Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Plný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
Anchor
armp
armp
Asymetric Redundancy Mode Periodicity
Parameter použiteľný na linke TCP Redundant s nakonfigurovanými náhradnými servermi (parametre "Alternate Server 1", "Alternate Port 1","Alternate Server 2", "Alternate Port 2" ..). Nenulové "Asymetric Redundancy Mode Periodicity" znamená, že po takomto počte prijatých ASDU sa zisťuje, či obidve spojenia nejdú cez tú istú sieť (IP a porty zadané v nastaveniach linky resp. ASx:APx a BSx:BPx). Ak áno, spojenie so standby serverom (viď parameter Asymetric Redundancy Mode Slave Detection) sa preruší a pokúša sa nadviazať cez nasledujúcu sieť. Ak sa nadviazať spojenie nepodarí, skúša sa nasledujúca adresa (t.j. "Alternate Server 1", "Alternate Server 2", IP linky, "Alternate Server 1" atď.).
Poznámka: Pri zapnutom "Asymetric Redundancy Mode Periodicity" sa po spustení procesu D2000 KOM druhé spojenie vytvára na "B-Alternate Server 1":"B-Alternate Port 1" a nie na IP adresu a port zadaný na linke (aby sa následne hneď nerozpadlo).
-0
Anchor
armsd
armsd
Asymetric Redundancy Mode Slave Detection
Spôsob detekcie standby servera pre Asymetric Redundancy Mode Periodicity:
 • 0 - bez detekcie: odpojí sa prvé spojenie, ktoré zistí, že ide cez rovnakú sieť
 • 1 - ak ASDU obsahuje v 3. bajte Control Field nastavený bit 1
 • 2 - ak ASDU obsahuje v CauseOfTransmission nastavený bit 8
-0
Anchor
an
an
Alternate Server 1/
Alternate Port 1/
Alternate Server 2/
Alternate Port 2/
Rozšírenie pre redundantné systémy: okrem IP adresy nastavenej v konfigurácii linky je možné zadať 2 ďalšie alternatívne IP adresy. V prípade výpadku spojenia sa proces D2000 KOM skúša pripojiť na ďalšiu adresu v zozname.
Poznámka 1: Všetky IP adresy a porty je nutné zadať pri jedinej stanici a je potrebné zadávať ich postupne (t.j. nezadať "Alternate Server 2", "Alternate Port 2" pri vynechaných "Alternate Server 1", "Alternate Port 1").
Poznámka 2: Tieto parametre sú zastarané, nakoľko je možné zadať niekoľko IP adries v konfigurácii komunikačnej linky (oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou, napr. 10.0.0.1;10.0.0.2).
--
Anchor
bn
bn
B-Alternate Server 1/
B-Alternate Port 1/
B-Alternate Server 2/
B-Alternate Port 2/
Použiteľné, ak je protokol IEC 870-5-104 nakonfigurovaný na linke TCP Redundant. Parametre majú rovnaký význam ako parametre pre primárne spojenie, ale sú platné pre záložné TCP spojenie.
Poznámka 1: Všetky IP adresy a porty je nutné zadať pri jedinej stanici a je potrebné zadávať ich postupne (t.j. nezadať "B-Alternate Server 2", "B-Alternate Port 2" pri vynechaných "B-Alternate Server 1", "B-Alternate Port 1").
Poznámka 2: Tieto parametre sú zastarané, nakoľko je možné zadať niekoľko IP adries v konfigurácii komunikačnej linky (oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou, napr. 10.0.0.1;10.0.0.2).
--
Anchor
cmdc
cmdc
Command Confirm
Potvrdzovanie riadiacich ASDU.
Ak CMDC=0, proces D2000 KOM neočakáva potvrdzovanie riadiacich ASDU od partnerskej stanice spätným poslaním ASDU s inou CauseOfTransmission, ASDU sa považuje za potvrdenú keď sa príjme paket s príslušným ReceiveSequenceNumber.
Ak "Command Confirm"=1, proces D2000 KOM očakáva potvrdenie s CauseOfTransmission=7 (Activation Confirmation).
Ak "Command Confirm"=2, proces D2000 KOM očakáva potvrdenie s CauseOfTransmission=10 (Activation Termination).
Ak "Command Confirm"=3, proces D2000 KOM očakáva potvrdenie s CauseOfTransmission=7 alebo 10 (ak dôjdu obe, berie sa do úvahy prvé z nich).
Až po prijatí príslušného potvrdenia sa považuje zápis za ukončený (zhodí sa príznak Transient zapisovanej hodnoty a prestane plynúť timeout "Wait Timeout Tn").
Ak príde potvrdenie s iným CauseOfTransmission, ako proces D2000 KOM očakáva, je ignorované.
Zápis je považovaný za úspešný, ak v prijatej ASDU je P/N bit nastavený na 0. V opačnom prípade je zápis považovaný za neúspešný.
Hodnota z prijatej ASDU je spätne zapísaná do príslušného meraného bodu a ide do systému. Takže napr. ak je zaslaná ASDU typ 50 (short floating point) s hodnotou 1200.0 a partnerská stanica pošle ako odpoveď ASDU typ 50, P/N bit=0, hodnota 999.0 (napr. kvôli fyzikálnym obmedzeniam na danú veličinu), tak túto hodnotu pošle proces D2000 KOM ďalej.
-1

