Dátový kontajner je interná dátová štruktúra umožňujúca uchovávať jednoduché aj štruktúrované hodnoty podľa kľúča.
Vlastníkom kontajnera je vždy jedna bežiaca inštancia skriptu. Dátový kontajner je možné zdieľať medzi rôznymi skriptami, aj procesmi.
Kontajner má vlastný jednoznačný identifikátor.

Vznik kontajnera zabezpečujú akcie CNT_CREATE - voľne použiteľný kontajner, alebo GETARCHARR_TO_CNT. Druhý typ kontajnera je plnený stránkami, ktoré obsahujú dáta prečítané z archívu.
Takto koncipovaný prístup do archívu je efektívnejší (spotreba pamäte a čiastočne rýchlosť) ako použitie akcie GETARCHARR. Pre kontajner vytvorený akciou GETARCHARR_TO_CNT sú použiteľné len akcie CNT_GETNR, CNT_FIND and CNT_DESTROY (príklad).
Kontajner zaniká automaticky zánikom skriptu, ktorý ho vlastní alebo vykonaním akcie CNT_DESTROY.

Veľkosť kontajnera nie je určená a je obmedzená len veľkosťou operačnej pamäte počítača.

Každá hodnota v kontajneri je jednoznačne identifikovaná pomocou tzv. kľúča.
Hodnoty je možné do kontajnera ľubovoľne vkladať, vyhľadávať, prezerať a mazať. Hodnoty vkladané do kontajnera môžu byť ľubovoľného typu (Int, Bool, Text, Real, Time), prípadne štruktúry (celá štruktúrovaná premenná, riadok, ...). Typ hodnoty kľúča musí byť Int, Bool, Text, Real alebo Time, pričom platí, že všetky kľúče v kontajneri musia byť rovnakého typu.

Prácu s dátovým kontajnerom zabezpečujú akcie uvedené v dokumente Akcie v skriptoch.


Prenos dátových kontajnerov medzi bežiacimi ESL skriptami

Prenos kontajnerov je možný pomocou RPC procedúr. V deklarácii RPC procedúry je potrebné označiť parameter, reprezentujúci handle na kontajner, špeciálnym typom CNT_HANDLE. Algoritmus je podmienený existenciou dátových kontajnerov. Ak handle na dátový kontajner je neplatná hodnota alebo ukazuje na neexistujúci dátový kontajner, algoritmus skončí s chybou.
Hodnota lokálnych premenných typu CNT_HANDLE je interpretovaná ako celočíselná (INT).

Deklarácia RPC procedúry:


 RPC PROCEDURE ProcName [([IN] CNT_HANDLE paramName1[,paramName2, ...] [IN] CNT_HANDLE paramName3]...)] 

 ;akcie
 
 END ProcName 

Poznámky:

 • Vlastníkom dátového kontajnera môže byť výlučne vždy iba jeden ESL skript, ktorý zároveň zabezpečí aj zrušenie dátového kontajnera.
 • Dátové kontajnery je možné prenášať aj medzi ESL skriptami rôznych procesov. Pri tomto spôsobe dochádza k prenosu všetkých dát, ktoré sú umiestnené v kontajneri.
 • Ak pri volaní RPC procedúry ako skutočný parameter na mieste formálneho parametra typu CNT_HANDLE použijete obyčajnú hodnotu, ktorá nie je handle, ESL skript vyhľadá dátový kontajner podľa vstupnej hodnoty.
  1. Ak dátový kontajner označený vstupnou hodnotou existuje, tak ho prenesie.
  2. Ak dátový kontajner označený vstupnou hodnotou neexistuje, tak ESL skript vyhlási chybu - kontajner s handle = x nenašiel (nie sú dáta 22).

    INT _cnt_handle
    
    _cnt_handle := 5
    
    CALL [objIdent] CNT (_cnt_handle) ON procIdent
  3. Ak vstupná hodnota, reprezentujúca handle, je neplatná (Invalid), volajúci Esl skript je ukončený s RunTime chybou.
 • Ak je volanie RPC procedúry asynchrónne, po takom volaní kontajner v tomto skripte zaniká a vlastníkom sa stáva volaný ESL skript:
   ******************
   
   ; volaný ESL skript
   RPC PROCEDURE InsertToContainer(CNT_HANDLE _handle)
   .....
   END InsertToContainer
   
   ***************
   
   
   ; volajúci ESL skript
   INT _cnt_handle
   
   CALL[...] InsertToContainer(_cnt_handle) ASYNC ON
   ....
   ; Po takomto volaní, kontajner v tomto skripte zaniká, vlastníkom sa stáva volaný ESL skript
   
   *****************
 • Ak je volanie RPC procedúry synchrónne, tak sú dve možnosti:
  1. Ak formálny parameter reprezentujúci CNT_HANDLE je označený kľúčovým slovom IN, pri volaní RPC procedúry sa vlastníkom dátového kontajnera natrvalo stane ESL skript obsahujúci deklaráciu volanej RPC procedúry.

