Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Kategória komunikačnej linky: TCP/IP-UDP, LonWorks, Serial, SerialOverUDP Device Redundant.
 • Parametre linky TCP/IP-UDP:
  • Host: IP adresa sieťového rozhrania, ktoré KOM proces používa na komunikáciu. Je možné zadať aj sybolické meno, ktoré sa dá previesť na IP adresu.
   Pozn: Je možné zadať aj adresu ALL - v tom prípade sa používajú všetky dostupné rozhrania.
  • Port: číslo UDP portu, ktorý KOM proces používa na komunikáciu (podľa normy 0xBAC0, t.j. 47808).
   Pozn: parametre záložného servera (Host a Port) nie sú v protokole použité


Parametre protokolu linky

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
Anchor
dbgi
dbgi
DBGI
Debug InputRozšírené debug informácie o vstupných dátach. Význam jednotlivých bitov:
 • 1. bit - debugovanie parsovania ASN správy
 • 2. bit - debugovanie názvov meraných bodov, ktorým prišla nová hodnota
 • ostatné bity - zatiaľ nepoužité
-0
Anchor
dtq
dtq
DTQ
Debug Timeout QueueRozšírené debug informácie o správach v časovej fronte.-False
Anchor
di
di
DI
Device InstanceNenulová hodnota spôsobí, že KOM proces odpovedá na požiadavku Who-Is správou I-Am, v ktorej uvádza zadané Device Instance. Nulová hodnota spôsobí, že Who-Is požiadavky budú ignorované.-0
Anchor
rb
rb
RB
Receive Buffer(iba pre TCP/IP-UDP linku linku) Veľkosť prijímacieho buffra nastavovaná na UDP sockete. Hodnota 0 znamená, že sa veľkosť buffra nemení. Štandardná veľkosť na Windows XP je 8192 bajtov, pri väčšom počte staníc, resp. intenzívnejšej komunikácii je vhodné buffer zväčšiť.bytes0
Anchor
ro
ro
RO
Receive OnlyAk je hodnota True, žiadnej stanici na linke sa neposielajú žiadne správy. Parameter je použiteľný napr. pri odposluchu komunikácie LonTalk: Na linke sa nakonfiguruje adresa zhodná s adresou existujúceho LonTalk zariadenia a nakonfiguruje sa stanica s adresou zariadenia, ktorého komunikáciu potrebujeme odpočúvať. V logovacom súbore linky sa bude nachádzať zaznamenaná komunikácia medzi zariadeniami. RO=True zabezpečí, že KOM proces neovplyvní komunikáciu vlastnými príkazmi a odpoveďami.-False
Anchor
sc
sc
SC
Send Count(iba pre LonWorks linku linku) počet opakovania jedného paketu - prednastavená hodnota je 1, ale v určitých situáciách pri použití iLON(tm)10 Ethernet Adapter-a prvá správa akoby neprešla a komunikácia začala korektne fungovať, keď sa nastavil SC=2.
Poznámka: neskôr bolo zistené, že na vine bolo neukončenie Free topology zbernice terminátorom, ale parameter bol už implementovaný..
-1
Anchor
sd
sd
SD
Send Delay(iba pre LonWorks linku linku) doplnok parametra SC, ktorý udáva oneskorenie (v ms) po každom poslaní paketu.ms0
Anchor
vi
vi
VI
Vendor IDParameter Vendor ID správy I-Am (viď parameter Device Instance).-1

...