Anchor
d2cls
d2cls
Parametre sú určené pre konfiguráciu stanice pri komunikácii medzi dvoma systémami D2000 s použitím ASDU 252 - D2000 Unival (implementácia Ipesoft). viac ...

Anchor
dbgi
dbgi
Debug Input
Maska pre úrovne debugovania vstupných dát. Jednotlivé bity majú nasledovný význam:
 • 1.bit - zobrazenie počtu bodov prijatých v rámci General Interrogation
 • 2.bit - zobrazenie prijatých hodnôt meraných bodov
 • 3.bit - balancovaný mód: bol prijatý Interrogation command
-0
Anchor
dbgo
dbgo
Debug Output
Maska pre úrovne debugovania výstupných dát. Jednotlivé bity majú nasledovný význam:
 • 1.bit - balancovaný mód: zobrazenie počtu bodov odoslaných v rámci General Interrogation
 • 2.bit - zobrazenie odoslaných hodnôt meraných bodov
-0
Anchor
eoi
eoi
End of initialization
Rozšírenie pre ABB MicroScadu: Ak je "End of initialization"=1, tak po prijatí ASDU 70 (End of initialisation) sa opäť pošle Interrogation Command a/alebo Counter Interrogation Command.-0
Anchor
fmt
fmt
Force Master Time
Ak je "Force Master Time"=True, tak proces D2000 KOM akceptuje od servera ASDU 103 (Clock synchronisation command) s CauseOfTransmission=6 [Activation] alebo 3 [Spontaneous] a zapamätá si časovú diferenciu medzi časom servera a svojím časom. Ak bolo CauseOfTransmission=6, odpovie s CauseOfTransmission=7 [Activation Confirmation].
Následne čas všetkých hodnôt, ktoré prídu s časovou značkou, je zmenšený o túto diferenciu, t.j. použije sa korekcia na čas komunikačného počítača.
Parameter "Force Master Time" rieši problém, keď posiela komunikačný partner niektoré hodnoty bez časovej značky a niektoré hodnoty s časovou značkou a nie sú synchronizované časy komunikačného partnera a D2000. V takomto prípade bez parametra "Force Master Time"=True sú hodnoty bez časovej značky označené časom D2000 a hodnoty s časovou značkou sú označené časom servera. S parametrom "Force Master Time"=True je čas zaslaný serverom korigovaný na čas D2000 za použitia časovej diferencie vypočítanej z prijatého ASDU 103 (Clock synchronisation command).
-False
Anchor
fst
fst
Force Slave Time
Rozšírenie pre ABB MicroScadu: Ak je "Force Slave Time"=True, tak proces D2000 KOM akceptuje od servera ASDU 103 (Clock synchronisation command) s CauseOfTransmission=6 [Activation] alebo 3 [Spontaneous] a zapamätá si časovú diferenciu medzi časom servera a svojím časom. Ak bolo CauseOfTransmission=6, odpovie s CauseOfTransmission=7 [Activation Confirmation].
Následne všetky hodnoty, ktoré prídu bez časovej značky, sú označené aktuálnym časom plus časová diferencia (pokiaľ nie je stanica nakonfigurovaná tak, že má použiť čas komunikačného počítača).
Parameter "Force Slave Time" rieši problém, keď po zaslaní ASDU 100 alebo 101 posiela ABB MicroScada hodnoty bez časovej značky, ale počas komunikácie ich posiela s časovou značkou, čím vznikajú problémy, ak nie sú synchronizované časy MicroScady a D2000.
-False
Anchor
gisn
gisn
GI Send New
