Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Kotva
audit_info
audit_info
AUDIT_INFO [REINIT [USER|RES_GROUP]]
Bez parametrov príkaz vypíše stav monitorovania, resp. ukladania auditovacích informácií (pozri tiež Monitorovanie zmien v konfigurácii objektu typu Skupina objektov).
Parameter REINIT USERS spôsobí zápis aktuálnej konfigurácie všetkých objektov typu *Užívateľ* do monitorovacej databázy.
Parameter REINIT RES_GROUP spôsobí zápis aktuálnej konfigurácie potrebných objektov typu *Skupina objektov* do monitorovacej databázy.
Ak v príkaze nie je uvedený typ objektu, do monitorovacej databázy sa zapíšu objekty typu *Užívateľ* aj *Skupina objektov*.
BACKUP SYSCFG pathZáloha konfiguračnej databázy do adresára určeného parametrom path (platformy Sybase SQL Anywhere, PostgreSQL).

Poznámka: Vykonanie zálohy môže byť ovplyvnené nastavením parametra ConfigBackUpTimeout.
BACKUP LOGFILE pathZáloha monitorovacej databázy do adresára určeného parametrom path (platformy Sybase SQL Anywhere, PostgreSQL).
CFGSYNCHROAUTO ON/OFFPovolenie / zakázanie automatickej synchronizácie konfiguračnej databázy po pripojení nového SBS (stand-by server).

Poznámka 1: Príkaz je možné použiť len pre HOT server.
Poznámka 2: Vykonanie synchronizácie môže byť ovplyvnené nastavením parametra ConfigSynchroTimeout.
CHECK_ARCHIVEPríkaz vykoná kontrolu zhody typu hodnoty primárneho archívneho objektu a typu hodnoty archivovaného objektu a vyhlási chybu (vypíše do logu). Chyba je, ak typ hodnoty primárneho archívneho objektu je iný, ako typ hodnoty archivovaného objektu.
Kotva
deploy_java_shared
deploy_java_shared
DEPLOY_JAVA_SHARED
Zabezpečí, že po akejkoľvek zmene súborov v adresári %lt;appldirgt;/java/shared, v ktorom sú umiestnené externé a užívateľské knižnice pre Javu, D2000 Server rozpošle tieto súbory všetkým bežiacim klientom.
DI ON/OFF
DI /E+dbginfo
DI /E-dbginfo

Debug Info - zapnutie (DI ON), resp. vypnutie (DI OFF) zobrazovania vnútorných ladiacich informácií procesu D2000 Server (v okne procesu a v procese D2000 Sysconsole).

Príkaz umožnuje zapnúť alebo vypnúť zobrazovanie debug informácií podľa kategórií tak ako umožňuje užívateľské rozhranie procesu SysConsole.

Príklad 1: Zapnutie debug informácií

DI /E+DBG.CFG_RQ

Príklad 2: Zapnutie debug informácií

DI /E-DBG.CFG_RQ

DP ON/OFFDebug Pipe - zapnutie, resp. vypnutie zobrazovania komunikácie procesu D2000 Server s klient procesmi (len vtedy, ak je okno procesu zobrazené na pracovnej ploche).
ENABLEAUTOSTARTPROCESSES

od verzie v23.0

Ak bol kernel odštartovaný s parametrom /N, tj. aby neštartoval procesy, volaním tohto tell príkazu sa štartovanie zapne a kernel procesy začne štartovať.

Kotva
instance
instance

INSTANCE SET|GET ACTIVE|PREFERRED|USABLE ...

Príkaz slúži na zistenie a nastavenie aktívnej inštancie, preferovanej inštancie a módu inštancie v load-balancing režime.

INSTANCE GET PREFERRED meno_procesuPríkaz zobrazí číslo preferovanej inštancie procesu.
Kotva
set_pref_inst
set_pref_inst
INSTANCE SET PREFERRED meno_procesu cislo_instancie

Nastavenie preferovanej inštancie procesu. Používa sa pre nastavenie preferovaného archívu, ak archívy bežia ako inštancie (viac informácií v kapitole Redundancia archivácie). Štandardne je aktívna inštancia s najmenším číslom.
Príkaz sa tiež používa pre nastavenie D2000 KOM procesu (informácie v kapitole Redundancia komunikačných procesov KOM).

