastavením "Level of rollback on errors" na hodnotu Transaction.
Poznámka: pre PgSql od verzie 9.5 je možné na redukciu generovania XID použiť parameter Upsert.
Poznámka: utilita arcsynchro má parameter /UF plniaci rovnaký účel.

SystemLogging

Ak je hodnota parametra 1, informácie o ukončených prepočtoch sú posielané procesu D2000 Server a zapisované do monitorovacej databázy. Ak je hodnota parametra 0, tieto informácie nie sú posielané procesu D2000 Server, ani zapisované do monitorovacej databázy. 
Default hodnota parametra je 1. 
Poznámka: Parameter SystemLogging sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION.
Tablespace_Name
Konfiguračný parameter pre archívnu databázu na platforme Oracle - udáva názov archívneho tablespace. Pokiaľ nie je zadaný, predpokladá sa hodnota NAZOV_APLIKACIE_TS_ARCHIV. Ak je hodnota vyplnená chybne, proces D2000 Archiv nebude správne hlásiť informácie o archívnom tablespace v systémovej štruktúre SV._System_ArchivPerformance (stĺpce DatabaseSize, AutoExtensible, FreeSpace, DataSize).
Poznámka: Parameter Tablespace_Name sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION Tablespace_Name meno_tablespace.
TNS_Service_Name
Konfiguračný parameter pre archívnu databázu na platforme Oracle - udáva TNS databázy, v ktorej je archívny tablespace.
TNS_Service_Name_TrezorKonfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Oracle - viac informácií.
Trezor_Active_OnlyKonfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Oracle - viac informácií
TrezorCompressPath
Konfiguračný parameter pre trezorové databázy:

TrezorCompressOffline

Konfiguračný parameter pre trezorové databázy:
TrezorCompressTime
Konfiguračný parameter pre trezorové databázy:
TrezorCountDatafilesKonfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Oracle - viac informácií.
TrezorCountSegmentsKonfiguračný parameter pre trezorové databázy:
TrezorDatafileSizeStepKonfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Oracle - viac informácií.
TrezorDatafileSuffixKonfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Oracle - viac informácií.
TrezorMaxDatafileSizeKonfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Oracle - viac informácií.
TrezorNologgingKonfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Oracle - viac informácií.
TrezorPathKonfiguračný parameter pre trezorové databázy:
TrezorPostCompressCmdKonfiguračný parameter pre trezorové databázy:
TrezorPostCompressParKonfiguračný parameter pre trezorové databázy:

TrezorPeriod

Konfiguračný parameter pre trezorové databázy:
TrezorPrefix
Konfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Oracle - viac informácií.
TrezorReadOnlyTimeoutKonfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Oracle - viac informácií.
TrezorStartDatafileSizeKonfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Oracle - viac informácií.
Upsert
Nastavenie parametra na hodnotu 1 zapína použitie SQL príkazu "UPSERT" (kombinácia Insert a Update SQL príkazu), ktorý je podporovaný pre databázu PostgreSql od verzie 9.5. V takom prípade bude vkladanie hodnôt do archívnej a trezorových databáz realizované pomocou príkazu INSERT .. ON CONFLICT .. DO UPDATE. Toto umožní nastaviť ODBC pre archív tak, že parameter ODBC spojenia "Level of rollback on errors" sa môže nastaviť na hodnotu Transaction (namiesto doteraz štandardného nastavenia na hodnotu Statement). To výrazne zníži generovanie XID (transakčných ID v databáze spojených s existenciou savepointov izolujúcich každý jednotlivý SQL príkaz) a následne zmenší réžiu PostgreSQL s tým spojenú (častý vacuuming na vyhnutie sa "transaction ID wraparound").
Poznámka: pre staršie verzie PgSql ako 9.5 je možné na redukciu generovania XID použiť parameter SelectBeforeUI.
Poznámka: utilita arcsynchro má parameter /UP plniaci rovnaký účel.
WorkingHoursStart
WorkingHoursEnd
Hodina označujúca začiatok a koniec pracovných hodín. Počas pracovných hodín sú minimalizované časovo náročné operácie archívu s cieľom zvýšiť disponibilitu archívu.
Je možné zadávať nielen štandardný pracovný deň (napr. WorkingHoursStart=6, WorkingHoursEnd=18) ale aj deň pokrývajúci polnoc (napr. WorkingHoursStart=14, WorkingHoursEnd=5 resp. WorkingHoursEnd=29). Prednastavená hodnota 0 obidvoch parametrov vypína funkčnosť pracovného dňa.
Poznámka: Parametre ovplyvňujú na všetkých databázových platformách periodické mazanie a reorganizáciu a na platforme Oracle zisťovanie voľného miesta v archívnom tablespace.
Poznámka: Parametre WorkingHoursStart a WorkingHoursEnd sa dajú ovládať TELL príkazom SET_OPTION.
WriteThreadsCount
Počet vlákien (thread) zabezpečujúcich paralelný zápis hodnôt do databázy. Možné hodnoty sú 1...16. Prednastavená hodnota je 1. Hodnota väčšia ako 1 vyžaduje aby licencia obsahovala balík "High Performance Archiv". Parameter je implementovaný od verzie 8.00.011. Pre zaťažené archívy na platforme Oracle sa odporúča nastaviť hodnotu rovnú počtu procesorov, resp. jadier na archívnom serveri. Pre platformu Sybase nebolo zistené zlepšenie výkonu pri paralelizácii zápisu.


Poznámka: Jednotlivé parametre archívu je možno zmeniť po vybratí si konkrétneho parametra v zozname v pravej časti okna a stlačením tlačidla Enter, prípadne dvojitým kliknutím nad týmto parametrom.

Súvisiace stránky:

Nasledovné parametre si archív, pri svojom štarte, načíta zo systémových registrov. Hodnoty sa nastavujú pomocou procesu D2000 System Management Console (d2smc.exe).