Ak je "GI Send New"=True, tak proces D2000 KOM po prijatí príkazu General Interrogation pošle aj hodnoty s novším časom ako čas, kedy príkaz General Interrogation prijal. Parameter "GI Send New" je nutné nastaviť na True, pokiaľ je potrebné príkazom General Interrogation posielať aj hodnoty s budúcim časom.-False
Anchor
icf3
icf3
Ignore Control Field 3 bit 0
Určuje správanie sa, ak ASDU obsahuje v 3. bajte Control Field nastavený bit 1.
 • ak "Ignore Control Field 3 bit 0"=False (default), obsah sa ASDU spracuje
 • ak "Ignore Control Field 3 bit 0"=True, obsah ASDU sa ignoruje
Vlastnosť je využiteľná pri vytvorení redundantného TCP spojenia (linka TCP Redundant + protokol IEC 870-5-104). Stačí zabezpečiť, aby aktívny (hot) server posielal ASDU bez nastaveného najnižšieho bitu v 3. bajte Control Field-u a pasívny (standby) server posielal ASDU s nastaveným bitom.
-False
Anchor
iii
iii
Ignore Invalids on Interrogation
Balancovaný mód: pokiaľ je na stanici tento parameter nastavený, nepošle proces D2000 KOM ako odpoveď na ASDU 100 a 101 (Interrogation / Counter interrogation command) hodnoty objektov, ktoré sú Invalid alebo Unknown. Parameter má využitie napr. pri riadení, pokiaľ poslanie Invalid hodnoty spôsobí výpadok z riadenia.-False
Anchor
it
it
Ignore Tests
Určuje správanie sa, ak ASDU obsahuje v CauseOfTransmission nastavený bit 8 (test).
 • ak "Ignore Tests"=0 (default), obsah sa ASDU spracuje
 • ak "Ignore Tests"=1, obsah ASDU sa ignoruje
 • ak "Ignore Tests"=2, nastaví sa weak príznak
Vlastnosť je využiteľná pri vytvorení redundantného TCP spojenia (linka TCP Redundant + protokol IEC 870-5-104). Stačí zabezpečiť, aby aktívny (hot) server posielal ASDU bez nastaveného Test bitu a pasívny (standby) server posielal ASDU s nastaveným Test bitom.
-0
Anchor
iua
iua
Ignore Unknown Addresses
Ak je hodnota parametra True, proces D2000 KOM nebude hlásiť chybu (na konzole ani do logovacích súborov) v prípade, že príde hodnota s adresou, ktorej nezodpovedá žiaden meraný bod.-False
Anchor
ii
ii
Implicit Interrogation
Balancovaný mód: po pripojení sa na server pošle proces D2000 KOM hodnoty všetkých premenných bez čakania na ASDU 100 alebo 101 [Interrogation/Counter Interrogation Command].-False
Anchor
icci
icci
Interrogation Covers Counter Interrogation
Balancovaný mód: Ako odpoveď na Interrogation sa posielajú aj hodnoty výstupných meraných bodov nakonfigurovaných ako ASDU 15,16,37 (Integrated Totals), ktoré sú štandardne vyžiadané ASDU 101 [Counter Interrogation].-False
Anchor
iwot
iwot
Interrogation WithOut Timestamps
Ak je hodnota parametra True, pri posielaní hodnôt ako odpoveď na ASDU 100 [Interrogation Command] v balancovanom móde budú posielané hodnoty ako ASDU bez časových značiek.
Napr. namiesto ASDU 2 (Single-point information with time tag) a ASDU 30 (Single-point information with time tag CP56Time2a) bude poslaná ASDU 1 (Single-point information).
Toto chovanie umožňuje ošetriť situáciu, keď po výpadku komunikácie prídu nové hodnoty a nie je žiadané, aby mali starú časovú značku (napr. kvôli dopočtom v archíve, ak sa hodnoty menia iba zriedka a Invalid spôsobený výpadkom komunikácie by spôsoboval neplatné hodnoty vypočítaných archívov).
-False

