Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %StructCalcOpFunkcia
Funkcia vykoná danú matematickú operáciu nad časťou lokálnych štruktúr (riadiaca funkcia).
Deklarácia
%StructCalcOp(
    in _recA[fromRowA]^fromColA, IN _recA[toRowA]^toColA,
    in _recB[fromRowB]^fromColB,
    in _recC[fromRowC]^fromColC,
  INT in _operation [, IN BOOL _bInvalidIsZero = @TRUE]
 )
Parametre
_recA[fromRowA]^fromColA,
_recA[toRowA]^toColA
Odkaz na hodnotu políčka lokálnej štruktúrovanej premennej.
_recB[fromRowB]^fromColBOdkaz na hodnotu políčka lokálnej štruktúrovanej premennej.
_recC[fromRowC]^fromColCOdkaz na hodnotu políčka lokálnej štruktúrovanej premennej.
INT IN _operationTyp vykonávanej matematickej operácie.
IN BOOL _bInvalidIsZeroNepovinný parameter. Určuje správanie sa matematickej operácie v prípade, ak má niektorý z operandov neplatnú hodnotu.
Popis
Hodnota parametra _operation určuje matematickú operáciu podľa tejto tabuľky:

Hodnota

Matematická operácia

0

+

1

-

2

*

3

/


Matematická operácia je vykonaná nasledovne:

C = A + B

pričom:
Symbol A predstavuje oblasť hodnôt lokálnej štruktúrovanej premennej, ktorá je daná jej ľavým horným rohom (políčkom _recA[fromRowA]^fromColA) a pravým dolným rohom (políčko _recA[toRowA]^toColA). Štruktúrovaná premenná použitá v prvom a druhom parametri musí byť preto tá istá. Týmto sú definované aj rozmery (počet riadkov a stĺpcov). Rozmery sa použijú pri určení oblastí B a C, ktoré sú v parametroch uvedené len ich pravým horným rohom.
Matematická operácia (určená parametrom) sa vykonáva medzi jednotlivými zodpovedajúcimi políčkami oblastí A a B. Výsledok sa zapisuje do oblasti C.
Nastavený parameter _bInvalidIsZero je interpretovaný týmto spôsobom:
- v prípade operátorov + a - na operandy pred výpočtom
- v prípade * a / je výsledok 0

Príklad
Nasledujúci príklad vykoná sčítanie dvoch matíc.
Prvá je ohraničená políčkami _A[1]^_firstColNr (pričom _firstColNr je nastavená na hodnotu 1) a _A[2]^_lastColNr (pričom _lastColNr je nastavená na poradové číslo posledného stĺpca príslušnej štruktúry).
Druhá je daná políčkom _B[1]^_firstColNr a má dva riadky a rovnaký počet stĺpcov ako matica v rámci premennej _A.
Výsledok sa zapíše do zodpovedajúcich políčok v rámci premennej _C.
 
 BEGIN
 RECORD (SD.BIG) _A
 RECORD (SD.BIG) _B
 RECORD (SD.BIG) _C
 
 REDIM _A[20]
 REDIM _B[20]
 REDIM _C[20]
 
 INT _firstColNr, _lastColNr 
 
 _firstColNr := 1
 _lastColNr := _A\CNR
 _A[1]^R1 := 1
 _A[2]^R1 := 2
 _B[1]^R1 := 1
 _B[2]^R1 := 2
 %StructCalcOp(_A[1]^_firstColNr,_A[2]^_lastColNr,_B[1]^_firstColNr,_C[1]^_firstColNr,0)
 
 END
Write a comment...