Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

ParameterPopisJednotka / rozmerNáhradná hodnota
Anchor
ct
ct
Connection Type
Typ spojenia medzi D2000 KOM procesom a druhou stranou (LoRaWAN gateway, sieťový server, cloud).
Aktuálne podporené sú:
 • Kerlink IoT Station SPN (JSON via UDP packets): komunikácia s Kerlink IoT Station s firmware SPN (Small Private Network). Linka musí byť typu SerialOverUDP Device Redundant.
 • MQTT Client (JSON via MQTT): komunikácia so sieťovým serverom alebo cloudom pomocou MQTT protokolu. Linka musí byť typu TCP/IP-TCP
 • Sigfox Client (JSON via HTTPS): komunikácia s cloudom Sigfox
-Kerlink IoT Station SPN
Anchor
mf
mf
Mote Field Name
Názov poľa s identifikátorom LoRaWAN zariadenia (mote).
Pozn: Pre JSON správy, ktoré môžu byť štruktúrované, je podporená syntax level1.level2.level3 ..., napr. rx.moteeui a pokiaľ obsahujú polia (indexované od 1) tak aj level1[index1].level2[index2].level3 ..., napr. rx.gwrx[1].time. Príklady viď popis meraných bodov typu Envelope.
Pozn: Pre dátové súbory Sigfox, ktoré môžu obsahovať aj viacero hodnôt (historických) je možné použiť aj index 0 resp. prázdny index (napr. data[].device). Toto vyjadruje, že sa majú spracovať všetky prvky poľa.
-rx.moteeui
Anchor
pf
pf
Payload Field Name
Názov poľa s payloadom. Viď poznámky pri parametri Mote Field Name.-rx.userdata.payload
Anchor
pe
pe
Payload Encoding
Spôsob kódovania payloadu v správe. Podporené kódovania:
 • Base16 + Base64 encoding (Kerlink SPN) - pre Connection Type=Kerlink IoT Station SPN
 • Base64 encoding (TheThings.network) - pre Connection Type=MQTT Client pri komunikácii s cloudom TheThings.network
 • Base16 encoding (Loriot, Slovanet, Sigfox) - pre Connection Type=MQTT Client pri komunikácii s cloudami LoRaWan (Loriot, Slovanet) a Sigfox
 • None - správa obsahuje priamo payload - zatiaľ nevyužité
-Base16 + Base64 encoding
Anchor
tf
tf
Time Field Name
Názov poľa s časovou značkou. Ak pole nie je nájdené, hodnotám je priradený aktuálny čas. Viď poznámky pri parametri Mote Field Name.-rx.gwrx[1].time
Anchor
tm
tm
Time Mask
Maska pre parsovanie hodnoty v poli s časovou značkou.
Pozn: od nastavení časových parametrov stanice závisí, či je čas interpretovaný ako lokálny alebo UTC s nakonfigurovaným offsetom.
Špeciálne masky sú:
 • UNIX - číselná hodnota vyjadruje počet sekúnd od epochy 00:00:00 01.01.1970 UTC.
 • UNIXMS - číselná hodnota vyjadruje počet milisekúnd od epochy 00:00:00.000 01.01.1970 UTC.
-yyyy-mm-dd hh:mi:ss
Anchor
ftf
ftf
Frame Type Field Name
Názov poľa, ktoré označuje typ správy. Ak je hodnota prázdna, typ správy sa nerozlišuje. (Napr. cloud Loriot posiela správy rozličného typu.)-
Anchor
ftv
ftv
Frame Type Field Required Value
Ak je rozlišovanie typu správy aktívne (vyplnený parameter Frame Type Field Name), typ správy musí byť zhodný s uvedenou hodnotou. Inak je správa ignorovaná.-
Anchor
fd
fd
Full Debug
Zapnutie podrobných výpisov o posielaní a prijímaní hodnôt.YES/NONO
Parametre špecifické pre Connection Type=MQTT Client.
Anchor
un
un
MQTT User Name
Viď popis parametra User Name v dokumentácii MQTT protokolu.
Anchor
pw
pw
MQTT Password
Viď popis parametra Password v dokumentácii MQTT protokolu.
Anchor
tc
tc
MQTT Topic Filter
Viď popis parametra Topic Filter v dokumentácii MQTT protokolu.+/+/+/up
Anchor
pq
pq
MQTT Subscribe QoS
Viď popis parametra Subscribe QoS v dokumentácii MQTT protokolu.
Anchor
ci
ci
MQTT Client ID
Viď popis parametra Client ID v dokumentácii MQTT protokolu.
Anchor
cs
cs
MQTT Clean Session Flag
Viď popis parametra Clean Session Flag v dokumentácii MQTT protokolu.
Anchor
mp
mp
MQTT Publish Format
Formát JSON správy použitej pri zápise hodnoty. Obsah meraného bodu typu Write bude zakódovaný (v závislosti od parametra Payload Encoding) a vložený do tejto správy, kde nahradí reťazec #PAY#.
Náhradná hodnota "{"port":1, "confirmed":false, "payload_raw":#PAY#} bola vyskúšaná pri posielaní údajov do cloudu TheThings.Network.
-"{"port":1, "confirmed":false, "payload_raw":#PAY#}
Anchor
pq
pq
MQTT Publish QoS
Viď popis parametra Publish QoS v dokumentácii MQTT protokolu.
Anchor
pi
pi
MQTT Ping Interval
Viď popis parametra Ping Interval v dokumentácii MQTT protokolu.
Anchor
rt
rt
MQTT Reply Timeout
Viď popis parametra Reply Timeout v dokumentácii MQTT protokolu.
Anchor
wt
wt
MQTT Wait Timeout
Viď popis parametra Wait Timeout v dokumentácii MQTT protokolu.
Anchor
mwr
mwr
MQTT Max. Wait Retry
Viď popis parametra Max. Wait Retry v dokumentácii MQTT protokolu.