Anchor
ibb
ibb
Interrogation By Broadcast Address

Ak je hodnota parametra True, proces D2000 KOM posiela ASDU 100 [Interrogation Command] resp. ASDU 101 [Counter Interrogation Command] pri inicializácii spojenia na jedinú stanicu s adresou 0xFFFF (decimálne 65535).
V opačnom prípade posiela tieto ASDU na všetky stanice na linke, ktoré majú vstupné merané body a nie sú vypnuté. Poradie ASDU 101 100 a ASDU 101 a to, či sa vôbec posielajú závisí od parametrov "Order of IC" a "Order of Counter IC".
-False

Anchor
k
k
K

Veľkosť vysielacieho okna, t.j. množstvo I-framov, ktoré proces D2000 KOM odošle bez prijatia potvrdenia (S-framu alebo I-framu). Podľa normy je prednastavené K=12.-12
Anchor
lh
lh
LFC History
Parameter je použiteľný na dočítavanie archívnych dát pri komunikácii s LFC terminálmi a prípadne inými zariadeniami, ktoré podporujú Ipesoftom definovanú ASDU 250.

Na rozdiel od pôvodného použitia ASDU 250, LFC terminál je schopný poslať iba jednu hodnotu pre čas začiatku intervalu, pričom koncový čas je ignorovaný. Hodnota nepríde ako ASDU 251 ale ako jedna zo štandardných ASDU s časovou značkou. Navyše okrem hodnoty vyžiadaného bodu môžu prísť aj hodnoty iných bodov (všetky s tou istou časovou značkou). LFC terminál ako súčasť odpovede na ASDU 250 nepošle ASDU 250 (s CauseOfTransmission=7, 10) a proces D2000 KOM pokladá čítanie za ukončené, keď dostane hodnotu pre meraný bod, pre ktorý bola vyžiadaná. Pokiaľ nepríde hodnota do času "Wait Timeout T1", je čítanie z archívu považované za neúspešné, ale spojenie s LFC terminálom sa neukončí.

Ak prídu okrem hodnoty vyžiadaného bodu aj hodnoty iných bodov, je nutné, aby prišli pred hodnotou vyžiadaného bodu. V opačnom prípade nie sú pokladané za archívne hodnoty (pretože čítanie sa považuje za ukončené prijatím hodnoty vyžiadaného bodu). Konkrétny prípad: LFC terminál po vyžiadaní hodnoty pre body s adresami 1,2..16 vždy posiela hodnoty všetkých šestnástich bodov v poradí 1,2..16, preto požiadame o bod s adresou 16.

Ak nie je parameter nastavený alebo "LFC History"=0, čítanie archívnych dát je Ipesoftom definované (predpokladá sa partner D2000 IEC104 Server).

Ak "LFC History"=1, tak za historickú hodnotu (ktorá ide do archívu ale nie do meraných bodov, atď.) sa považuje hodnota, ktorej čas patrí do intervalu časov vyžiadaných od procesu D2000 KOM prostredníctvom akcie GETOLDVAL (a poslaných cez ASDU 250).

Ak "LFC History"=2, tak platí to isté ako pre "LFC History"=1, ale pokiaľ má prijatá hodnota novší čas ako aktuálna hodnota meraného bodu, do procesu D2000 Server sa pošle ako nová a nie ako historická.

