Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

V lavej časti aktívnych alarmov sa nachádza filter skrývateľný cez tlačidlo Image Modified nad  umiestnené vľavo nad tabuľkou. Pri každej zmene filtra oproti vychodziemu stavu sa sprístupní tlačidlo pre vrátenie jeho nastavenia Image Added. Filter vo vrchnej časti obsahuje strom alarmových logických skupín. Tento strom zobrazuje aj počty alarmov ktoré neboli kvitované (aktívnych aj neaktívnych) za menom danej alarmovej skupiny s aspoň jedným nepotvrdeným alarmom. Po presunutí kurzora nad toto číslo sa zobrazí podrobnejšia štatistika s nekvitovanými ale aj kvitovanými alarmami danej logickej skupiny alarmov. Po kliknutí na položku v strome sa v tabuľke automaticky  vyfiltrujú iba iba alarmy ktoré do danej skupiny prislúchajú. Cez tlačidlo Ctrl je možné vybrať viac alarmových skupín naraz. Strom alarmových skupín je na každej úrovni zbalovateľný cez ikonu . Ak alarmy vybrané v tabuľke patria do nejakej alarmovej skupiny, jej meno je v strome dynamicky zvyraznené tučným písmom.

...

Filter alarmových logických skupín je možné doplniť o filtrovanie atribútových logických skupín po stlačení tlačidla Image Modified. V tomto prípade sa pod strom alarmových skupín pridá multiselect výberovník so zoznamom atribútových logických skupín.

...

Opakovaným stlačením tohto tlačidla je možné pridať ľubovolny počet dodatočných filtrov logických skupin pre hľadané objektov. Jednotlivé multiselect komponenty je možné opačným spôsobom odstrániť kliknutím na prislúchajúcu ikonu . Pod tlačidlom Image Added sa nachádzajú ďalšie dva filtračné komponenty. Cez prvý je možné vyfiltrovať iba alarmy ktoré nastali v danom časovom intervale. Cez druhý sa dajú vyfiltrovať iba alarmy  prislúchajúce k objektom na danej schéme.

Image AddedNaľavo výberovník intervalu pre filtrovanie alarmov podľa ich času ich zmeny, v pravo výberovník objektov typu schéma s autodoplňovaním mena objektu (alternatívne je možné dvojklikom vyvolať samostaný dialóg s výberom schémy)