Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Oracle Database (verzie 9i, 10g, 11g, 12c)
  Poznámka: odporúčame aplikovať dostupné patche na Oracle klienta aj Oracle ODBC ovládač - staršie verzie ovládača a Oracle klienta trpeli rôznymi chybami (presakovanie pamäte, nestabilita a pod.)
 • Microsof Microsoft SQL Server (verzie 2000 - 2005)
 • Microsoft Access (verzie 2000 - XP)
 • PostgreSQL (verzie 9.x a vyššie). Dbmanager podporuje štartovací parameter /NQ na lepšiu podporu práce s PostgreSQL (citlivosť na malé/veľké písmená v názvoch tabuliek a stĺpcoch).
  Poznámka: v konfigurácii ODBC ovládačov pre PostgreSQL odporúčame nastaviť parameter "Level of rollback on errors" na hodnotu Statement (prípadne Transaction), nie na Nop. Nastavenie Nop spôsobí, že databázové spojenie je po ľubovolnej chybe nepoužiteľné.
 • Sybase Anywhere (verzie 6 - 12)
 • Informix (verzia 4.10.00.16554, nutné zapnúť na záložke Advanced voľbu Scrollable Cursors a na záložke Environment nastaviť Cursor Behavior na hodnotu "1 - Preserve")
 • Firebird (verzia 2.0.4, natívny ODBC ovládač alebo ovládač od GM - Software)
  Poznámka 1: Natívny ODBC ovládač (verzia 2.0.0.148) neumožňuje editovanie v stránkovom prístupe (browser v HI, akcie PG*). Navonok editovanie funguje, ale do databázy sa zmeny nezapíšu.
  Poznámka 2: ODBC ovládač firmy GM - Software umožňuje pridávanie dát v stránkovom prístupe a editáciu, ale zobrazuje iba prvý riadok v tabuľke.

Poznámka

...

: od verzie D2000 v 11.2.57, patche 14.1.2018 a novšie je implementovaný štartovací parameter /DBS na podporu práce s dlhými reťazcami (>4000 znakov).

Od verzie D2000 v. 7.0 existuje okrem tradičnej verzie procesu D2000 DBManager aj variant, pracujúci iba s databázami Oracle (dbmanager_ora.exe). Tento variant nepoužíva ODBC rozhranie, ale pristupuje k databáze cez OCI (Oracle Client Interface) a je dostupný nielen na platforme Windows ale aj pre OpenVMS, HP-UX a Linux. Pri použití dbmanager_ora.exe konfiguračný dialóg objektu typu Databáza v položke DSN (Data Source Name) v skutočnosti obsahuje TNS (Transparent Network Substrate, viď popis súboru tnsnames.ora v dokumentácii Oracle).

...