Poznámka: Pri dočítavaní archívnych dát z LFC terminálu, akcia GETOLDVAL nesmie obsahovať názov stanice (parameter statIdent) ale názov meraného bodu. Ak akcia obsahuje meno stanice, ASDU 250 sa pošle iba pre jeden meraný bod.
-0
Anchor
mtd
mtd
Maximum Time Difference
Maximálny povolený časový rozdiel (v hodinách) medzi časom posielaných dát a časom procesu D2000 KOM. Ak partnerská stanica pošle hodnotu s časovou značkou, ktorá je staršia alebo novšia ako "Maximum Time Difference" hodín, hodnota je ignorovaná a v trace súbore linky je generované chybové hlásenie. Ak je parameter "Maximum Time Difference" záporný (napr. "Maximum Time Difference"=-5), berie sa do úvahy jeho absolútna hodnota a navyše sa pri takejto udalosti generuje systémový alarm SystemError. Nulová hodnota parametra "Maximum Time Difference" vypína kontrolu časovej diferencie.hod0
Anchor
nf
nf
No Flags
Ak je hodnota parametra True, potom sa stavový bit prichádzajúcich ASDU ignoruje a neukladá do príznakov FA...FH. Zároveň sú ignorované príznaky výstupných meraných bodov a stavový bit sa nenastavuje podľa nich.-False
Anchor
oic
oic
Order of IC
Poradie posielania ASDU 100 [Interrogation Command] pri inicializácii spojenia. Ak je "Order of IC" < "Order of Counter IC", pošle sa ASDU 100 pred ASDU 101. Ak je "Order of IC"=0, ASDU 100 sa neposiela. Parameter je nastaviteľný a platný zvlášť pre každú stanicu.-1
Anchor
ocic
ocic
Order of Counter IC
Poradie posielania ASDU 101 [Counter Interrogation Command] pri inicializácii spojenia. Ak je "Order of Counter IC"<"Order of IC", pošle sa ASDU 101 pred ASDU 100. Ak je "Order of Counter IC"=0, ASDU 101 sa neposiela. Parameter je nastaviteľný a platný zvlášť pre každú stanicu.-2
Anchor
pcnt
pcnt
Ping Count
Počet opakovaní, po ktorých ak IP adresa neodpovedá na ping, je označená ako nefunkčná. Viď parameter Ping TimeOut.-3
Anchor
pto
pto
Ping TimeOut
Ak je tento parameter nenulový, tak udáva timeout (v milisekundách) na odpoveď servera na ping (ICMP echo) paket. Proces D2000 KOM v pozadí pinguje všetky zadané IP, t.j. IP adresu(y) linky a "Alternate Server 1", "Alternate Server 2", "B-Alternate Server 1", "B-Alternate Server 2". Ak niektorá IP adresa Ping Count-krát po sebe neodpovie, je označená ako nefunkčná. V prípade, že je linka spojená s touto IP adresou, je spojenie ukončené. Nové spojenie je nadväzované iba na funkčnú IP adresu. Ak je parameter "Ping TimeOut"=0, pingovanie IP adries nie je aktívne.ms0
Anchor
psd
psd
Post start delay
Oneskorenie pri inicializácii spojenia medzi prijatím odpovede StartDT Con a zaslaním Interrogation Command a/alebo Counter Interrogation Command.ms0
Anchor
prd
prd
Pre Reconnect Delay
Čakanie pred pripájaním sa na začiatku komunikácie po spustení procesu D2000 KOM a po rozpade komunikácie.ms0
Anchor
ssn
ssn
Send sequence number
Počiatočné "Send sequence number" SSN. Podľa normy sa po vytvorení spojenia nastavuje "Send sequence number" na 0, iné ako nulové "Send sequence number" môže byť vhodné napr. na testovanie.-0