ParameterVýznam parametra
AlmostZero
Veľkosť odchýlky používanej pri porovnávaní dvoch hodnôt. Pokiaľ nie je parameter zadaný, má hodnotu 1e-10.
Dve hodnoty A a B sú považované za zhodné, pokiaľ platí aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
 • ABS(A-B) < AlmostZero
 • ak ABS(A) > AlmostZero a ABS ((A-B)/A) < AlmostZero
 • ak ABS(B) > AlmostZero a ABS ((A-B)/B) < AlmostZero
Poznámka: Parameter AlmostZero sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION.
Poznámka: Parameter bol zavedený kvôli tomu, že reálne čísla uložené do SQL databázy a znovu načítané môžu byť nepatrne odlišné od pôvodných.
ArcsynchroAuto
Príkaz pre automatickú synchronizáciu archívu po štarte. Ak nie je zadefinovaný, po štarte archív nespúšťa tento príkaz, ale predpokladá, že zaplátanie dier bude prebiehať externým mechanizmom.
Príkaz sa spustí, iba pokiaľ je archív spustený ako inštančný proces.
Viac informácií.
ArcsynchroBackground
Archív po zistení, že diera v archíve bola zaplátaná, spúšťa recalc na zaplátanú dieru, pričom pokiaľ je nastavený parameter ArcsynchroBackground na hodnotu 1, recalc bude spustený na pomocnom výpočtovom tasku. Prednastavená hodnota je 0 - recalc je spustený na hlavnom zapisovacom tasku/taskoch. Viac informácií.
ArcsynchroTimeDelta
Archív po zistení, že diera v archíve bola zaplátaná, spúšťa recalc na zaplátanú dieru, pričom recalc dieru presahuje o ArcsynchroTimeDelta sekúnd. Pokiaľ nie je parameter definovaný, default hodnota je 10 sekúnd (rovnako ako parametra /TD utility arcsynchro). Viac informácií.
AutoMountPathKonfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Sybase - viac informácií.
BackupOffset
Posun štartovania zálohovania v danej perióde. Udáva sa vo formáte HH:MM. Znamená posun v hodinách a minútach.
Poznámka: Zálohovanie (parametre BackupOffset, BackupPath, BackupPeriode, BackupPassive) je v súčasnosti implementované iba pre platformy Sybase a MS SQL databázy. Na platforme Oracle odporúčame použiť utility rman alebo exp, na platforme PostgreSQL utilitu pg_dump.
BackupPath
Cesta na adresár, do ktorého sa bude odkladať záloha archívnej databázy.
BackupPeriode
Perióda zálohovania, udáva sa v hodinách. Hodnota 0 znamená, že sa nevykonáva zálohovanie.
BackupPassive
Nadobúda hodnoty 0, 1:
 • 1 - archív bude vykonávať zálohovanie archívnej databázy, len ak je pasívny, t.j. ak je pripojený na HOT a je aktívny, ignoruje požiadavky na zálohovanie databázy,
 • 0 - archív bude vykonávať zálohovanie archívnej databázy bez ohľadu na to, či je v stave aktívny alebo pasívny.
CommitCountActive
CommitCountPassive
Počet hodnôt vložených do archívnej databázy, po ktorom D2000 Archiv urobí Commit. Prednastavená hodnota je 1000. Zväčšením hodnoty je možné zmenšiť frekvenciu Commit operácií. Je možné zvlášť nastaviť parameter pre aktívny a pasívny archív.
Parametre CommitCountActive a CommitCountPassive sa dajú nastavovať TELL príkazom SET_OPTION.

Poznámka 1: Aktívnym sa rozumie archív, z ktorého sa čítajú dáta. Pasívny je teda archív pripojený k Standby serveru alebo pasívna inštancia archívu.
Poznámka 2: Parametre CommitCount a CommitTime boli implementované primárne pre Oracle databázy kvôli šetreniu diskov. Pri Commit-e sa inkrementuje SCN číslo, ktoré sa zapisuje do controlfile databázy. Pri zaťaženom archíve tak dochádza k opotrebovaniu disku a poškodeniu controlfile.

CommitDeleteRatio
Počet zmazaných hodnôt (TELL príkazom DELETE_DATA alebo akciou DELETEARCHDATA), ktoré sú považované za ekvivalentné jednej vloženej hodnote, čo sa týka Commitu (viď popis CommitCountActive/CommitCountPassive). Prednastavená hodnota je 100 hodnôt. Parameter sa uplatní pri mazaní väčšieho množstva hodnôt, pri ktorom spôsobuje priebežné commitovanie (a napr. pre databázu Oracle nedôjde k nadmernému použitiu UNDO tablespace).
CommitTimeActive
CommitTimePassive
Čas (v sekundách), po ktorom archív vykonáva periodický Commit. Prednastavená hodnota je 60 sekúnd. Je možné zvlášť nastaviť parameter pre aktívny a pasívny archív. Viď poznámky pri parametroch CommitCountActive/CommitCountPassive.
Parametre CommitTimeActive a CommitTimePassive sa dajú nastavovať TELL príkazom SET_OPTION.
CursorCacheSizeVeľkosť cache na predkompilované kurzory (predkompilované INSERT a prípadne UPDATE príkazy).
Tento parameter je podporovaný od verzie 7.01.007 release 26. Pred touto verziou existovala cache na INSERT statementy, ktorá mala pevnú veľkosť 1500 položiek a UPDATE statementy neboli cachované. Od tejto verzie je veľkosť dynamická. Pokiaľ tento parameter typu DWORD neexistuje (štandardný stav), veľkosť cache nie je obmedzená. Pre jeden archivovaný objekt (jednoduchý alebo štruktúrovaný) je potrebná jedna dvojica INSERT a UPDATE predkompilovaných kurzorov. Optimálny stav je, keď cache je väčšia ako počet archivovaných objektov a nie je treba predkompilované príkazy z cache odstraňovať, aby urobili miesto ďalším.