Parametre linky otestované pre Connection Type=Kerlink IoT Station SPN voči Kerlink IoT Station 868 s firmware SPN:

ParameterHodnota
Connection TypeKerlink IoT Station SPN
Mote Field Namerx.moteeui
Payload Field Namerx.userdata.payload
Payload EncodingBase16 + Base64 encoding
Time Field Namerx.gwrx[1].time
Time Maskyyyy-mm-dd hh:mi:ss
Frame Type Field Name
Frame Type Field Required Value

Parametre linky otestované pre Connection Type=MQTT client voči TheThings.network:

ParameterHodnota
Connection TypeMQTT client
Mote Field Namedev_id alebo hardware_serial
Payload Field Namepayload_raw
Payload EncodingBase64 encoding
Time Field Namemetadata.time
Time Maskyyyy-mm-dd hh:mi:ss.mss
Frame Type Field Name
Frame Type Field Required Value
MQTT User Nameipesoft-test
MQTT Password***
MQTT Topic Filter+/+/+/up
MQTT Client IDD2000kom
MQTT Clean Session FlagNO
MQTT Publish Format{"port":1, "confirmed":false, "payload_raw":#PAY#}
MQTT Publish QoSQoS_0, QoS_1, QoS_2
MQTT Ping Interval60
MQTT Reply Timeout20
MQTT Wait Timeout00.100
MQTT Max. Wait Retry3

...

Parametre linky otestované pre Connection Type=Sigfox Client (JSON via HTTPS) voči Sigfox cloudu:

ParameterHodnota
Connection TypeSigfox Client (JSON via HTTPS)
Mote Field Namedata[].device
Payload Field Namedata[].data
Payload EncodingBase16 encoding (Slovanet, Loriot, Sigfox)
Time Field Namedata[].time
Time MaskUNIX
Frame Type Field Name
Frame Type Field Required Value

...