Príkaz zapíše číslo preferovanej inštancie do systémových registrov do vetvy:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Ipesoft\D2000V70\cfg_Meno_Aplikacie\Kernel\SELF.ARC_PreferredActiveInstance

Upozornenie: Ak preferovaná hodnota je nastavená na 0, nedochádza k aktívnemu prepínaniu inštancií procesov pri štarte ukončenej aktívnej inštancie procesu. To znamená, ak sa ukončí aktívna inštancia procesu a existuje iná funkčná inštancia, práve táto bude novou aktívnou inštanciou. Ak existuje viac funkčných inštancií procesu, aktívnou sa stane inštancia procesu s najmenším číslom. Táto inštancia procesu ostane aktívna aj pri novom spustení inštancie procesu, ktorá bola pred ukončením aktívna.

Nekorektné ukončenie aktívnej a zároveň preferovanej inštancie môže spôsobiť zmenu preferovanej inštancie procesu. Ak v čase pádu aktívnej inštancie je funkčná iná inštancia, práve táto bude novou preferovanou aktívnou inštanciou (aktívnou sa stane inštancia procesu s najmenším číslom.).

INSTANCE GET ACTIVE meno_procesuPríkaz zobrazí číslo aktívnej inštancie procesu.
Kotva
set_act_inst
set_act_inst
INSTANCE SET ACTIVE meno_procesu cislo_instancie

Nastavenie aktívnej inštancie procesu. Používa sa pre nastavenie aktívneho archívu, ak archívy bežia ako inštancie (viac informácií v kapitole Redundancia archivácie). Štandardne je aktívna inštancia tá, ktorá sa pripojí k procesu D2000 Server ako prvá.
Príkaz sa tiež používa pre nastavenie D2000 KOM procesu (informácie v kapitole Redundancia komunikačných procesov KOM).

Príkaz prepne aktívnu inštanciu procesu.

INSTANCE GET USABLE meno_procesu cislo_instanciePríkaz zobrazí '1' ak je daný proces danej inštancie aktívny v load-balancing režime, inak '0'
Kotva
set_inst_usable
set_inst_usable
INSTANCE SET USABLE meno_procesu cislo_instancie 1|0
Nastavenie inštancie procesu na aktívnu alebo pasívnu v Load balancing režime (viac informácií v kapitole Redundancia archivácie - Load balancing).

Príkaz nastaví inštanciu ako aktívnu alebo pasívnu.


MESSAGE Text_Spravy meno_procesuBroadcast (zaslanie) textovej správy klient procesom. Meno procesu môže byť zadané ako maska (napr. *.HIP - pre všetky procesy D2000 HI). Ak je návratový kód Success, errcode obsahuje počet klientov, ktorým bola vyslaná správa z procesu D2000 Server.
RD_SET_HOT serverNameNastavenie HOT servera v redundantnom systéme. Parameter serverName je meno servera v rámci redundantnej skupiny.
Kotva
refresh_licence
refresh_licence
REFRESH_LICENCE
On-line načítanie informácií o rozsahu licencie (súbor LicenceRun.code alebo LicenceDev.code) a informácií o sieťových klientoch (súbor ConsolesInfo.txt). Umožňuje on-line zmenu rozsahu licencie - bez zastavovania systému ako aj on-line načítanie zoznamu sieťových klientov po jeho ručnej úprave.
Poznámka 1: V redundantných systémoch je potrebné vymeniť súbor LicenceRun.code, resp. LicenceDev.code na všetkých redundantných serveroch.
Poznámka 2: V redundantných systémoch je potrebné upraviť súbor ConsolesInfo.txt na aktívnom (HOT) serveri. Zmeny budú prenesené na SBS servery.
Poznámka 3: Informácie o licencii sa klientskym procesom posielajú pri pripojení na D2000 Server. Preto, pokiaľ zmena licencie ovplyvňuje aj iné procesy ako je D2000 Server, je nutné tieto reštartovať. Napr. pridanie komunikačného protokolu ovplyvňuje D2000 CNF - aby bol dotyčný protokol povolený v D2000 CNF, treba ho reštartovať. Podobne, aby KOM proces bol ochotný vytvoriť stanicu a merané body s pridaným protokolom, treba ho reštartovať.
RELOAD_PARAMSNačítanie všetkých parametrov pre kernel (s výnimkou parametrov týkajúcich sa uloženia monitorovacej databázy do trezoru) - bez potreby reštartovania systému D2000.
RELOAD_SECURITYNačítanie novej konfigurácie Security Policy - bez potreby reštartovania systému D2000.
REPAIR_ARCHIVEPríkaz vykoná kontrolu zhody typu hodnoty primárneho archívneho objektu a typu hodnoty archivovaného objektu. Ak nastane chyba, tak následne túto chybu opraví (opravu vypíše aj do logu). Chyba je, ak typ hodnoty primárneho archívneho objektu je iný, ako typ hodnoty archivovaného objektu.