Na platforme Sybase 6.0, 7.0, 9.0, 12.0 MS SQL a MSDE bola otestovaná cache s veľkosťou viac ako 3000 kurzorov.

Poznámka 1: Zvyčajne nie je potrebné nastavovať parametre CursorCacheSize ani CursorCacheUpdates.
Poznámka 2: Zistenie aktuálneho stavu kurzorovej cache je možné príkazom Tell príkazom SHOW_INFO.
Poznámka 3: Na platforme Oracle je tento parameter ignorovaný - predkompilované INSERT kurzory sa udržujú v cache všetky, predkompilované UPDATE kurzory buď všetky, alebo žiadne v závislosti od parametra CursorCacheUpdates.

CursorCacheUpdates
Ak je tento parameter nastavený na hodnotu 1, v cache sa udržujú aj predkompilované kurzory na UPDATE príkazy.
Tento parameter je podporovaný od verzie 7.01.007 release 26. Pred touto verziou existovala cache na INSERT statementy, ktorá mala pevnú veľkosť 1500 položiek a UPDATE statementy neboli cachované. Od tejto verzie je štandardne zapnutá aj cache na UPDATE príkazy. Pokiaľ tento parameter typu DWORD neexistuje (štandardný stav), cache na UPDATE príkazy je zapnutá.

Poznámka 1: Zvyčajne nie je potrebné nastavovať parametre CursorCacheSize ani CursorCacheUpdates.
Poznámka 2: Zistenie aktuálneho stavu kurzorovej cache je možné príkazom SHOW_INFO.

DataTableSlices
Hodnota 0 (prednastavená) znamená, že archív nepoužíva časové rezy.
Hodnota 1 zapína časové rezy v archíve pre všetky archívne objekty.
Hodnota 2 zapína časové rezy v archíve pre štruktúrované archívy.
Poznámka: Zmena hodnoty na 1 alebo 2 spôsobí nevratnú konverziu archívnej databázy!
Preto odporúčame zálohovanie archívnej databázy pred zmenou tohto parametra. Záloha databázy + dáta z konvertovanej databázy (s pomocou arcsynchro) môžu byť použité na návrat k archívu bez časových rezov.
Poznámka: je možné prejsť z hodnoty 1 (časové rezy pre všetky archívne objekty) na hodnotu 2 (časové rezy pre štruktúrované archívy). Následne je nutné spustiť TELL príkaz CLEANUP_SLICES na zrušenie časových rezov jednoduchých archívnych objektov a presun hodnôt z týchto časových rezov do pôvodných dátových tabuliek.
DbUsername
Parameter mení prednastavenú hodnotu užívateľského mena, pod ktorým sa archív pripája do archívnej databázy.
Prednastavené meno je:
 • dba na platformách Sybase, MSSQL a PostgreSQL
 • <nazov_aplikacie_>_archiv na platforme Oracle (napr. MyTest_archiv)
Poznámka: Parameter je možné využiť pri premenovávaní alebo migrácii aplikácie s Oracle archívom. Inak by bolo nutné urobiť export archívnych tabuliek a ich import pod iným Oracle užívateľom, resp. do inej Oracle schémy (napr. MyNewTest_archiv). Pokiaľ sú na archíve zapnuté aj trezory, odporúčame nastaviť aj parameter TrezorPrefix.
DbPassword
Parameter mení prednastavenú hodnotu užívateľského hesla, pod ktorým sa archív pripája do archívnej databázy.
Parameter je nutné nastaviť, ak je heslo iné ako štandardné swx.
DeleteInSlice0
Pokiaľ sa používajú časové rezy v archíve, hodnota 1 (prednastavená) znamená, že pri periodickom mazaní archívu sa bude mazať aj z nulových rezov (pôvodných dátových tabuliek). Hodnota 0 mazanie vypína. Vtedy pri periodickom mazaní sa z nulového rezu nemaže, ale celý rez bude vyprázdnený (SQL príkaz TRUNCATE TABLE), keď sa ocitne za hĺbkou archivácie. Výhodou je rýchlosť (databáza nie je zaťažovaná DELETE príkazmi, ktoré generujú REDO logy a prípadne následnou automatickou reorganizáciou), nevýhodu je až zdvojnásobenie potrebného diskového miesta na databázu (až kým sa nulové rezy nevyprázdnia).
Pre nové aplikácie tento parameter nemá zmysel meniť, pre staré aplikácie upgradované na verziu 8 a vyššie odporúčame nechať hodnotu 1.
Poznámka: Pokiaľ sú časové rezy vypnuté, parameter DeleteInSlice0 musí mať hodnotu 1, v opačnom prípade sa nebude vykonávať periodické mazanie archívu (pôvodné archívne tabuľky sa považujú za nulové rezy).
DeleteInSlices
Pokiaľ sa používajú časové rezy v archíve, hodnota 0 (prednastavená) znamená, že pri periodickom mazaní archívu sa nemaže z časových rezov, ale celý rez bude vyprázdnený (SQL príkaz TRUNCATE TABLE), keď sa ocitne za hĺbkou archivácie. Výhodou je rýchlosť (databáza nie je zaťažovaná DELETE príkazmi, ktoré generujú REDO logy a prípadne následnou automatickou reorganizáciou), nevýhodu je zväčšenie potrebného diskového miesta na databázu o dáta v jednom časovom reze (t.j. 1 mesiac).
Hodnota 1 znamená, že pri periodickom mazaní sa budú vykonávať DELETE príkazy (a prípadne automatická reorganizácia, pokiaľ je nakonfigurovaná).
Odporúčame ponechať hodnotu tohto parametra na 0.
DiskUsageWarning
Nastavením parametra na hodnotu 0 sa vypne varovanie archívu (iba ODBC verzia), že voľné miesto na disku s archívnou databázou je menšie ako 10% veľkosti archívnej databázy.
Prednastavená hodnota 1 znamená, že varovanie sa vypíše na všetky procesy D2000 HI.
Poznámka: Parameter DiskUsageWarning sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION.
DropOldRequests
Pokiaľ je zapnuté spracovanie prepočítavania starších hodnôt vypočítaných archívov pomocným prepočtovým taskom (viď parameter RecalcImmediateDepth), nastavenie parametra DropOldRequests na hodnotu 1 spôsobí, že prepočty sa nevykonajú, ale zapisujú do súboru v adresári aplikácie. Názov súboru je SELF_ARCHIV_DROPPED_CALCS.DAT pre proces SELF.ARC, resp. meno_ARCHIV_DROPPED_CALCS.DAT pre proces meno.ARC. Obsah súboru je možné následne spracovať TELL príkazom CALC_OLD_REQUESTS. Prednastavená hodnota parametra DropOldRequests=0 znamená, že prepočty sa vykonávajú.
Poznámka: Parameter DropOldRequests sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION DROP_OLD_REQUESTS ON/OFF.
DSN_Override
Tento parameter má podobný význam pre archív na platformách Sybase / MS SQL / PostgreSQL, ako má parameter TNS_Service_Name pre archív na platforme Oracle. T.j. umožňuje zmeniť preddefinované DSN (Aplikacia.Archiv pre SELF.ARC, resp. Aplikacia.Arcname.Archiv pre Arcname.ARC), ktoré proces D2000 Archiv použije na pripojenie sa k archívnej databáze. Takto je umožnené spustiť napr. na jednom počítači dve inštancie archívu.
Ak parameter nie je definovaný alebo jeho hodnota je prázdna, vtedy sa použije preddefinované DSN.
Poznámka 1: Parameter bol implementovaný v D2000 verzii 8.0.
Poznámka 2: Pokiaľ je nastavená hodnota parametra DSN_Override, tak pri editácii archívu v D2MC sa edituje nie preddefinované DSN archívu, ale DSN, ktorého názov je v parametri DSN_Override.
ForceSelectIndexAk je tento parameter typu DWORD nastavený na nenulovú hodnotu, pri čítaní zo Sybase Anywhere verzie 9 a vyšších sa použije FORCE INDEX klauzula SELECT príkazu.
Sybase verzia 9.0.1 a vyššie implementujú v SELECT príkaze klauzulu FORCE INDEX (meno_indexu), ktorá obchádza optimalizátor SQL príkazov a prikazuje použiť pri SELECT-e zvolený index. Parameter ForceSelectIndex bol implementovaný kvôli zrýchleniu čítania z archívnej databázy, ale skutočný prínos je nutné otestovať.