    ******************
    ; volaný ESL skript
    RPC PROCEDURE InsertToContainer(IN CNT_HANDLE _handle)
    .....
    END InsertToContainer
    ***************
    
   
    ; volajúci ESL skript
    INT _cnt_handle
    
    CALL[...] InsertToContainer(_cnt_handle) ON ....
    ; Po takomto volaní kontajner v tomto skripte zaniká, vlastníkom sa stáva volaný ESL skript
    *************** 
  2. Ak formálny parameter reprezentujúci CNT_HANDLE nie je označený kľúčovým slovom IN, pri volaní RPC procedúry sa dočasným vlastníkom dátového kontajnera stane ESL skript obsahujúci deklaráciu volanej RPC procedúry. Po skončení volanej RPC procedúry sa vlastníkom stáva skript, z ktorého bola RPC procedúra volaná.

    ******************
    ; volaný ESL skript
    RPC PROCEDURE InsertToContainer(CNT_HANDLE _handle)
    .....
    END InsertToContainer
    ***************
    
    
    ; volajúci ESL skript
    INT _cnt_handle
    
    CALL[...] InsertToContainer(_cnt_handle) ON ....
    ; Po takomto volaní, vlastníkom dátového kontajnera ostáva volajúci ESL skript
    *************** 
  Príklad 1:
   INT _INTER_HANDLE
   
   RPC PROCEDURE MakeWithCNT_IN (IN CNT_HANDLE _CNT_Handle, BOOL _bOk) 
   
   INT _iKey 
   INT _value
   BOOL _bFound
   
   _iKey := 1
   _INTER_HANDLE := _CNT_Handle
   CNT_FIND _INTER_HANDLE, _iKey, _value, _bFound
   
   IF _bFound THEN
   _value := 3
   CNT_INSERT _INTER_HANDLE, _iKey, _value 
   ENDIF
   
   END MakeWithCNT_IN
   
   RPC PROCEDURE MakeWithCNT_IN_OUT (CNT_HANDLE _CNT_Handle, BOOL _bOk)
   
   INT _iKey 
   INT _value
   BOOL _bFound 
   
   _iKey := 1
   _INTER_HANDLE := _CNT_Handle
   CNT_FIND _INTER_HANDLE, _iKey, _value, _bFound
   
   IF _bFound THEN
   _value := 3
   CNT_INSERT _INTER_HANDLE, _iKey, _value
   ENDIF
   
   END MakeWithCNT_IN_OUT 


  Príklad 2:
   INT _Handle
   
   PROCEDURE Interny_call(BOOL _bOk)
   INT _iKey 
   INT _value
   BOOL _bFound 
   
   _bOk := @TRUE
   _iKey := 1
   
   ;*****************************************************************************
   ;** Prenesie cnt do druhého skriptu a tam vymení na kľúči 1 hodnotu na 3
   ;** 
   ;*****************************************************************************
   
   CALL [E.1] MakeWithCNT_IN_OUT(_Handle,_bOk) ON SELF.EVH 
   
   IF !_bOk THEN
   RETURN
   ENDIF
   
   CNT_FIND _Handle, _iKey, _value, _bFind
   
   _bOk := _bFind & _value = 3
   
   ;*****************************************************************************
   ;** Prenesie cnt do druhého, tento skript sa ho vzdáva
   ;**
   ;*****************************************************************************
   
   CALL [E.1] MakeWithCNT_IN(_Handle, _bOk) ON SELF.EVH
   END Interny_call
   
   BEGIN
   
   INT _iKey 
   INT _value
   
   _iKey := 1
   _value := 2
   CNT_CREATE _Handle
   CNT_INSERT _Handle, _iKey, _value
   
   END 

Súvisiace stránky:

Write a comment...