Kotva
repository
repository
REPOSITORY INIT [path]

Inicializuje cestu k repozitáru. Ak cesta neexistuje, bude vytvorená. Ak na danej ceste už existuje repozitár, bude tento repozitár použitý pre ukladanie histórie objektov. Zaznamenávanie histórie musí byť vypnuté

REPOSITORY DISCONNECT

Zruší nastavenú cestu k repozitáru. Zaznamenávanie histórie musí byť vypnuté.

REPOSITORY ON|OFF

Zapne/vypne zaznamenávanie histórie. Musí byť nastavená cesta k repozitáru.

Kotva
restart
restart
RESTART meno_procesu

Príkaz zastaví bežiaci proces a následne ho korektne spustí.

Poznámka:Ak je proces zastavený (v stave Stop alebo Crash), tak ho príkaz iba spustí.

Kotva
set_max_act_inst
set_max_act_inst
Kotva
set_load_bal_mode
set_load_bal_mode
SET_LOAD_BAL_MODE
meno_procesu rezim

Zapnutie/vypnutie režimu Load balancing pre proces D2000 Archív (viac informácií v kapitole Redundancia archivácie - Load balancing) alebo D2000 Kom (viac informácií v kapitole Redundancia komunikačného procesu KOM).

Príklad:
SET_LOAD_BAL_MODE SELF.ARC 1 - zapne Load balancing režim pre proces SELF.ARC.
SET_LOAD_BAL_MODE SELF.KOM 1 - zapne Load balancing režim pre proces SELF.KOM.
Kotva
show_access_list
show_access_list
SHOW_ACCESS_LIST
Príkaz vypíše na textovú konzolu a do logovacieho súboru (kernel.log) procesu D2000 Server zoznam mien registrovaných volaním akcie GETACCESS v rámci aplikácie (s kľúčovým slovom PUBLIC).
Zoznam obsahuje na každom riadku registrované meno informácie o majiteľovi rezervovaného mena v poradí:
meno_pocitaca;meno_procesu;meno_eventu/aktivnej_schemy

Príklad:
ACCESS LIST BEGIN
GETACCESS : "RegistrovaneMeno" is locked by : ComputerName;SELF.EVH;E.Event
GETACCESS : "RegistrovaneMeno2" is locked by : ComputerName;ComputerName.HIP;S.PictureName
ACCESS LIST END

SHOW_ARC_STAT
meno_procesu
Výpis štatistických informácií o bežiacich inštanciách archívu - max. počet a súčet spracovávaných požiadaviek na čítanie.
Kotva
show_config
show_config
SHOW_CONFIG
Výpis konfiguračných informácii o procese D2000 Server.
Jedná sa o
 • štartovacie parametre procesu D2000 Server
 • konfiguračné parametre inštalácie systému D2000 spoločné pre všetky aplikácie
 • parametre pre proces D2000 Server zadané vo Windows registry špecifické pre aplikáciu
 • v redundantných systémoch parametre redundancie zadané vo Windows registry špecifické pre aplikáciu
 • parametre špecifické pre ODBC a OCI verziu procesu D2000 Server
 • podrobné informácie po počte a štruktúre tagov
  Pre štruktúrované premenné: Meno objektu; počet tagov; počet tagov podľa metodiky do verzie D2000 V11
  ;D2RECORD;SV.DaE_Export_Head; 0; 11
  Pre štruktúrované počítané body: Meno objektu; počet tagov
  ;CLC_VAL Struct;P.TASK_SUM_Pending; 13

  Sumárne informácie o príspevku k celkovému počtu tagov pre jednotlivé typy objektov:
  Počet tagov pre štruktúrované premenné od V11 a do V11
  ;D2RECORD;Summary V11+; 9126
  ;D2RECORD;Summary OLD; 49044

  Počet tagov pre štruktúrované počítané body
  ;CLC_VAL Struct;Summary; 314

  Počet tagov pre počítané premenné
  ;CLC_VAL;; 98
  Počet tagov pre merané body
  ;POINT;; 25
  Počet tagov pre užívateľské premenné
  ;USER_VAR;; 2095
  Počet tagov pre vzdialené objekty
  ;REM_OBJ;; 2
  Sumárny počet tagov aplikácie
  ;TOTAL TAGS;; 11510


Poznámka: Porovnaním takto získaných nastavení je možné zistiť, či sú procesy D2000 Server v redundancii konfigurované identicky, resp. či nebol nejaký parameter zabudnutý pri migrácii aplikačného servera.
Kotva
show_dyn_info
show_dyn_info
SHOW_DYN_INFO meno_objektu alebo HOBJ
Príkaz vypíše dynamické informácie o danom objekte (zoznam objektov, ktoré dynamicky alebo staticky používajú daný objekt) na textovú konzolu procesu D2000 Server.