Poznámka 1: Pokiaľ je čítanie z archívnej databázy Sybase pomalé, overte, či je voľba Optimization_goal nastavená na First-row.
Postup: Otvorte Sybase Central, pripojte sa k archívnej databáze, kliknite na ňu pravým tlačidlom, choďte do Options, nájdite voľbu Optimization_goal, a overte, že má hodnotu First-row. Ak nie, zmeňte hodnotu z All-rows na First-row a kliknite Set Permanent Now.
Poznámka 2: Zistenie, či je parameter ForceSelectIndex zapnutý, je možné príkazom SHOW_INFO.
FreeSpaceQuery
Parameter typu STRING určuje, akým spôsobom zisťuje D2000 Archiv voľné miesto v archívnej databáze na platforme Oracle:
 • USER - voľné miesto sa zisťuje z databázového view USER_FREE_SPACE (prednastavená hodnota),
 • DBA - voľné miesto sa zisťuje z databázového view DBA_FREE_SPACE (užívateľ musí mať práva na čítanie z tohto view),
 • NONE - voľné miesto sa nezisťuje.
Voľné miesto v databáze je zobrazované ako položka FreeSpace v preddefinovanej štruktúre SV._System_ArchivPerformance. Pokiaľ nie je parameter FreeSpaceQuery zadaný alebo je iný ako vymenované hodnoty, voľné miesto sa zisťuje z databázového view USER_FREE_SPACE.
Poznámka 1: Parameter bol implementovaný kvôli zasekávaniu sa archívu v konkrétnej aplikácii, ktoré bolo spôsobené zisťovaním voľného miesta z databázového view USER_FREE_SPACE. Implementácia tohto parametra a jeho nastavenie na hodnotu NONE a neskôr DBA problém vyriešilo.
Poznámka 2: Od verzie D2000 v7.02.005 sú parametre databázy FreeSpace, AutoExtensible a DatabaseSize zisťované pri každom 100. commite. Tj. frekvencia zmien je ovplyvnená aj parametrami CommitCountActive/CommitCountPassive a CommitTimeActive/CommitTimePassive.
IsochronousCache
Hodnota 1 prepína cache archívu do nového módu, tzv. izochrónnej cache. V tomto móde funguje cache procesu D2000 Archiv nasledovne:
 • Hodnoty všetkých archivovaných hodnôt (s výnimkou objektov vypočítaných pri čítaní - OnRead archívy - ktoré nie sú cachované) sú držané v cache rovnakú dobu (pre výnimky viď popis parametra IsoCacheFullDepth).
 • Doba držania hodnôt (časová hĺbka cache) je dynamicky prispôsobovaná tak, aby veľkosť cache zodpovedala hodnote zadanej parametrom MaxCacheSize.
 • Hodnoty z cache sú používané aj pre čítanie do grafov a eventov.
 • Hodnoty z cache sú používané aj vtedy, keď cache neobsahuje celý požadovaný časový interval (zvyšok hodnôt je dočítaný z databázy).
 • Pokiaľ cache konkrétneho archivovaného objektu neobsahuje dostatočnú hĺbku dát a nasleduje čítanie dát z databázy, tieto dáta sú doplnené do cache (iba tie, ktoré nie sú staršie ako časová hĺbka cache).
 • Hodnoty čítané z cache majú nastavený príznak (flag) 'M'.
Pokiaľ je parameter IsochronousCache nastavený na hodnotu 0, funguje cache pôvodným sposobom, tj:
 • V cache sú držané hodnoty iba tých archivovaných objektov, ktoré sú potrebné pre iné vypočítané a štatistické archívne objekty (iba pre tie, ktoré sú vypočítané priebežne - Continuous archívy).
 • Doba držania hodnôt (časová hĺbka cache) je pre každý objekt nastavovaná zvlášť podľa maximálnej periódy na ňom závislých vypočítaných a štatistických archívnych objektov. Pokiaľ je veľkosť cache zadaná parametrom MaxCacheSize nedostatočná, sú z cache odstraňované najzriedkavejšie čítané objekty.
 • Hodnoty z cache sa používajú pre štatistické výpočty, nie pre čítanie do grafov a eventov.
 • Hodnoty z cache sa používajú iba vtedy, keď cache obsahuje celý požadovaný časový interval.
 • Do cache konkrétneho archivovaného objektu sa vkladajú iba dáta novšie ako najstaršie, ktoré už cache obsahuje - staršie dáta sa do cache nikdy nedopĺňajú.
Zapnutím izochrónnej cache a nastavením dostatočne veľkej cache (v závislosti od zaťaženia archívu) je možné dosiahnuť stav "in memory archive", v ktorom je hĺbka archívnej cache taká (napr. niekoľko hodín), že postačuje na bežné čítanie do grafov a skriptov, čo zrýchli otváranie grafov a zníži záťaž archívnej databázy. Zapnutie izochrónnej cache sa odporúča aj v prípade bilančných systémov, ktoré majú veľa archívnych objektov vypočítaných na požiadanie (OnDemand archívy) a sú počítané v závese za reálnym časom (napr. s hodinovým oneskorením). Nastavenie dostatočnej časovej hĺbky zabezpečí, že dáta potrebné pre výpočet štatistických a vypočítaných archívov budú k dispozícii v cache, čo prepočty zrýchli.