  • Typ stanice: Stanica nakonfigurovaná na linke TCP/IP-UDP musí  musí mať typ BACnet/IP, stanica nakonfigurovaná na linke LonWorks musí mať typ LonWorks. Stanica nakonfigurovaná na linkách SerialOverUDP Device Redundant alebo Serial musí mať typ MS/TP.
  • Anchor
   adresa
   adresa
   Adresa:
   • Stanica BACnet/IP: IP adresa stanice (v tvare A.B.C.D, napr. 172.16.0.99)
   • Stanica LonWorks : adresa LON subsiete a LON uzla (v tvare subnet.node, kde subnet je 8-bitové číslo a node je 7-bitové číslo)
   • Stanica MS/TP: číslo nodu na linke (0-254, adresa 255 je broadcast)
  • Port: (iba pre BACnet/IP): číslo UDP portu stanice (podľa normy 0xBAC0, tj. 47808)
  • Doména: (iba pre LonWorks): 0 alebo 1, súvisí s konfiguráciou linky. Na linke LonWorks je  je možné nakonfigurovať príslušnosť k jednej alebo dvom doménam, na stanici BACnet sa výberom domény udáva, do ktorej domény zariadenie patrí (výber ovplyvňuje 'domain' bit v LON adrese)
  • Source network: číslo zdrojovej siete (tj. siete, do ktorej patrí KOM proces). Pre linku LonWorks sa  sa štandardne nenastavuje, pre linku TCP/IP-UDP je to 16-bitové číslo (alebo sa nenastavuje, viď nižšie Poznámka 2).
  • Anchor
   destionation_network
   destionation_network
   Destination network: 16-bitové číslo cieľovej siete (tj. siete, do ktorej patrí zariadenie, s ktorým KOM proces komunikuje).
   Pre linku LonWorks sa  sa nastavuje v prípade, že KOM proces komunikuje so zariadením, ktoré sa nachádza za BACnet routrom. V takom prípade Adresa stanice je adresa BACnet routra a Destination address je adresa cieľového zariadenia.
   Pre linku TCP/IP-UDP sa parameter Destination network podobne použije iba v prípade komunikácie medzi rôznymi sieťami BACnet.

   Poznámka 1: Táto konfigurácia bola otestovaná nasledovne:
   • Linka: TCP/IP-UDP
   • Typ stanice: BACnet/IP
   • Adresa: 172.16.99.1 (adresa BACnet routra PXG80-N)
   • Destination network: 1
   • Destination address: 1.1 (adresa PXC22 na LON sieti za BACnet routrom
   KOM proces komunikoval so zariadením PXC22 pripojeným k LON sieti prostredníctvom BACnet routra PXG80-N. Komunikácia medzi KOM procesom a BACnet routrom je po sieti Ethernet, preto je linka typu TCP/IP-UDP. Komunikácia medzi BACnet routrom a stanicou PXC22 prebiehala po sieti LON.

   Anchor
   pozn2
   pozn2
   Poznámka 2: Riešili sme podobnú konfiguráciu, kde bol použitý Delta Controls DSM-RTR (pripojený po Ethernet sieti) a za ním cez MS/TP rozhranie pripojené zariadenie Klimasoft MBG (gateway na M-Bus). V skúšanej konfigurácii sa komunikácia rozbehla, pokiaľ nebola nakonfigurovaná Source network, ale iba Destination network (konkr. hodnota 50020) a Destination address (konkr. 96). Pritom v inom prípade v podobnej konfigurácii komunikácia fungovala aj s parametrom Source network, takže treba vyskúšať a poexperimentovať, ktoré nastavenie sieťových parametrov, ktorému zariadeniu vyhovuje.

...

  • Anchor
   resubscribe
   resubscribe
   Resubscribe interval: Čas v sekundách, po uplynutí ktorého sa znovu posiela stanici žiadosť o posielanie zmien meraných bodov. Tento parameter sa týka meraných bodov s Request type rovným SubscribeCOV alebo SubscribeCOVProperty.
  • Max APDU: Maximálna veľkosť správy (APDU=application protocol data unit), ktorú KOM proces posiela. Prednastavené hodnota je:
   Menenie prednastavenej hodnoty má zmysel kvôli testovaniu a na prispôsobenie sa staniciam, ktoré sú schopné spracovať iba menšie správy. V súčasnosti zmenšenie parametra Max APDU má vplyv iba na veľkosť a množstvo správ ReadPropertyMultiple-Request. Tieto správy slúžia na periodické čítanie hodnoty meraného bodu (viď konfigurácia meraného bodu).

   Poznámka: Nastavenie Max APDU nemá vplyv na veľkosť parametra max-APDU-length-accepted v APDU BACnet-Confirmed-Request-PDU, ktorým KOM proces oznamuje partnerovi, akú najväčšiu správu je schopný spracovať. Tento parameter je konfigurovaný pomocou parametra protokolu stanice Segment-Response.