Anchor
srm
srm
Smart Redundancy Mode
Použiteľné na linke TCP Redundant ako alternatíva k Ignore Tests=1 resp. Ignore Control Field 3 bit 0=1. Proces D2000 KOM predpokladá, že cez obidve spojenia TCP Redundant linky idú tie isté hodnoty (v prípade hodnôt s čas. značkou aj rovnaké čas. značky) v tom istom poradí. Proces D2000 KOM sa snaží zosynchronizovať obe spojenia. Ak príde Smart Redundancy Minimum rovnakých hodnôt, dáta sú zosynchronizované. Po zosynchronizovaní sa berie do úvahy hodnota, ktorá príde skôr, tá istá hodnota cez druhé TCP spojenie je zahodená.
K rozpadu synchronizácie dôjde pri rozpade TCP spojenia alebo ak prídu rôzne hodnoty.
Výhodou "Smart Redundancy Mode" oproti rozlišovaniu hot/standby partnera cez "Ignore Tests"/"Ignore Control Field 3 bit 0" je, že po výpadku komunikácie s hot partnerom nedochádza k žiadnej strate údajov, pretože komunikácia pokračuje so standby partnerom a spojenie s hot sa snaží obnoviť.
Pri obnovovaní spojenia (v prípade, že druhé spojenie je v poriadku) sa ignorujú hodnoty získané príkazom General Interrogation.
-False
Anchor
srmin
srmin
Smart Redundancy Minimum
Množstvo hodnôt, ktoré sa musia zhodovať, aby v Smart Redundancy Mode móde boli spojenia považované za synchronizované. Pri zhode sa berie do úvahy:
 • adresa bodu a stanice
 • hodnota
 • čas
 • príznaky (flagy FA..FH)
-5
Anchor
sko
sko
Standby Keep Open
Ak je True, po prechode procesu D2000 Server, ku ktorému je proces D2000 KOM pripojený, z Hot do Standby stavu (redundantný systém) sa nezatvorí spojenie so serverom.-False
Anchor
sscf3
sscf3
Standby Set Control Field
Ak je True, po prechode procesu D2000 Server, ku ktorému je proces D2000 KOM pripojený, z Hot do Standby stavu (redundantný systém) bude posielať v najnižšom bite 3. bajtu Control Field-u Informačných APDU (APDU s dátami resp. príkazmi) miesto štandardnej 0 (podľa normy) hodnotu 1. Toto chovanie nie je striktne podľa normy a pokiaľ je to možné, odporúčame miesto toho použiť parameter "Standby Set Test Bit".-False
Anchor
sstb
sstb
Standby Set Test Bit
Ak je True, Cause Of Transmission bude mať nastavený Test bit, pokiaľ je D2000 KOM pripojený k Standby serveru (redundantný systém) alebo je pasívnou inštanciou.-False
Anchor
swv
swv
Standby Write Values
Ak je True, po prechode procesu D2000 Server, ku ktorému je proces D2000 KOM pripojený, z Hot do Standby stavu (redundantný systém) sa budú posielať nové hodnoty serveru.-False
Anchor
st_ce
st_ce
Station Communication Error
Parameter udáva počet neúspešných pokusov o pripojenie po výpadku komunikácie, po ktorých všetky stanice na linke prejdú do stavu St_CommErr. Pri redundantných linkách musí navyše buď komunikácia vypadnúť na oboch TCP spojeniach alebo funkčné TCP spojenie musí byť na standby-server (viď parametre Ignore Control Field 3 bit 0 a Ignore Tests), t.j. dáta z neho sú ignorované.-2
Anchor
st_he
st_he
Station Hard Error