Poznámka: Parameter IsochronousCache sa dá nastavovať TELL príkazom SET_OPTION.
Poznámka: Dynamické prispôsobovanie hĺbky cache je možné sledovať pomocou Systémovej konzoly po zapnutí debug kategórie DBG.ARCHIV.CACHE.
IsoCacheFullDepth
Parameter má význam, iba ak je zapnutá Izochrónna cache nastavením parametra IsochronousCache.
Hodnota 0 znamená, že doba držania hodnôt (časová hĺbka cache) je pre každý objekt rovnaká.
Hodnota 1 znamená, že pokiaľ existujú vypočítané alebo štatistické objekty s periódou dlhšou ako aktuálna časová hĺbka cache, dáta zdrojových objektov budú mať predĺženú hĺbku cache.

Príklad:
majme primárny zmenový archív H.X
majme aktuálnu hĺbku cache 45 minút (závisí od hodnoty MaxCacheSize a záťaže archívu)
majme štatistický archív H.X.AVG definovaný ako 3-hodinový priemer z H.X
pokiaľ IsoCacheFullDepth=0, časová hĺbka cache H.X bude 45 minút
pokiaľ IsoCacheFullDepth=1, časová hĺbka cache H.X bude 3 hodiny, takže pri periodickom výpočte H.X.AVG budú k dispozícii všetky dáta z poslednej periódy

Poznámka: Parameter IsoCacheFullDepth sa dá nastavovať TELL príkazom SET_OPTION.
IsoCacheAutoFill
Parameter má význam, iba ak je zapnutá Izochrónna cache nastavením parametra IsochronousCache.
Hodnota 1 znamená, že po štarte archívu bude izochrónna cache naplnená načítaním hodnôt z archívnej databázy. Načítanie sa vykoná pre všetky archívne objekty s výnimkou archívov počítaných pri čítaní. Časová hĺbka čítania je určená dynamickým parametrom IsoCacheDepth.
Poznámka: Ručné načítanie dát do izochrónnej cache sa dá vyvolať aj TELL príkazom FILL_CACHE.
Poznámka: Pre inštančný archív prebehne čítanie dát do cache až po zaplátaní všetkých archívnych dier (viď parameter ArcsynchroAuto), pre neinštančný archív prebehne čítanie dát do cache hneď po inicializácii archívu.
IsoCacheDepth
Parameter má význam, iba ak je zapnutá Izochrónna cache nastavením parametra IsochronousCache.
Parameter určuje časovú hĺbku izochrónnej cache v sekundách. Parameter je dynamický, t.j. menený počas behu archívu v závislosti od zaťaženia archívu tak, aby veľkosť izochrónnej cache bola udržovaná na požadovanej hodnote MaxCacheSize. Pokiaľ sa časová hĺbka zmení, archív automaticky zapíše novú hodnotu parametra IsoCacheDepth do registrov. Poznámka: Parameter IsoCacheDepth sa dá nastavovať TELL príkazom SET_OPTION, čo je použiteľné pri zväčšení izochrónnej cache (SET_CACHE), ručnom nastavení parametra IsoCacheDepth a ručnom načítaní dát do izochrónnej cache (FILL_CACHE).
MaxCacheSize
Veľkosť pamäte [MB], ktorú môže proces D2000 Archiv používať na vytvorenie dynamickej cache. Použitie archívnej cache výrazne zrýchľuje výpočty štatistických archívnych objektov.
Poznámka: Parameter MaxCacheSize sa dá nastavovať TELL príkazom SET_CACHE.
MaxOpenTrezorsMaximálny počet trezorov súčasne otvorených na čítanie.
Pri použití databázy Sybase Anywhere Engine (t.j. nie Network Server) je maximálny počet súčasných užívateľských spojení obmedzený na 10. Ak je zapnuté trezorovanie, tak až 6 spojení spotrebuje archív na bežnú prácu (čítanie, zápis, mazanie/reorganizácia, konfigurácia, aktuálny trezor, predchádzajúci trezor). Na čítanie z namountovaných trezorov zostanú iba 4 spojenia, preto ak je zapnuté trezorovanie, treba nastaviť parameter MaxOpenTrezors na hodnotu max. 4.
V prípade dosiahnutia maximálneho počtu súčasných užívateľských spojení, bude pri čítaní z trezoru vypisovať archív chybu
(08004) [Sybase][ODBC Driver][Adaptive Server Anywhere]Database server connection limit exceeded ErrorCode=-102.

