Akcia EXPORT_CSV_TEXT


Funkcia
Export riadku, stĺpca alebo celej lokálnej štruktúrovanej premennej (t.j. lokálnej premennej typu Record) vo formáte CSV do premennej.
Deklarácia
EXPORT_CSV_TEXT toExportStruct, delimiter, outputIdent_Text, retCodeIdent_Int[, transPalIdx_Int] [TIME]
Parametre
toExportStructinIdentifikátor riadku, identifikátor stĺpca alebo identifikátor celej lokálnej premennej typu Record.
delimiterinIdentifikátor typu Text - oddeľovač v CSV súbore.
timeZoneinParameter typu Text, Int alebo Bool - určuje ako budú exportované časové značky.
retCodeIdent_IntoutNávratová hodnota typu Int - úspešnosť akcie.
transPalIdxinNepovinný parameter typu Int.
outputIdent_TextoutVýsledok exportu typu Text
TIMEinKľúčové slovo.
Návratový kód
Hodnota parametra retCodeIdent_Int - pozri tabuľku chybových stavov.
Popis
Akcia generuje text vo formáte CSV. Oddeľovač položiek v CSV súbore je daný parametrom delimiter.
Úspešnosť operácie je indikovaná výstupným parametrom retCodeIdent_Int. Hodnota 0 znamená úspešný export, hodnota rôzna od 0 chybu.

V závislosti od parametra toExportStruct akcia exportuje:
  • celú lokálnu premennú
  • riadok lokálnej premennej
  • stĺpec lokálnej premennej


Formát CSV
Vzhľadom na to, že formát CSV nie je jednoznačne definovaný, akcia ako druhý parameter očakáva oddeľovač (delimiter). Je to 1-znakový reťazec (1 znak) ktorý bude použitý pri oddeľovaní položiek v CSV.
Reálne čísla používajú ako oddeľovač desatinných miest desatinnú bodku '.'.

Ak je použité kľúčové slovo TIME, do textu bude zapisovaný aj čas vzniku hodnoty pre každú položku lokálnej premennej. Čas je vždy uvedený pred vlastnou hodnotou položky. CSV má preto dvojnásobný počet stĺpcov.

Čas je formátovaný maskou definovanou v transformačnej palete pod indexom daným hodnotou parametra transPalIdx_Int.
Ak tento parameter nie je uvedený, alebo jeho hodnota je 0, použije sa maska dd.mm.rrrr hh:mi:ss. Ak je jeho hodnota -1, potom konverzia hodnôt typu Absolútny čas a Real prebieha podľa nastavenia v Regional and Language Options aktuálneho užívateľa na systémoch Windows. Pre iné systémy je hodnota -1 automaticky nahradená hodnotou 0.

Parameter timeZone určuje ako majú byť exportované časové hodnoty. V prípade, že je zadaný prázdny text, sú časy exportované ako lokálne časy. V prípade zadania názvu časovej zóny (napr. "Europe/London"), budú časy exportované ako lokálne časy pre zadanú časovú zónu. V prípade zadania celočíselnej hodnoty, budú časy exportované ako časy s fixným posunom voči UTC, kde zadaná hodnota parametra definuje posun voči UTC v sekundách. Z historických dôvodov sú akceptované aj hodnoty @FALSE - časy sú exportované ako lokálne, a @TRUE - časy sú exportované ako časy s fixným posunom 3600 sekúnd (1 hodina) voči UTC. Použitie hodnoty @TRUE sa neodporúča a generuje upozornenie pri ukladaní ESL skriptu. Odporúča sa nahradiť ju celočíselnou hodnotou.


Oddeľovač v CSV (parameter delimiter) je možné získať volaním funkcie %GetCSVDelimiter.

Príklad
Predpoklady:
Je definovaný objekt SD.ArchVal typu Definícia štruktúry so stĺpcami:

MenoTyp
ValueReálny
FlagsCeločíselný

Je definovaný objekt SV.ArchVal typu Štruktúrovaná premenná. Typ štruktúry je SD.ArchVal. Počet riadkov: 3. Štartovacie hodnoty sú:

ValueFlags
1.23
22
31

Príklad netestuje úspešnosť vykonania akcie.


 


 RECORD (SD.ArchVal) _rec
 REDIM _rec[SV.ArchVal\DIM]
 SET _rec WITH SV.ArchVal
 
 EXPORT_CSV_TEXT _rec, ';', _output1, 0, _retCode
 EXPORT_CSV_TEXT _rec[1], ';', _output2, 0, _retCode
 EXPORT_CSV_TEXT _rec^Value, ';', _output3, 0, _retCode
 


Akcie exportujú lokálnu premennú _rec, ktorá obsahuje kópiu objektu SV.ArchVal.
Obsah premenných:
 


_output1


 


 1,20000000000000;3
 2,00000000000000;2
 3,00000000000000;1
 


_output2


 


 1,20000000000000;3
 


_output3


 


 1,20000000000000
 2,00000000000000
 3,00000000000000

Súvisiace stránky:

Write a comment...