Poznámka: Príkaz je určený hlavne pre diagnostické účely v systémoch D2000.

SHOW_DYNO_LIST idFirst idLastPríkaz na základe zvoleného intervalu vypíše zoznam aktuálnych dynamických objektov (ID a meno objektu) v systéme na textovú konzolu procesu.

Poznámka: Príkaz je určený hlavne pre diagnostické účely.
SHOW_TRANS_LISTPríkaz vypíše zoznam interných transakcií systému D2000.

Poznámka:Príkaz slúži pre vnútorné potreby ladenia systému D2000.

SHUTDOWN D2000Zastavenie systému D2000.
SHUTDOWN RESTART_D2000Restart systému D2000.
SHUTDOWN RESTARTZastavenie systému D2000 a reštart operačného systému.
SHUTDOWN SHUTDOWNZastavenie systému D2000 a ukončenie operačného systému.
SHUTDOWN WINNTZastavenie systému D2000 a reštart operačného systému.

Kotva
start
start
START meno_procesu

Štart procesu.
STDOUT outputPríkaz presmeruje štandardný výstup na nový výstup.

Príklad:
D2000 na OpenVMS platforme: STDOUT "_TNA2:" (výstup presmerovaný na terminál _TNA2:)
D2000 na Windows platforme: STDOUT C:\vystup.txt (výstup presmerovaný do súboru vystup.txt)

Poznámka:
Pokiaľ je D2000 proces spustený na Windows platforme ako servis, má zakázané výpisy do okna.

Kotva
stop
stop
STOP meno_procesu [FORCE]

Zastavenie procesu. V prípade zadania nepovinného parametra FORCE, bude ukončenie procesu vynútené.
*SUSPEND* SLEEP [WAKEUP yyyy-mm-ddThh:mi:ssZ]|HIBERNATEPríkaz spôsobí prechod OS do režimu spánku (SLEEP) alebo hibernácie (HIBERNATE). V prípade prechodu do režimu spánku je možné nastaviť čas automatického prebudenia systému pomocou parametra WAKEUP yyyy-mm-ddThh:mi:ssZ , kde reťazec yyyy-mm-ddThh:mi:ssZ určuje UTC čas zobudenia. Reťazec musí byť v tvare ISO 8601 (http://sk.wikipedia.org/wiki/ISO_8601).
Príklad: *SUSPEND SLEEP WAKEUP 2015-02-11T12:00Z* - spôsobí uspatie počítača a automatické prebudenie na obed 11. februára 2015 (UTC)
Kotva
tcp_no_delay
tcp_no_delay
TCP_NO_DELAY process_name|process_mask [FALSE|TRUE|QUERY]
Povolenie, zakázanie alebo zistenie stavu oneskorenia prenosu dát medzi procesom D2000 Server a klientom pri použití komunikačného protokolu TCP/IP. Nastavenia parametra TCP_NO_DELAY na úrovni TCP vypína oneskorenie pri posielaní TCP paketov (funkcia setsockopt s parametrom TCP_NODELAY - viď Nagle's algorithm). Oneskorenie je vhodné na to, aby sa po sieti neposielalo veľa malých paketov, ale menej väčších. Na druhej strane, pokiaľ komunikujúci partneri čakajú jeden na druhého (napr. volanie procedúr medzi viacerými procesmi EVENT alebo medzi HI a EVENT), toto oneskorenie môže spôsobiť výrazné spomalenie skriptov.
Štandardne je oneskorenie zapnuté (TCP_NO_DELAY = FALSE).
Tento tell príkaz je určený iba pre účely ladenia a vývoja.

Poznámka 1: Pri pripájaní TCP/IP klientov proces D2000 Server zisťuje hodnotu parametra TCP_NO_DELAY a podľa nej nemení alebo nastavuje parameter TCP_NO_DELAY klientovi. Táto hodnota je následne poslaná klientovi, ktorý si takisto podľa nej nastaví parameter TCP_NODELAY na TCP spojení so serverom.
Upozornenie: V súčasnej implementácii tell príkaz TCP_NO_DELAY nespôsobí žiadnu zmenu nastavení na strane klienta!
Poznámka 2: Okrem parametra TCP_NO_DELAY existuje ešte ďalší parameter - posielanie oneskorených potvrdení (TCP delayed acknowledgments - nastavuje sa v OpenVMS a *nix systémoch volaním sysconfig -r inet tcpnodelack). Tento ďalší parameter sa týka 200 ms oneskorenia pri posielaní potvrdení o doručení TCP paketu a môže integrovať s parametrom TCP_NODELAY.