Prednastavená hodnota parametra je z dôvodov spätnej kompatibility 10.
Pri použití Sybase Anywhere Network Server je možné hodnotu parametra zväčšiť.
Od verzie D2000 7.01.21 je možné nastavením parametra MaxOpenTrezors=0 obmedzenie vypnúť.

Poznámka:
 1. Parameter je použiteľný iba pre platformu Sybase, pre platformy Oracle a PostgreSQL je ignorovaný.
 2. Tell príkazom LIST_TREZOR na platforme Sybase je možné zistiť, koľko a ktoré trezory sú otvorené (stĺpec Open).
OldValOnAuxTask
Staré hodnoty z komunikácie (ktoré idú iba do archívu a majú archívny flag OldVal) budú spracované na pomocnom prepočtovom tasku.
Tento parameter slúži na optimalizáciu výkonnosti archívu v špecifických aplikáciách. Pokiaľ komunikácia bežne generuje väčšie množstvo starých hodnôt (napr. protokol NMEA-0183 na linke File I/O), nastavenie parametra na hodnotu 1 odľahčí hlavný task presunutím starých hodnôt na pomocný prepočtový task.
Prednastavená hodnota 0 znamená, že staré hodnoty sa spracujú na hlavnom tasku.
Parameter OldValOnAuxTask sa dá nastavovať TELL príkazom SET_OPTION.
OneThreadForGraph
Hodnota parametra môže byť 0 alebo 1. Pri nastavení parametra OneThreadForGraph = 1, sa pri čítaní dát pre jednu inštanciu grafu použije len jedno vlákno. Ak OneThreadForGraph = 0, použije sa počet vlákien definovaných v parametri ReadThreadsCount.
PG_CreateTrezor
Konfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme PostgreSQL - viac informácií.

PG_ReorganizeSlice

Hodnota určujúca, aký mechanizmus sa použije na platforme PostgreSQL pri reorganizácii predchádzajúcich časových rezov:
 • 0 - použije sa príkaz VACUUM (prednastavené)
 • 1 - použije sa príkaz VACUUM FULL
 • 2 - použije sa príkaz CLUSTER
 • 3 - neurobí sa nič
Poznámka: hodnota PG_ReorganizeSlice sa uplatní aj pri TELL príkaze REORGANIZE pre SLICE=-3 ("predchádzajúci časový rez") a SLICE=-4 ("všetky časové rezy staršie ako aktuálny časový rez").
Poznámka: Parameter PG_ReorganizeSlice sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION.

PG_ReorgSliceTime

Hodnota určujúca dobu (v sekundách), po ktorej sa na platforme PostgreSQL uskutoční reorganizácia predchádzajúcich časových rezov. Prednastavená hodnota je 3600 + 600 sekúnd, t.j. hodina a desať minút po tom, čo sa predchádzajúce časové rezy prestali používať.
Poznámka: Parameter PG_ReorgSliceTime sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION. 

PG_TrezorFileMulti

Konfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme PostgreSQL - viac informácií.
Parameter PG_TrezorFileMulti sa dá nastavovať TELL príkazom SET_OPTION.

PG_TrezorFilePath

Konfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme PostgreSQL - viac informácií.

PG_TrezorName0

Konfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme PostgreSQL - viac informácií.

PG_TrezorName

Konfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme PostgreSQL - viac informácií.

Pg_TrezorOldConnect

Konfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme PostgreSQL - hodnota 1 zapína stará spôsob práce (permanentné databázové spojenie na každý pripojený trezor), ktoré má vyššie nároky na databázový server. Hodnota 0 (prednastavená) spôsobí, že spojenie sa otvára iba pri čítaní konkrétneho trezora a následne je zatvorené.
ReadThreadsCount
Počet vlákien (thread) zabezpečujúcich paralelný prístup k dátam z archívu. Možné hodnoty 1...10. Prednastavená hodnota je 1. Hodnota väčšia ako 1 vyžaduje aby licencia obsahovala balík "High Performance Archiv".
ReadTimeBeforeStart

Experimentálny parameter. Pri čítaní časového intervalu <Start, Stop> z archívu, sa bude čítať interval <Start-ReadTimeBeforeStart, Stop>. Pre konkrétne aplikácie, vhodnou voľbou parametra ReadTimeBeforeStart možno dosiahnuť, že sa načíta aj prvá hodnota pred časovým intervalom <Start, Stop>, ktorá je inak dočítavaná samostatným SELECT príkazom.
Prednastavená hodnota parametra ReadTimeBeforeStart je 0 sekúnd.

