Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

D2000 Komponenty slúžia pre rýchlu a efektívnu tvorbu vizualizácie, základného prehľadu Stavu, hodnoty, procesu, zariadenia, merania, regulácie, stavu procesu a poskytujú základné ukazovatele pre užívateľa / operátora.

 

 • Komponent je schéma, slúžiaca na zapuzdrenie dizajnu a funkcionality grafického objektu
 • Jednoduché opätovné použitie
 • Dátová väzba je parametrizovaná z rodičovskej schémy
 • Podpora neobmedzeného vnárania komponentov
 • Kategorizácia komponentov

Použitie komponentov

Výber objektu komponent a vloženie do schémy

 Image Removed

 Obrázok  1Výber objektu komponent

 

Použite komponentu na schéme a parametrizácia

Image Removed

Components serve for fast and effective creation of visualization, basic overview of a status, values, process, devices, measurements, regulation, process status and provide basic pointers for a user/operator. 

 

 • Component is a scheme used for embedding design and functionality of a graphic object 
 • Easy repeated use
 • Data binding is parameterized from the parent scheme
 • Support of unlimited introduction of components 
 • Categorization of components 

Use of components

Selection of the component object and insertion into the scheme

 Image Added

 Figure  1 – Selection of the component object

 

Use of components in the scheme and parameterization 

Image Added

 Figure  2 – Use of components in the scheme – Parameters  Obrázok  2 – Použitie komponentu na schéme – Parametre ExtVar

 

 

 Obrázok  Figure  3Použitie komponentu na schéme – Parametre Use of components in the scheme – Parameters ExtVar

 

 Parametrizácia lokálnych premenných typu “EXTERNAL”Parameterization of local variables of the “EXTERNAL” type

  

 Obrázok  Figure  4Definície lokálnych premenných typu EXTERNAL

  

Definitions of local variables of the EXTERNAL type

  

After inserting component scheme into parenting scheme, it is possible to bind external variables of the component to variables of the parenting scheme or to D2000 objects. Pri vložení komponentovej schémy do rodičovskej schémy je možné naviazať externé premenné komponentu na premenné rodičovskej schémy alebo objekty D2000.

 

 

Figure Obrázok   5Naviazanie externých premenných komponentu

Kategorizácia komponentov

V parametroch schémy je možné editovať komponentové skupiny a zaradiť schému do komponentovej skupiny.

 

Binding of external variables of the component


Categorization of components

In scheme parameters, it is possible to edit component groups and put the scheme into a component group.

 

It is possible to create component groups, to rename and delete them by selecting an item from the context menu, which is opened by a right-clickKomponentové skupiny je možné vytvárať, premenovať a mazať zvolením položky z kontextovej ponuky, ktorá sa otvorí stlačením pravého tlačidla myši.

 Obrázok  Figure  6Kategorizácia komponentov

Zdieľanie a distribúcia komponentov

Komponentové schémy je možné, rovnako ako všetky D2000 objekty, prenášať medzi aplikáciami pomocou D2000 XML exportu/importu.

Categorization of components

Sharing and distribution of components

It is possible to move component schemes, same as other D2000 objects, among applications using D2000 XML export/import.

We recommend to choose such name convention for components as to prevent conflicts of names with potential existing schemes and other objects. Components supplied by the IPESOFT company have the Pre komponenty odporúčame zvoliť si takú mennú konvenciu, aby nedochádzalo ku konfliktom mien s prípadnými existujúcimi schémami a inými objektami. Komponenty dodávané firmou IPESOFT majú v mene prefix com.ipesoft.lib in their name. 

 

 • Prefix do mien komponentov/objektov D2000A prefix in names of components/D2000 objects

–       S.com.ipesoft.lib.Valve

...

–       com.ipesoft.lib.Valve_StatusText

 

 • A prefix as a root of the category hierarchy of components 
 • A simple XML import of components
 • Prefix ako koreň hierarchie kategórií komponentov
 • Jednoduchý XML import komponentov

 

 

 Obrázok  Figure  7Prefix mien komponentovA prefix of components' names


 

Obrázok  Figure 8 – (CNF) XML Import komponentovof components

 Postup importu komponent dodávané firmou IPESOFT

Process of a component import supplied by the IPESOFT company 

 

-        balík vo forme súboru zip         unzip a package in the form of a zip file (com.ipesoft.lib.Valves.zip) rozbaliť do pripraveného adresára.into prepared directory 

-        choose an item XML Importin the CNF process in the objects menu (see Figure  -        v procese CNF v menu objekty zvoliť položku XML Import (pozri Obrázok  8 – (CNF) XML Import komponentovof components)

-        v adresárovej štruktúre zvoliť adresár kde sme rozbalili balík komponent

-        realizovať Import

        choose a directory where we have unzipped the component package in the directory structure

-        execute Import

after a successful import, imported components will display in the process of graphic editor in the corresponding category  (see Figure  1 – Selection of the component objectpo úspešnom importe sa v procese grafický editor v príslušnej kategórii zobrazia importované komponenty (pozri Obrázok  1 – Výber objektu komponent)