Po výpadku komunikácie všetky stanice na linke prejdú do stavu St_HardErr, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 • počet neúspešných pokusov o pripojenie dosiahol hodnotu ST_HE alebo vyššiu
 • snaha o obnovenie komunikácie trvá minimálne dobu, ktorú udáva parameter Časový filter (do úvahy sa berie maximálna hodnota na všetkých staniciach linky)
 • pri redundantných linkách navyše buď komunikácia vypadla na oboch TCP spojeniach alebo funkčné TCP spojenie je iba na standby-server (viď parametre Ignore Control Field 3 bit 0 a Ignore Tests), t.j. dáta z neho sú ignorované.
-5
Anchor
stdci
stdci
Stop Data Confirm Ignored
Workaround pre chybu MetsoDNA servera: po pripojení sa na IEC870-5-104 server firmy Metso tento pošle U-frame STOPDTcon (potvrdenie o skončení zasielania dát). Ak parameter "Stop Data Confirm Ignored"=True, tento rámec bude ignorovaný a bude sa pokračovať v komunikácii. Bez parametra STDCI sa spojenie preruší.-False
Anchor
srcs
srcs
Strict Redundancy Connection Signalisation
Určuje správanie sa, ak je protokol použitý na linke TCP Redundant
 • ak "Strict Redundancy Connection Signalisation"=False, linka je v poriadku (TRUE), ak je funkčné aspoň 1 pripojenie
 • ak "Strict Redundancy Connection Signalisation"=True, linka je v chybovom stave (FALSE), ak sú funkčné obe pripojenia
-False
Anchor
tki
tki
Tcp Keep Init
Tento parameter je implementovaný iba na OpenVMS. Ak je nenulový, tak udáva timeout (v sekundách) na otvorenie nového spojenia na server. Pre OpenVMS je default 75 sekúnd, pre Windows 20. Keď timeout uplynie, connect procedúra vráti chybu.-0
Anchor
tnd
tnd
Tcp No Delay
Nastavenie "Tcp No Delay"=True parametra spôsobí nastavenie nízkoúrovňového parametra socketov TCP_NODELAY, čím sa vypne prednastavené spájanie paketov.-False
Anchor
w
w
W
Množstvo prijatých I-framov, po ktorých proces D2000 KOM odošle ako potvrdenie S-frame. Podľa normy je prednastavené W=8.
Musí platiť W < K, norma odporúča W = 2/3 * K
-8
Anchor
wt1
wt1
Wait Timeout T1
Timeout na prijatie potvrdenia na odoslaný I-frame (očakáva sa buď potvrdenie v rámci I-framu alebo samostatný S-frame) alebo U-frame (očakáva sa U-frame). Ak do času "Wait Timeout T1" nedostane proces D2000 KOM potvrdenie, zavrie TCP spojenie. Podľa normy prednastavený "Wait Timeout T1" je 15000 ms.ms15 000
Anchor
wt2
wt2
Wait Timeout T2
Timeout na posielanie potvrdenia na prijatý I-frame. "Wait Timeout T2" < "Wait Timeout T1". Ak nie je posielaný do času "Wait Timeout T2" od prijatia I-framu iný I-frame (ktorý by zároveň potvrdil prijatý I-frame), tak pošle proces D2000 KOM partnerovi potvrdzujúci S-frame, ktorým potvrdí prijatý I-frame. Podľa normy prednastavený "Wait Timeout T2" je 10000 ms.ms10 000
Anchor
wt3
wt3
Wait Timeout T3
Timeout na posielanie testovacích framov (U-frame TEST ACT). Ak sa neposielajú žiadnym smerom dlhší čas žiadne dáta, po uplynutí doby "Wait Timeout T3" pošle proces D2000 KOM U-frame TEST ACT a očakáva (do doby "Wait Timeout T1" od odoslania) príchod U-frame TEST CON. V prípade, že partner má "Wait Timeout T3" nastavený na menšiu hodnotu, posiela testovacie framy on a proces D2000 KOM na ne odpovedá. Podľa normy prednastavený "Wait Timeout T3" je 20000 ms.
Nastavením na 0 sa posielanie testovacích framov vypne.
ms20 000
Anchor
wtn
wtn
Wait Timeout No answer
Timeout na prijatie potvrdenia spracovania zaslanej hodnoty. Prijatie napr. S-framu s RSN (Receive Sequence Number) potvrdzujúcim, že druhá strana prijala predchádzajúci I-frame, ešte neznamená, že tento prijatý I-frame bol aj spracovaný. Do času "Wait Timeout Tn" očakáva proces D2000 KOM prijatie odpovede (napr. po poslaní ASDU s TypeIdentificator=45 [Single Command] s CauseOfTransmission=6 [Activation] sa očakáva prijatie Single Commandu s CauseOfTransmission=7 [Activation Confirmation].
Po vypršaní "Wait Timeout Tn" zavrie proces D2000 KOM TCP spojenie.
ms60 000

...