Kotva
xml_export_table
xml_export_table
XML_EXPORT_TABLE 

Export časti konfigurácie, ktorá nie je súčasťou konfigurácie objektov, z XML súborov.
Parameter: [Path, FileName, TableName]

 • Path - určuje cestu, kde sa bude konfigurácia ukladať.
 • FileName - určí meno výstupného súboru. Napríklad pre názov "systemtxt" sa vytvorí súbor s menom "systemtxt.xml".
 • TableName - určuje, z ktorej tabuľky databázy sa má konfigurácia exportovať. TableName môže nadobúdať nasledujúce hodnoty: SYS_COLORS, SYSTEM_TEXT, TRANS_MASKA, DICTIONARY, LANGUAGES, LOGDEF, NAME_RULES.
Upozornenie: Do mena súboru sa nepíše prípona ".xml", bude pridaná automaticky.
Kotva
xml_import0
xml_import0
XML_IMPORT { path_to_dir | path_to_file } [ imp_param1={ON|OFF} [ imp_param2={ON|OFF} [ ...]]]
Upozornenie: Tell príkaz nie je podporovaný pre OpenVMS.

Import XML súboru (súborov) podľa parametra path_to_dir / path_to_file

path_to_dir - názov adresára s XML súbormi (napr. D:\temp). Pozor - adresár je prehľadávaný na xml súbory rekurzívne.

path_to_file - absolútna cesta k XML súboru (napr. D:\temp\H.Sec.xml)

Spúšťanie príkazu je podmienené používaním konfiguračného kľúča.

Pri importe súborov na VMS sa cesta musí zadať v Unix formáte.
Správna syntax: /DKB0/d2000/d2000-app/RIS_ROVE/XML/
Nesprávna syntax: DKB0:[d2000.d2000-app.RIS_ROVE.XML] - nie je podporované, import adresára súborov XML skončí chybou

Import jedného súboru - podporuje oba zápisy:
Správna syntax: /DKB0/d2000/d2000-app/RIS_ROVE/XML/subor.xml
Správna syntax: DKB0:[d2000.d2000-app.RIS_ROVE.XML]subor.xml

Poznámka: Príkaz je zaradený medzi "security" TELL príkazy. To znamená, že je možné ho spustiť iba z interaktívnych klientskych procesov s konfiguračným kľúčom, alebo z procesu D2000 Event Handler.

Kotva
xml_import_table
xml_import_table
XML_IMPORT_TABLE
Import časti konfigurácie, ktorá nie je súčasťou konfigurácie objektov, z XML súborov.
Parameter: [Path, FileName, TableName[, CleanTable]]


 • Path - určuje cestu, odkiaľ sa bude konfigurácia čítať.
 • FileName - určí meno vstupného súboru bez prípony xml. Napríklad "systemtxt" pre súbor s menom "systemtxt.xml".
 • TableName - určuje, do ktorej tabuľky databázy sa má konfigurácia importovať.
  TableName môže nadobúdať nasledujúce hodnoty: SYS_COLORS, SYSTEM_TEXT, TRANS_MASKA, DICTIONARY, LANGUAGES, LOGDEF, NAME_RULES.
 • Parameter CleanTable určuje, či sa pred importom vyčistí tabuľka v databáze.
  Tento parameter je nepovinný, prednastavená hodnota je FALSE.
  Parameter môže nadobúdať dve hodnoty: TRUE - vyprázdni tabuľku, FALSE - aktualizuje existujúcu tabuľku.

Spúšťanie príkazu je podmienené používaním konfiguračného kľúča.

Poznámka: Príkaz je zaradený medzi "security" TELL príkazy. To znamená, že je možné ho spustiť iba z interaktívnych klientskych procesov s konfiguračným kľúčom, alebo z procesu D2000 Event Handler.

Kotva
xml_update
xml_update
XML_Update

Čiastočný update objektov prostredníctvom XML z adresára určeného parametrom Path.
Parameter:
[path_to_dir / path_to_file]

Poznámka: Príkaz je zaradený medzi "security" TELL príkazy. To znamená, že je možné ho spustiť iba z interaktívnych klientskych procesov s konfiguračným kľúčom, alebo z procesu D2000 Event Handler.

...