RecalcImmediateDepth
Časová hĺbka (v sekundách) prepočtov archivovaných hodnôt, ktoré sú vykonávané hlavným taskom. Default hodnota 0 znamená, že všetky prepočty archivovaných hodnôt sú vykonávané hlavným archívnym taskom. Nenulová hodnota znamená, že prepočty staršie ako RecalcImmediateDepth sekúnd budú vykonávané pomocným prepočtovým taskom, takže hlavný archívny task nebude zaťažovaný dopočtami starých údajov.
Prepočty archivovaných hodnôt (vypočítané a štatistické archívy) sú iniciované príchodom hodnoty so staršou časovou značkou. Pokiaľ prepočítavaný časový interval obsahuje aj hodnoty staršie ako RecalcImmediateDepth sekúnd, bude prepočítaný pomocným prepočtovým taskom.

Poznámka 1: Parameter RecalcImmediateDepth sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION RecalcImmediateDepth sekundy/OFF.
Poznámka 2: Prepočty vyžiadané TELL príkazom RECALC sú vykonávané hlavným archívnym taskom.

RecalcParallelInterval
Udáva veľkosť prepočítavaného intervalu (v sekundách) určeného na paralelizáciu. Parameter má zmysel pre multiwrite archívy (t.j. pokiaľ hodnota parametra WriteThreadsCount > 1 a teda archív používa viacero zapisovacích taskov). Pokiaľ sa parameter RecalcParallelInterval nastaví na nenulovú hodnotu (prednastavená hodnota je 0), tak prepočty časových intervalov väčších ako zadaná hodnota vyvolané externe (TELL príkazom alebo zo skriptu) nebudú prebiehať na zapisovacom tasku pridelenom prepočítavanému archívnemu objektu, ale na prepočet sa použije ten zapisovací task, ktorý má vo fronte najmenej požiadaviek na prepočet intervalu.
Parameter slúži na zrýchlenie prepočtov v bilančných systémoch, ktoré používajú štruktúrované vypočítané/štatistické archívne objekty. Pokiaľ príde požiadavka na prepočet celej štruktúry, štandardne sa výpočty pre všetky riadky štruktúry vykonávajú na konkrétnom zapisovacom tasku. Nastavenie parametra RecalcParallelInterval na nenulovú hodnotu spôsobí, že prepočty pre jednotlivé riadky sa paralelizujú. Avšak výsledné vypočítané hodnoty budú stále vkladané do databázy iba jedným konkrétnym zapisovacím taskom určeným pre konkrétny archívny objekt.
Poznámka 1: Parameter nemá vplyv na prepočty intervalov spôsobené príchodom novej hodnoty, iba na prepočty vynútené TELL príkazmi a zo skriptu.
Poznámka 2: Parameter RecalcParallelInterval sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION.
RecalcTimeIntervalLimit
Parameter (udávaný v hodinách) pre proces D2000 Archiv definuje obmedzenie časového intervalu na prepočet štatistík. Pokiaľ je vygenerovaná požiadavka na prepočet dlhšieho intervalu (vnútorne alebo TELL príkazom RECALC), bude rozdrobená na niekoľko kratších požiadaviek s maximálnou dĺžkou určenou parametrom RecalcTimeIntervalLimit. Tento parameter slúži na ochranu proti pádu procesu D2000 Archiv pri prepočtoch dlhých časových intevalov zadaných užívateľom alebo spôsobených príchodom starej hodnoty.
Poznámka 1: Ak je hodnota = 0, časový interval nie je obmedzený - pôvodné správanie.
Poznámka 2: Parameter RecalcTimeIntervalLimit sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION RecalcTimeIntervalLimit hodiny/OFF.
RecalcUseTrezor
Hodnota parametra môže byť 0 alebo 1.
Pri nastavení parametra RacalcUseTrezor = 1 bude archív pri spätných prepočtoch čítať dáta aj z trezorových databáz. K čítaniu z trezorov dôjde vtedy, ak sú požadované dáta za hĺbkou archivácie čítaného objektu.
Parameter sa dá nastaviť aj TELL príkazom SET_OPTION RECALC_USE_TREZOR ON.

ReorganizeOffset

Posun štartovania periodickej reorganizácie v danej perióde. Udáva sa vo formáte HH:MM. Znamená posun v hodinách a minútach. Viď popis parametra ReorganizePeriode.
ReorganizePeriode
Perióda periodickej reorganizácie zadaná v hodinách. Pri periodickej reorganizácii sa reorganizujú všetky archívne tabuľky bez ohľadu na množstvo vymazaných riadkov a čas poslednej reorganizácie (viď parametre ReorganizeTableRowLimit a ReorganizeTableTimeLimit).
Hodnota 0 znamená, že sa nevykonáva periodická reorganizácia.
Poznámka: Periodická reorganizácia je ovplyvňovaná štartovacími parametrami /DBCA, /DBCY, /DBCP a /DBCA ako obyčajná automatická reorganizácia.
ReorganizeTableRowLimit
ReorganizeTableTimeLimit
Parametre definujú, kedy proces D2000 Archiv vykoná automatickú reorganizáciu archívu. Automatická reorganizácia archívu sa vykoná vtedy, ak je z tabuľky zmazaný väčší počet riadkov ako je uvedené v parametri. ReorganizeTableRowLimit, avšak nie častejšie ako je počet hodín daný parametrom ReorganizeTableTimeLimit (napr. ReorganizeTableRowLimit=50000 a ReorganizeTableRowLimit=24 --> automatická reorganizácia archívu sa vykoná po zmazaní 50000 hodnôt z archívnej tabuľky, ale nie častejšie ako raz za 24 hodín).

