VBApi je rozhranie, ktoré umožňuje sprístupniť a zmeniť

  • okamžité
  • archivované hodnoty

objektov systému D2000 a obsah monitorovacej databázy z prostredia MS Visual Basic (ďalej VB).
Funkčnosť súčasnej verzie je overená v prostredí VB pre MS Excel 97/2000 a Microsoft VB 5.0.

Rozhranie pozostáva z knižníc VBApi.dll a VBApi_Version.dll, ktoré predstavujú klienta systému D2000. Exportuje množinu funkcií, ktoré je možné volať priamo z prostredia VB. Deklaráciu funkcií a potrebných dátových štruktúr obsahuje súbor VBApi.xla, ktorý je distribuovaný pre MS Excel 97/2000. Obsahuje moduly Interface, VBApi a formulár LogOnDlg. V prípade použitia rozhrania VBApi v Microsoft VB je potrebné exportovať moduly a formulár do súborov a tieto následne zahrnúť do projektu vo VB.

Knižnica VBApi.dll predstavuje zavádzač vlastného rozhrania na systém D2000 VBApi_Version.dll, ktoré je závislé od verzie systému a je umiestnené v programovom adresári (\bin). Súbor VBApi.xla obsahuje meno knižnice VBApi.dll, ale neobsahuje jeho umiestnenie na disku. Preto pre zaručenie správnej funkčnosti je doporučené umiestnenie súborov nasledovné:

  1. VBApi.dll - zavádzač (loader) súboru VBApi_Version.dll,
    1. Adresár System32 v inštalačnom adresári operačného systému
    2. alebo v adresári, ktorý je obsiahnutý v premennej PATH.
  2. VBApi_Version.dll - jeho umiestnenie sa nesmie meniť (po inštalácii sa nachádza v podadresári \Bin programového adresára).
  3. VBApi.xla - jeho umiestnenie je možné zmeniť. Na počítači, kde budú vyhodnocované reporty, je ho potrebné v konfigurácii MS Excel-u aktivovať ako rozšírenie.

Súvisiace stránky:

Write a comment...