  • Priorita: priorita správy v BACnet protokole. Existujú 4 priority, prednastavená je Normal, vyššie sú Urgent, CriticalEquipment a LifeSafety.
  • Rpt_timer & reply: (iba pre LonWorks): parametre Repeat timer a Retry protokolu LonTalk. Prednastavené hodnoty sú 1 a 1.
  • Tx_timer: (iba pre LonWorks): parameter Tx_timer protokolu LonTalk. Prednastavená hodnota je 3.
  • Timeout a retry: timeout v milisekundách na potvrdenie správy. Prednastavená hodnota je podľa protokolu BACnet 3000 ms. Po vypršaní timeoutu sa správa posiela opäť a to až retry-krát. Ak nie je prijaté žiadne potvrdenie, zvýši sa počítadlo chýb na stanici.

   Poznámka: Pri testovaní zariadenia Siemens PXC64-U (komunikácia cez LonTalk) bolo potrebné nastaviť Retry=8, Timeout=300 (viac opakovaní s kratším timeoutom), v dôsledku toho bolo treba zvýšiť aj hodnoty COM_ERR=10, HARD_ERR=20, aby pri opakovaní posielania správy neprechádzala stanica do chybového stavu.

...

Príklad konfigurácie stanice na linke TCP/IP-UDP:

 • Typ stanice: BACnet/IP
 • Adresa: 10.0.0.1
 • Port: 47808
 • Source network: 1

Príklad konfigurácie stanice na linke linke LonWorks:

 • Typ stanice: LonWorks
 • Adresa: 1.15
 • Doména: 0

...

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
Anchor
ras
ras
RAS
Read After SubscribeParameter ovplyvňuje merané body s Request type = SubscribeCOV alebo SubscribeCOVProperty. Nastavenie hodnoty na True spôsobí, že po výzve SubscribeCOV resp. SubscribeCOVProperty pošle KOM proces následne aj požiadavku na čítanie (ReadProperty-Request).
Pozn: Štandardne parameter netreba nastavovať, pretože ako odpoveď na SubscribeCOV resp. SubscribeCOVProperty väčšina zariadení pošle okrem potvrdenia aj aktuálnu hodnotu. Parameter bol implementovaný kvôli komunikácii so Saphire Communication Controller rev.077-0210, ktorý poslal iba potvrdenie, ale nie aktuálnu hodnotu.
-False
Anchor
rsd
rsd
RSD
Receive-send DelayOneskorenie medzi prijatím odpovede stanice a poslaním ďalšieho paketu.ms0
Anchor
sr
sr
SR
Segment-ResponseBajt obsahujúci Max Segs a Max Resp parametre (viď špecifikáciu protokolu BACnet). Povolené sú iba niektoré hodnoty z intervalu 0-127, ktoré špecifikuje norma BACnet. Hodnotu 128 interpretuje KOM proces ako default:
 • LonWorks linka linka: hodnota sa nastaví na 0x70 (akceptovaných je viac ako 64 segmentov, max. dĺžka správy 50 bajtov)
 • TCP/IP-UDP linka linka: hodnota sa nastaví na 0x75 (akceptovaných je viac ako 64 segmentov, max. dĺžka správy 1476 bajtov)
 • Serial a SerialOverUDP Device Redundant linka: hodnota sa nastaví na 0x73 (akceptovaných je viac ako 64 segmentov, max. dĺžka správy 480 bajtov)
-128
Anchor
tsu
tsu
TSU
Time-Synchronization UTCParameter má význam, iba ak je povolená synchronizácia v konfigurácii stanice na záložke "Časové parametre".
Ak je hodnota parametra True (default), časová synchronizácia je vykonávaná pomocou správy UTCTimeSynchronization-Request (synchronizácia v UTC čase). Ak je hodnota parametra False, časová synchronizácia je vykonávaná pomocou správy TimeSynchronization-Request (synchronizácia v lokálnom čase).
Poznámky:
 • Odporúčame synchronizáciu v UTC čase, pokiaľ ju zariadenie podporuje - je tak možné vyhnúť sa problémom s prechodom časov.
 • Požiadavky na časovú synchronizáciu sú nepotvrdzované správy - t.j. od zariadenia nepríde odpoveď ani v prípade, ak podporuje časovú synchronizáciu, ani keď ju nepodporuje.
 • Časová synchronizácia bola otestovaná na zariadení Siemens PXC36-E.D (HW=V3.02). Toto zariadenie podporuje synchronizáciu cez UTC aj lokálny čas. Je možné vyčítať aktuálny čas a dátum ako property local-date(56) a local-time(57) objektu typu Device(8).
  Z tohto objektu je možné vyčítať aj property utc-offset(119) udávajúci offset lokálneho času od UTC (v minútach, t.j. -60 je stredoeurópsky pásmový čas) ako aj property daylight-savings-status(24) udávajúci, či pracuje zariadenie na letnom čase (v septembri 2012 bola na testovanom zariadení hodnota True).
  Po časovej synchronizácii sa hodnoty local-date(56) a local-time(57) príslušne zmenili.
-True