Upozornenie:
Parametre platia len pre archív na platformách Oracle, PostgreSQL a Sybase 9.0 a vyššie.
SelectBeforeUI
Ak je hodnota parametra 1, tak pred Insert/Update sa vykoná Select, ktorý zisťuje, či už hodnota s takýmto časom je v databáze. Ak áno, vykoná sa Update. Ak nie, vykoná sa Insert. Pri použití tohto parametra je nutné zapnutie parametra IsochronousCache a nastavenie parametra RecalcImmediateDepth na hodnotu 0.
Default hodnota parametra je 0.
Poznámka: parameter má zmysel pre PgSql archívy na minimalizáciu generovania transakčných ID (XID) pri použití DSN s nastavením "Level of rollback on errors" na hodnotu Transaction.
Poznámka: pre PgSql od verzie 9.5 je možné na redukciu generovania XID použiť parameter Upsert.
Poznámka: utilita arcsynchro má parameter /UF plniaci rovnaký účel.
Tablespace_Name
Konfiguračný parameter pre archívnu databázu na platforme Oracle - udáva názov archívneho tablespace. Pokiaľ nie je zadaný, predpokladá sa hodnota NAZOV_APLIKACIE_TS_ARCHIV. Ak je hodnota vyplnená chybne, proces D2000 Archiv nebude správne hlásiť informácie o archívnom tablespace v systémovej štruktúre SV._System_ArchivPerformance (stĺpce DatabaseSize, AutoExtensible, FreeSpace, DataSize).
Poznámka: Parameter Tablespace_Name sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION Tablespace_Name meno_tablespace.
TNS_Service_Name
Konfiguračný parameter pre archívnu databázu na platforme Oracle - udáva TNS databázy, v ktorej je archívny tablespace.
TNS_Service_Name_TrezorKonfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Oracle - viac informácií.
Trezor_Active_OnlyKonfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Oracle - viac informácií
TrezorCompressPath
Konfiguračný parameter pre trezorové databázy:

TrezorCompressOffline

Konfiguračný parameter pre trezorové databázy:
TrezorCompressTime
Konfiguračný parameter pre trezorové databázy:
TrezorCountDatafilesKonfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Oracle - viac informácií.
TrezorCountSegmentsKonfiguračný parameter pre trezorové databázy:
TrezorDatafileSizeStepKonfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Oracle - viac informácií.
TrezorDatafileSuffixKonfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Oracle - viac informácií.
TrezorMaxDatafileSizeKonfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Oracle - viac informácií.
TrezorNologgingKonfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Oracle - viac informácií.
TrezorPathKonfiguračný parameter pre trezorové databázy:
TrezorPostCompressCmdKonfiguračný parameter pre trezorové databázy:
TrezorPostCompressParKonfiguračný parameter pre trezorové databázy:

TrezorPeriod

Konfiguračný parameter pre trezorové databázy:
TrezorPrefix
Konfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Oracle - viac informácií.
TrezorReadOnlyTimeoutKonfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Oracle - viac informácií.
TrezorStartDatafileSizeKonfiguračný parameter pre trezorové databázy na platforme Oracle - viac informácií.
Upsert
Nastavenie parametra na hodnotu 1 zapína použitie SQL príkazu "UPSERT" (kombinácia Insert a Update SQL príkazu), ktorý je podporovaný pre databázu PostgreSql od verzie 9.5. V takom prípade bude vkladanie hodnôt do archívnej a trezorových databáz realizované pomocou príkazu INSERT .. ON CONFLICT .. DO UPDATE. Toto umožní nastaviť ODBC pre archív tak, že parameter ODBC spojenia "Level of rollback on errors" sa môže nastaviť na hodnotu Transaction (namiesto doteraz štandardného nastavenia na hodnotu Statement). To výrazne zníži generovanie XID (transakčných ID v databáze spojených s existenciou savepointov izolujúcich každý jednotlivý SQL príkaz) a následne zmenší réžiu PostgreSQL s tým spojenú (častý vacuuming na vyhnutie sa "transaction ID wraparound").
Poznámka: pre staršie verzie PgSql ako 9.5 je možné na redukciu generovania XID použiť parameter SelectBeforeUI.
Poznámka: utilita arcsynchro má parameter /UP plniaci rovnaký účel.
WorkingHoursStart
WorkingHoursEnd
Hodina označujúca začiatok a koniec pracovných hodín. Počas pracovných hodín sú minimalizované časovo náročné operácie archívu s cieľom zvýšiť disponibilitu archívu.
Je možné zadávať nielen štandardný pracovný deň (napr. WorkingHoursStart=6, WorkingHoursEnd=18) ale aj deň pokrývajúci polnoc (napr. WorkingHoursStart=14, WorkingHoursEnd=5 resp. WorkingHoursEnd=29). Prednastavená hodnota 0 obidvoch parametrov vypína funkčnosť pracovného dňa.
Poznámka: Parametre ovplyvňujú na všetkých databázových platformách periodické mazanie a reorganizáciu a na platforme Oracle zisťovanie voľného miesta v archívnom tablespace.
Poznámka: Parametre WorkingHoursStart a WorkingHoursEnd sa dajú ovládať TELL príkazom SET_OPTION.
WriteThreadsCount
Počet vlákien (thread) zabezpečujúcich paralelný zápis hodnôt do databázy. Možné hodnoty sú 1...16. Prednastavená hodnota je 1. Hodnota väčšia ako 1 vyžaduje aby licencia obsahovala balík "High Performance Archiv". Parameter je implementovaný od verzie 8.00.011. Pre zaťažené archívy na platformách PostgreSQL a Oracle sa odporúča nastaviť hodnotu rovnú počtu procesorov, resp. jadier na archívnom serveri. Pre platformu Sybase nebolo zistené zlepšenie výkonu pri paralelizácii zápisu.


Poznámka: Jednotlivé parametre archívu je možno zmeniť po vybratí si konkrétneho parametra v zozname v pravej časti okna a stlačením tlačidla Enter, prípadne dvojitým kliknutím nad týmto parametrom.

Súvisiace stránky:

Write a comment...