Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • výstupný meraný bod a príslušný vstupný meraný bod musia byť rovnakého typu (Ao-Ai, Dout-Di, TxtO-TxtI, ...),
  • v konfigurácii meraného bodu sa nastaví ASDU 252 (záložka Adresa, parameter Typ ASDU).

Poznámka pre patche z 19.5.2023 a novšie: ak nie sú vstupný a výstupný bod rovnakého typu, prebehne konverzia, a zároveň sa do logu linky uloží varovanie.


Kotva
parametre_stanice
parametre_stanice
Parametre komunikačnej stanice:

...