...

Komunikáciu s testovacou zostavou sa podarilo oživiť v nasledujúcej konfigurácii:

 • Linka: TCP/IP-UDP
 • Typ stanice: BACnet/IP
 • Adresa: 10.0.6.23 (IP adresa E-DDC3.1)
 • Port: 47808
 • Source network: nezadané
 • Destination network: nezadané
 • Destination address: 2001 (získané od BACnet OPC servera od dodávateľa, kde bol tento údaj "Device ID")

...

Do protokolu BACnet bola dorobená (a je k dispozícii vo verziách zverejnených po 17.01.2012) nasledovná vlastnosť týkajúca sa prevodu textových mien na číselné adresy meraných bodov (Siemens zariadenia Desigo) na linke TCP/IP-UDP: ak KOM proces vyšle požiadavku Who-Has a odpoveď I-Have príde z inej IP adresy, hľadá sa (v rámci linky) stanica, ktorá vyslala Who-Has request s textovým názvom, ktorý je uvedený v odpovedi. Ak sa takáto stanica nájde, odpoveď sa spáruje s jej výzvou.
Táto vlastnosť je užitočná, pokiaľ sa komunikuje s viacerými Siemens routrami (za ktorými sú napr. BACnet/LON zariadenia), z ktorých jeden je nakonfigurovaný ako BBMD (Bacnet Broadcast Management Device) a ostatné nie.
Modelová situácia:
KOM proces komunikuje s dvoma BACnet routrami Desigo PXG80-N (Rtr1 a Rtr2). Za každým routrom je LON sieť, pre zjednodušenie s jedinou stanicou Desigo PXM20 (Des1 resp. Des2). Router Rtr2 je nakonfigurovaný tak, aby BACnet broadcasty z LON siete preposielal na Rtr1.

...

Majme jednu komunikačnú linku typu TCP/IP-UDP, na  na nej dve stanice typu BACnet/IP reprezentujúce Des1 a Des2

 • Linka L.Bacnet: typ typ TCP/IP-UDP
 • Stanica B.Des1:
  Typ stanice: BACnet/IP
  Adresa: 10.0.0.1 (adresa Rtr1, za ktorým sa nachádza Des1)
  Port: 47808 (štandardný BACnet port)
  Destination network: 11 (adresa siete za Rtr1)
  Destination address: 1.1 (adresa Des1 v LON sieti)
  Register-Foreign-Device: zapnutý (aby sa KOM proces registroval ako príjemca broadcastov u Rtr1, ktorý má aktívnu BBMD funkcionalitu)
 • Stanica B.Des2:
  Typ stanice: BACnet/IP
  Adresa: 10.0.0.2 (adresa Rtr2, za ktorým sa nachádza Des2)
  Port: 47808 (štandardný BACnet port)
  Destination network: 12 (adresa siete za Rtr2)
  Destination address: 2.2 (adresa Des2 v LON sieti)
  Register-Foreign-Device: vypnutý (Rtr2 má neaktívnu BBMD funkcionalitu)
 • Ľubovolný bod M.Des2_test na stanici B.Des2 (napr. typu SubscribeCOV) s Address type=Name

...