Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: D2D-5153

Štartovacie parametre pre EDA server

ParameterPredvolenéPopis
/EDATNS<tns>
 

TNS názov databázového pripojenia. Povinný parameter v prípade použitia Oracle databázy.
/EDADSN<dsn>
DSN dátového zdroja ODBC. Povinný parameter v prípade použitia PostgreSQL databázy.
/EDAUSR<user>
 

Meno databázového užívateľa použitého pre pripojenie. Povinný parameter.
/EDAPWD<password>
 

Heslo databázového užívateľa. Povinný parameter.
/EDAG<group[,subgroup]>
 

Názov EDA server skupiny (prípadne aj číslo podskupiny), do ktorej bude EDA server patriť. Povinný parameter.
/EDAH<host1[,host2]>
 
 hostname počítačaNázov (bude preložený na IP) alebo priamo IP adresa (v prípade dual TCP/IP dve adresy) EDA servera, na ktorú sa budú pripájať klienti.
Povinný parameter.
/EDAP<port>
 

Číslo portu určeného na počúvanie spojení od klientov. Povinný parameter.
/EDANDB<count>rovné počtu logických procesorovPočet databázových spojení (vlákien).
/EDANWRK<count>rovné počtu logických procesorovPočet výpočtových vlákien.
/EDAPRI<priority>0Priorita EDA servera, ktorá sa zohľadňuje pri výpočte najvhodnejšieho EDA servera pre klienta. Rozsah od -10000000 do 100000000.
/EDACBL<count>512Počet hodnôt v predalokovaných blokoch cache pre dáta vektorov.
/EDACSC<size>256 MiBPredalokovaná veľkosť (MiB) pre všetky klientske cache dokopy.
/EDACSG<size>128 MiBPredalokovaná veľkosť (MiB) globálnej cache. 0 vypne globálnu cache.
/EDARO
 

Zapína read-only režim EDA servera. Read-only režim je nezlučiteľný s používaním globálnej cache.
/EDACIF<subor>
Názov súboru, ktorý slúži na inicializáciu globálnej cache.
/EDAUPGRADE
EDA Server vykoná upgrade databázy (ak je potrebný) a skončí.


Info
titleSúvisiace stránky:

EDA server

...